Suuri sugupuu
Opimmo ellendiä: Ket olemmo? Kuspäi tulimmo?
Kui voi tiediä? 
Geneetiekku, DNA-testat
- mtDNA testu: muamoliinii
- Y-DNA testu: tuattoliinii
- auDNA testu: autosomaline, lyhyömbi perspektiivu (ei täs)

Solu (ven. kletka)
- kettu
- solulima, mitokondriet
- tuma, hromozomat (22 puarua + seksupuara XX libo XY)
- DNA mitokondrielois da hromozomois
- DNA: uvven elätin rakenduspiirustukset

DNA (deoksiribonukleinihappo)
- emäkset: Adeniinu, Tymiinu, C sytosiinu, Guaniinu, 
- čieppi A,G,C,T kirjaimis, liimuainehet
- kaksoisčieppi: A-T da C-G puarat
- mitokondrii: 16 000 puaran kolču
- Y-hromosomu: 50 miljonan puaran čieppi
- solun jagavundu: kaksoisčieppi avavuu, puoliškot tävvendytäh
- kopiruičendas 2.5 hairavuo / 100 M puaras

Periydymine
- Y-hromozomu tuatal poijale muuttumattomannu
- mitokondrii muamal tyttärele muuttumattomannu
- kopiruičenduhairavo on harvinaine, ga mahtolline - mutaatii - haploryhmy

Haploryhmät
- haploryhmy = yhten mutaatien (oig. mutatiiperehen) evustajat
- rahvahien alguperän sellitys: eči DNA:s merkikohtat, kuduat muututah 
 10 kv -100 kv aiguskualas - erot juatah rahvahat haploryhmih
- testat genografii-projektas (National Geography)
- haploryhmät mtDNA:n mugah
 + Cambridgen yliopiston malli: 
  mtDNA-čiepin kohtat HVR1: 16024-16569 (Highly Variable Region)
 + ota DNA-näyteh šokaspäi, verdua Cambridgen mallih, erokohtat.
  Tulos ezim. 16344T, 16356C, 16362C, 16519C. Nimitämmö luokku U4
  Karjalazis naizis on 8% U4:iä (suomelazis vaiku 1%).
 + L, M, N, R, H, V, J, T, U,... haploryhmät
 + haploryhmis sugupuu, juurennu Afrikan Paraskeva 150 kv
- haploryhmät Y-DNA:n mugah
 + erähät Y-DNA čiepin pätkät toistutah. STR (Short Tandem Repeats)
  Monigo kerdua, vuozituhanzien aigah voi muuttuo.
  Kohtii nimitetäh DYSnnn (Y-Dna unique Sequence, nnn kohtan nimi)
 + ota näyteh šokaspäi, luokittele tulos Ezim. 
  DYS393=13, DYS19=15, DYS391=10, DYS439=11, DYS389-1=14, DYS389-2=30
  DYS388=12, DYS390=25, DYS426=12, DYS385a=11, DYS385b=14, DYS392=11
  kuuluu luokkah R1a1a (sežo nimitetäh M198)
  Karjalazis mužikois 41% on R1a:du (suomelazis 8%).
  R1a1a:du sežo on äijy ezim. Pol'šas da Ukrainas, Indies da Iranas.
 + A, B, C, ..., R, S, T haploryhmät
 + haploryhmis sugupuu, juurennu Afrikan Adam 60 kv.
 
Haploryhmät sugupuukse
- vähäine ero DNA:s - oldu yhtes, samah aigah
- käyttiä hyväkse arheolougistu da kielitiijollistu tieduo
- sugupuu meijän aijas Afrikan Adamah da Paraskevah


Ezimerki. Čiepit puukse. Matemaattine, ei DNA:s
- a=001111, b=110010, c=010000, d=001011, e=010010, f=011011, g=011010
- susiedat (yksi ero): a:d; b:e; c:e; d:f; e:b,c,g; f:d,g; g:e,f
- yhtistä:  b c g d
       \|/|/|
	    e f a
- eči "vahnin" (arhejolougizesti libo muite), olgah g
- lopulline puu  g
         / \
		 e  f
		/ \  \
	    b  c  d
	        \
			 a

Kanzoin histourii
- Kanzat ei olla homogenizet, a sevoitukset eri haploryhmis
 Ezim. karjalazet:
  naizet: U5=17.9 U4=8.3 H=41.7 V=6.0 J=3.6 T=7.1 M=17.9
  mužikat: I=21.0 R1a=41.0 N3=38
- Voi ryhmitellä kanzoi haploryhmien jagavundan mugah,
 ezim loittozuon Sqrt(Sum (hi-hi')^2) mugah
  miehet: Karjal, Viro, Lätti, Litva da Mari. 
  naizet: Karjal, Suomi, Saami, Viro, Lätti, Litva, Mari,
      Norveegii da Ruočči.
 Tämä on vaiku kiža, ga ei ihan tyhjy
 Tarkembi liittehis
Lähtehii
Genographic projektu
Haplogroup
DNA tests
isogg
Y-DNA luokitus
mtdna.png
ydna.png
R1a haploryhmy
Ket olemmo?
R1 da U4
SU-kanzat