Postpozittu (jälgisana) da prepozittu (edusana)

Postpozittu da prepozittu ollah taibumattomat abusanat, kudamat yhtes piäsananke - nominanke merkitäh: Postpozittu da prepozittu ainos ollah kiinni piäsanas. Niilöil on alalline oma paikku virkehes. Postpozittua käytetäh piäsanan jälles, se on jälgisana. Prepozittua käytetäh piäsanan ies, se on edusana. No puaksuh yksi samaine abusana voi olla postpozitannu dai prepozitanny: uksen piäl, piäl puuloin, pruazniekan iel, iel minuu. Postpozitat da prepozitat karjalan kieles ollah suures käytökses. Niidy käytetäh eri sijois olijoinke piäsanoinke

Postpozitat

genetiivas:

aigua: Kodi sytyi jyrinän aigua. Talven aigua buabo eläy linnas.
aijakse: Lähtie kyläh loman aijakse. Reknailla matkua n'edälin aijakse.
al: Lattien al oli kuoppu. Kodi on jo levon al. Kaži maguau laučan al.
alpäi: Puun juurien alpäi nostih nuoret vezat.
alle: Šižiliuhku peityi kiven alle. Myö juoksimmo sillan alle.
alači: Juokseldua ikkunoin alači. Kaččuo päivypastos käin alači.
edeh: Koin edeh on istutettu puudu. Kondii čoivahtih mečästäjän edeh.
ies: Kaži istuu kynnyksen ies. Seizuo taulun ies. Olla upastajan ies.
jytyi: Hänen jytyi vähä ken maltau kirjuttua da paistu.
jyttyöh: Heijän jyttyöh ei sua eliä. Lapset paistah buaban jyttyöh.
jälgeh: Vihmoin jälgeh roih siendy. Urokoin jälgeh pidäy huogavuo.
kauti: Astuo pellon kauti. Soudua venehel kahten järven kauti.
keskeh: Suurimoin keskeh on puuttunuh hernehty.
keskes: Rugehen keskes oli äijy ruiskukkastu. Olla rahvahan keskes.
keskel: Kylän keskel on kirikkö. Veneh nägyy järven keskel.
kohtas: Kniigoin kohtas ei ole hädiä.
luo: Hyö tavattih meidy kylän luo. Kodi seizou ihan kallivon luo.
luokse: Lähtie buaban da died'oin luokse. Juosta kiven luokse.
mail: Havaččuo kuvven mail. Školah tulla kaheksan mail.
myö, myöte: Hyö mendih pelduo myö. Gost'at käveldih kyliä myöte.
peräh: Hänen peräh hedi tuldih toizet.
peräs: Kodvazen peräs rubei kuulumah kandelehen helkeh.
periä: Lapsen periä emmo muannuh. Tervehyön periä pidi erota ruavos.
pitkin: Tuatto on äijän kävellyh muadu pitkin.
piäs: Kilometrin piäs on kalakas järvi. Pellon piäs on pieni mökki.
piäle: Myö sovvimmo järven piäh. Kylyn piäh azuttih uuzi stadion.
piäl: Kaži viruu päčin piäl. Linnut lenneltih piän piäl.
piäle: Voidua voidu leivän piäle. Riputtuu lampu stolan piäle.
rinnal: Myö elämmö laukan rinnal. Kyly on koin rinnal.
rinnale: Mennä tuatan rinnale. Školan rinnale kazvoi koivu.
sijas: Tyttö ruadoi kai kodiruavot muaman sijas.
sijah: Palanuon koin sijah pidäy hommata uuzi.
sydämes: Suabran sydämes oli hiiren pezä.
sydämeh: Pertin sydämeh piästyy myö huogavuimmo kodvan.
tagan, tuan: Pellon tagan oldih vagoižikot. Seinän tuan eläy sizär.
tilas: Tuatan tilas kalastamah kävyi poigu. Voizitgo mennä minun tilas.
tilah: Ičen tilah häi ei jättänyh nikedä. Vahnan pal'ton tilah ostettih uuzi.
tuakse: Peittyö kiven tuakse. Juokseldua kallivon tuakse.
täh: Vihmoin täh sienet jiädih keriämättäh. Vilun täh halguo pidi äijy.
valdua: Väzyndän valdua brihačču uinoi hedi.
varah: Perehen varah kartohkua on talvekse. Muarjat keräin ičen varah.
vaste: Seizattuo seiniä vaste. Pruazniekkua vaste on äijy hommua.
vieres: Tuomi kazvau ihan salbomen vieres. Škola on koin vieres.
viereh: Tavarat jätettih pordahien viereh. Lapset tuldih opastujan viereh.
yliči: Järven yliči mies soudi vaikkani. Juokseldua pellon yliči.
ymbäri: Taloin ymbäri oli peldomua. Häi on ajelluh muan ymbäri.

elatiivas:

läbi: Ajua mečäs läbi. Tämä viesti meni sydämes läbi.
piäliči: Heinät pidäy lykkie aijas piäliči. Häi kävyy sinne päiväs piäliči.
poikki: Sorzat uitah järves poikki. Lautal myö piäzimmö joves poikki.
siiriči: Hyö ajettih meis siiriči. Astuo laukas siiriči.
ymbäri: Kois ymbäri on korgei aidu. Lapses ymbäri pidäy ainos pyörie.
tuači: Sil naizel pidyy kai ruadua toizis tuači. Poijas tuači kävyy ruadoh.

illatiivas

päi, päin: Sieniniekat astuttih kodih päi. Linnut lennettih suveh päi.
sah, suate: Troppaine menöy ihan kyläh sah. Vediä gost'at kodih suate.
niškoi: Ostua leibiä iččeh niškoi. Pagin oli sinuh niškoi.
varoin: Kodi hommattih poigah varoin. Ostua einehty talveh varoin.

allatiivas

suate: Hevol ajettih iččeh pihale suate. Levole suate häi ei noussuh.
jälles: Mašinale jälles on turhah juosta. Hänelle jälles ei sua ehtie.

Erähät postpozitat on muututtu sijapiättehikse. Elatiivan da ablatiivan sijapiättehien kotnponentannu on postpozittu päi: koispäi, mečäspäi, školaspäi, järvelpäi, pellolpäi, stolalpäi.

Prepozitat

genetiivas

halgi: Halgi mečän proijiimmo, a siendy emmo löydänyh.
läbi: Oja virduau läbi pellon. Menimmö läbi korven.
piäl: Savvu nägyi piäl puuloin. Lendokoneh lendi piäl pilvien.
poikki: Brihačču uidi poikki järven. Hil'l'azeh astuimmo poikki niitun.
yliči: Vagoižikot ollah yliči rannoin. yliči pihoin kazvettih kukat.
ymbäri: ymbäri suon kävelimmö muuroin ečokses.

partitiivas

enne: Loppie ruavot enne murginua. Tulla kodih enne händy.
ilmai: Ilmai opastundukniigoi on vaigei opastuo.
jälles, jälgeh: Jälles ruaduo lähten kinoh. Jälgeh voinua häi eli linnas.
kohti: Hevot juostih kohti pelduo. Mašin ajoi kohti linnua.
lähäl: Hukkii nähtih lähäl kyliä. Stola on lähäl ikkunua.
myödäh: Mi elättilöi uidanou myödäh jogie. Kävellä myödäh pihoi.
paiči: Minä luvin kai nämmä kniigat paiči yhty.
pitkin: Pitkin peldu kubli traktor. Pitkin jogie matkattih parret.
yliči: yliči tiedy mollembin puolin oldih pellot.

elatiivas

alači: Kanat piästäh peldoh alači aijas. Kaži hiivou alači stolas.
läbi: Nuaglu meni läbi seinäs. Läbi očkis nägyy hyvin.
piäliči: Hirvet oli hypitty piäliči ojas.
poikki: Poikki sit suos ei piäze niken. Poikki stolas oijendi käin.
siiriči: Hurahutettih ajua siiriči meis. Juostih siiriči kois.
ymbäri: ymbäri kirikös on aidu. ymbäri pellos oldih tuhjot.