Karjalan kielen opastundu

Hos i karjalan kielen stuatussu on heikko eigo karjalan kielen opastustu ole sistemuattizesti organizuittu, kudamidä resursua karjalan kielen opastujale on. Täs linkis on kačelmus erähih opastunduresursoih da ehtotuksii, kui vois ruveta opastumah.

Karjalan kielen opastusmaterjualua nämil sivuloi

Nämile sivuloile keriämmö opastusmaterjualua, enne kaikkie ajatellen niilöi kudamil ei ole mahtuo piästä kursiloile. Pidäy vai olla internet-yhtevys (sengi azemes voi käyttiä cdromua). Tiedokonehes olis hyvä olla livain (ezim. Firefox) kudai ellendäy Ogg Vorbis iänikoodavustu da Java tulki, kudamua käytetäh sanakižas da harjoituksien tarkastukses.

Livvin murdehen algukursu

Yliopistoloin alguopastukses on käytetty kirjua
N. Gilojeva, S. Rudakova: Karjalan kielen livvin murdehen algukursu, Petroskoin yliopisto 2009.
Täs ozutammo algukursu kirjan verkoversien, kudamas suuren vuitin harjoituksis voi ruadua tiedokonehenke. Nämmä harjoitukset ollah muoduo
virkeh loukonke + sana + sanamuodo
Opastujan pidäy maltua taivuttua sana oigieh muodoh, ku se pädis loukkoh sijoitettavakse. Koneh ilmoittau, oligo vastaus oigein libo viärin. Ku "loukkokoneh" toimis, tiedokonehes pidäy olla Javan ajonaikaine sistiemu (kudaman voi ilmai kopiruija ezim. ozuttehes http://www.java.com/en/download/manual.jsp).

Liygii livvikse

Tiä lövvytäh linkit Jelena Ruppijevan Liygii livvikse algukursan da jatkokursan digituazeh kirjah, da tiedokonehharjaitukset mollembih täl palvelimel.

Verkokielioppi da harjoitukset

Tävvellizin karjalan kielen (livvi) kielioppi on
L. Markianova: Karjalan kielioppi, Periodika 2002.
Tämä verkokielioppi sizäldäy kieliopin tekstan da "loukkokonehenke" ruattavii harjoituksii. Harjoituksis tarvitah Javan ajonaigastu sistiemua.

Sanakiža da kuvasanakniigaine

Riputandupačas sanakižas pidäy arbata kirjain kirjaimel sana kus on tietty miäry kirjaimii. Jogahine oigei vastavus tulou nägyvih sanas, a viäry vastavus nostau riputandupačastu. Kymmenen viärän vastavuksen jälgeh sinut riputetah paččahah. Tämän kižan eričys on se, ku voit pyydiä kuvavihjehen, libo tekstuvihjehen. Sanua kižas on 510. Ohjelmu tarviččou Javan. Kel ei ole tiedokonehtu libo ken varua riputustu, voi kaččuo samoi sanoi kuvien da vihjehienke kuvasanakniigas. Tämä kniigaine sežo on painettu:
M. Penttonen: Kuvasanakniigaine, KKS 2010.

Karjalan kielen sanakirjoi

Urokoi da harjoituksii

Tiedotehniekku-cdrom

Nämii opastusmaterjualoi voi kaččuo Internetači, ga enimät sežo lövvytäh Tiedotehniekku-cdromal kudamal niidy voi käyttiä Internetattahgi.

Anneli Sarhimaa: Karjalan kieli Suomessa (suomekse)

Tämä sivuston piäprintsippu on, ku kai on karjalakse. Yhtelläh syväindön suuren tärgevyön däh, täs voi lugie Anneli Sarhimaan Päivännouzu-Suomen yliopistos 29.9-2.10.2015 pietyn "Karjalan kieli Suomessa" kursumaterjualan, pdf-formuatas.

Robotiekkua da ohjelmoindua

Tiä löydyy nengomii opastusmaterjualoi robotiekas da ohjelmoindas:

Opastusmaterjualan luajindas

Algukursan da verkokieliopin harjoitukses käytetty "loukkokoneh" lugou lessons aliluvettelos löydyjii xml-tiijostoloi. Harjoitustiijoston muodo on
 <task>Kažigi kalua söis ku vai suas</task>
 <position>6</position>
 <word>suaja</word>
 <form>konditsionualan preezensu</form>
 </item>
Muodo on aiga selgei da moizii voi kirjuttua miltah edittoral. Vie kebjiembi on kirjuttua sama harjoitus "tag"-muvvos
 Kažigi kalua söis ku vai <suaja|konditsionualan preezensu|suas>
Tovengi, harjoitukset on ezmäi luajittu tag-muvvos da sit muutettu xml-muodoh ozuttehes http://opastajat.net/opastus/algukursu/tag2xml Python-ohjelmal tag2xml. Ozuttehes http://opastajat.net/opastus/algukursu/xml2tag on Python-ohjelmu xml2tag, kudai muuttau xml-tiijoston tag-tiijostokse. Ku lugijal ollou omal konehel Python-tulki, häi voi tovendua tämän:
1) Kopiruiče ičele http://opastajat.net/opastu/algukursu/lessons/harj0202.xml
2) Muuta tag-muodoh komendol
  xml2tag harj0202.xml harj0202.tag
3) Kačo da muuta harj0202.tag tiijostuo
4) Muuta järilleh xml-muodoh komendol
  tag2xml harj0202.tag harj0202.xml
5) Ilmai ylläpidäjän valda et voi siirdiä kohendettuu harj0202.xml tiijostuo järilleh luvetteloh http://opastajat.net/opastu/algukursu/lessons/

Riputundupačas-kižan koneh on yhtenjyttyine, a lugou xml-muvvos kolmikkoloi
 <kuvatiijosto|sana|vihjeh>
Nämien sivuloin kuvasanakniigaine, kui i painettu kuvasanakniigaine on automuattizesti luajittu samois kolmikkotiijostolois. Riputandupačaskoneh käyttäy 120x120 pikselan JPG-kuvii, painetus kniigas tiettäväine kuvat ollah tarkembat.

Muudu harjoitusmaterjualua luadijes olis hyvä jo aloittajes ajatella, ku se tulou verkoh kačottavakse. Täs on kaksi šeikkua:
1) Suurii tiijostoloi on hil'l'u da kallis siirrellä verkoči.
2) Olis hyvä, ku materjualua vois kaččuo livaimel ilmai ostettavii ohjelmii.
Fotokuvat da piirrokset pidäs skualata da kučistua ekruanal kačottavah kogoh da formuattah. Nenga fotokuva syndyy toinah 100 KB kogohizeh JPG libo PNG tiijostoh, piirretyt kuvat toinah ei tarvita enämbi 10-20 kilotavuu. Nengozet kuvat kebjieh lad'd'avutah. Ku tekstan kirjuttai iče ei maltane luadie valmistu verkosivuu, parembi olis kirjuttua ihan muodoilematoindu tekstua tekstuedittoral (libo tekstankäzittelyohjelmal da tallendua utf-8 tekstakse.) Erähiči voi olla syydy riputtua valmis pdf-tekstugi ga niidy käyttäjes voi roita uuzii vaigevuksii.