Demonstratiivupronominat (Ozutandupronominat)

Demonstratiivupronominat ollah:
tämä, se, neče, tai, tämmöine, semmoine, nengoine, moine;
nämmä, net, nenne, nuot, tämmözet, semmozet, nengozet, moizet.
Demonstratiivupronominat viitatah mihtah ezineheh, samoiten ozutetah, kui loitton pagizijas on se ezineh:

Demonstratiivupronominoin taivutus

Taivutammo yksikön demonstratiivupronominat tämä, se, neče, tai, moine:

Nominatiivu tämä se neče tai moine
Genetiivu tämän sen nečen tuan moizen
Partitiivu tädä sidä nečidä tuadu mostu
Essiivu tänny sinny nečinny tuannu moizennu
Translatiivu täkse sikse nečikse tuakse moizekse
Inessiivu täs sit nečis tuas moizes
Elatiivu täspäi sitpäi nečispäi tuaspäi moizespäi
Illatiivu täh sih nečih tuah moizeh
Adessiivu täl sil nečel tual moizel
Ablatiivu tälpäi silpäi nečelpäi tualpäi moizelpäi
Allatiivu tälle sille nečile tuale moizele
Abessiivu tättäh sittäh nečittäh tuattah moizettah
Komitatiivu tämänke senke nečenke tuanke moizenke

Taivutammo monikon demonstratiivupronominat nämmä, net, nenne, nuot, moizet:

Nominatiivu nämmä net nenne nuot moizet
Genetiivu nämmien niilöin nennien nuoloin moizien
Partitiivu nämmii niilöi nennii nuoloi moizii
Essiivu nämminny niilöinny nenninny nuoloinnu moizinnu
Translatiivu nämmikse niilöikse nennikse nuoloikse moizikse
Inessiivu nämmis niilöis nennis nuolois moizis
Elatiivu nämmispäi niilöispäi nennispäi nuoloispäi moizispäi
Illatiivu nämmih niilöi nennih nuoloih moizih
Adessiivu nämmil niilöil nennil nuoloil moizil
Ablatiivu nämmilpäi niilöilpäi nennilpäi nuoloilpäi moizilpäi
Allatiivu nämmile niilöile nennile nuoloile moizile
Abessiivu nämmittäh niilöittäh nennittäh nuoloittah moizittah
Komitatiivu nämmienke niilöinke nennienke nuoloinke moizienke

Demonstratiivupronominat nengoine, tämmöine, semmoine taivutah kui i pronominu moine.