Karjalazet paikannimet

Karjalazii paikannimilöi ei lövvy kartoil. No erähii löydyy ven'alazis kartois ven'alazes muvvos da suomelazis kartois suomelazes muvvos, silloigi oigiehkirjutukses on suurii vaigevuksii. Sendäh rubein ičele kirjuttamah mustoh net paikat midä olen suannuh tiediä: Minul täs dielos ei ole nimittumua tiijollistu tavoitehtu. Ga sanelen täs toizile kuhkutuksekse, kui iče ečin nimilöi da ozutan ne kartal.

Paikat da nimet

Paikannimes on kaksi puoldu, paikku da nimi. Paikan ozuttamizeh kaikkii paras on muantiijollizien koordinuatoin käyttö, pohjainen levevys da päivännouzulline piduhus. Levevysaste on kudakui sada kilometrii da piduhusaste Karjalan levevyöl kudakui viizikymmen kilometrii. Sendäh astehen suasvuitti vastuau kilometrii da kymmenen metrin tarkuhuoh pidäy käyttiä nelliä astehen desimualii. Paikat on paras kirjuttua muvvos
name,latitude,longitude
Kylmäselgä,62.08,31.42
Heččul,61.68,32.97
Žil'čoi,61.09,32.98
Čilmii,61.17,33.33
Päččy,61.08,33.40
sendäh, ku muga kirjutettuu tieduo voi automuattizesti käyttiä hyväkse kartoinke.

Kuibo tiediä piduhus- da levevysastiet (gruadussat)? On kolme tabua:

Paikannimiluvettelon käyttö

Paikannimiluvettelo nengozennah on pättävy dokumentu paikannimis. Ga siännönmugazesti kirjutetunnu sidä voi monel tabua käyttiä hyväkse. Kerras tulou mieleh kaksi tabua:

Paikoin kačondu kartupalvelimel

Ylembän sanoin, ku paikoin ečindäs Googlen kartat da kuvat ollah hyövyllizet, mugai kačondas. Kebjei on työndiä ylähäl ozutetun muodoine paikkuluvettelo http://www.gpsvisualizer.com palvelimele. Palvelimel mendyy löydyy ikkunaine, kunne kirjuttua paikkutiijoston nimi työttäväkse. Kartupohjan libo satelliittukuvan voi suurendua kui suurekse tahto.

Paikoin kaččomine livaimel

Paikkutiedoloi voit kaččuo ilmai verkuogi omal tiedokonehel da omal kartupohjal, olgah hos tyhjy bumuagu, ičen piirretty kartu, skanniruittu kartu, libo Googlespäi suadu. Ku paikat vois automuattizesti ozuttua täl kartal, pidäy tiediä kartan čuppuloin muantiijollizet koordinuatat. Voi olla muudugi ohjelmua, ga livaimelgi voit kaččuo. Sih niškoi paikannimiluvettelo pidäy kirjuttua pättäväh html-muodoh. Pättävän html-muvvon lövvyttyy sit voitgi jo ohjelmoija muundamizen automuattizekse. Livaimen pidäs tundie css-stiilan da javascript skriptukielen, ku se vois ozuttua luvettelon paikat kartupohjal. Iče kirjutin ezmäi käzin yričys-hairehtus menetelmäl kudakui toimijan kartusivun. Sit kirjutin Python kielizen coord2map nimizen ohjelman, kudai luadiu automuattizesti kartupohjas karjal.jpg da paikannimiluvettelos karjal.txt html-sivun karjal.html. Tämän verkosivunke voit opastuo, kus nämä paikat ollah. Toinah ei ole čoma Python-ohjelmu eigo tulos ole čoma html-sivu, ga kudakui ruatah. Tämän jälgeh on kebjei ližätä paikkoi. Kirjutat vai paikat koordinuatoinke luvetteloh da ajat ohjelman.

Paikannimikiža

Konzu uskot jo tiijät hyvin, kus ollah karjalazet kylät, voit ruveta omal maltol kižuamah. Kirjutin toizengi ohjelman, coord2quiz, kudai kiändäy saman paikannimiluvettelon paikat.txt verkosivukse kizha.html. Sinun pidäy ozuttua paikku kartal, ohjelmu sanou, äijängo hairehtuit da kunnepäi. Tämägi verkosivu käyttäy javascript kieldy da on pikkaraine ezimerki, kui sanotah, aziekaspiän verkosivuohjelmoindas javascript kielel.

Paikannimilöin kirjuttamine kartale

Sežo voi kirjuttua ohjelman, kudai muundau paikannimiluvettelon (taustukuvanke) Postscript-tiijostokse libo pdf-tiijostokse, kudamua voi kaččuo ekruanal libo työndiä kirjuttimele painettavakse. Moine ohjelmu on koord2ps, kudamal on kirjutettu tiijostot Nämmä kartat ollah ylen rostoit da ruttoh luajitut. Kenel himoittau, voi kehitellä ohjelmua da piirdiä čomembuagu kartua.

Paikannimilöi keriämäh

Lopukse tahton vie sanuo, ku en ole iče ruvennuh paikannimilöinkeriäjäkse libo kartanluadijakse. Tämän vai tahtoin sanuo: Ku tiedännet paikannimilöi, kirjuta luvettelo UTF-8 koodavuksel muantiijollizien koordinuatoinke. Mostu luvetteluo voi käyttiä monel tabua, kui minun ezimerkilöisgi. Muga voit luadie ezimerkikse luvettelon yhten kylän talolois libo kaikkien mualoin nimilöis karjalakse.

Ezimerkilöi

Luvettelen täs mallikse kartusivut, kudamat iče luajiin: