E.Ja. Fortunatova

Luvenda knijga

Enzimäne oza

Alguškolan enzimästä klassua varte

RSFSR:n NARKOMPROSAN UTVERDITTU

Kiännöksen utverdinut karel'skon ASSR:n NARKOMPROSSA

Karel'skoj gosudarstvennoj izdatel'stva

Petrozavodska 1937


kanzikuva


Syväindö

Talvi tuli
Šuapka
Jiä
Pihalla
Šuutka
Terämbi školah!
Myöhästyttih
Siun ruado školassa
Kujn olla?
Yhten lajskan dnevnikasta
Borja i Rìzikka
Talvella
Sorevnovaniè
Päjvä on ajna piènembi
Talven kummitukset
Arbua
Valja
Kon'killa
Stjoklat veestä
Jiällä
Turki, a èj lämmitä
Lumuzet
Ihmine lume alla
Lumine boju
Lumehine fuabrikka
Yhtehine dielo
Ruskiè galstukka
Mama – udarnitsa
Jallačin fuabrikassa
Uuvella fatieralla
Uuzi kodi
Mišutka
Jaslit ravočolojn lapsih nähte
Pidäy yhtessä
Nagris
Joučen, haugi i rakka
Buabo i vunukka
Oktjabrjatat autettih
Terväh i hyvin.
Talvi ruado kolhozassa
Priduumajčči
Mistä kulakka bohattuj
Ičè èllennät
Kaksi kolhoznièkkua
Vladimir Il'ič Lenin
21 päjvä janvarja kuuda 1924 vuodena
Iosif Vissarionovič Stalin
Vardejmassa
Kojrat vojnalla
Syötä linduloja talvella
Lehmä kolhozassa
Rìžuha i sen sälgyne
Kojra i hebo
Uuzi konura
I se on ruado
Požarnoj kojra
Tämä kačo on slučaj!
Terämbi Terämbövič
Hijri i rotta
Kaksi rohkièda
Suoriuduj talveh nähte
Pistelija pluattja
Hukka talvella
Kondiè
Oravane
Revon pojgazet
Vijzas rebo
Ken kujn vastaj talviè
Meččä kirja
Kylmissä mualojssa
Tundrassa
Jiälöjn keskessä
Lämmät muat
Obez'jana
Verbljuda
Slona
Jovesta poikki
Tigrat i levazvièrit
Dikojt rodnjat
Pikkarane Tom
Kevät
Kevät ikkunalla
Kazvoj ilmajn muada
Päjvä ajna pitkenöy
Jo ojat juostah
Kevät tulou
Jiä lautalla
Piästettih
Mazaj dièdo i janikset
Gračat kevät avattih
Miän strožat
Opastettu skvortsa
Kurret lennetäh
Storožat
Kerran kielastit – tojsta kerdua ej uskota
Kala
Olèn miè
Mäni kolhozah
Yhtehizen hyvyön puolesta
Kiuru
Sanat i dièlot
Slučaj kolhozassa
Varraskuuričalla šuapka palau
Ènzi maj
Mišane pruazdnièkalla
Ruskiè pruazdnièkka
Pervoj Majja lojttozessa poh'jazessa
Tuaton kera pruazdnièkalla
Kylästä linnah
Enzi kerran linnassa
Yöksyttih
Tramvajssa
Linna kylässä
Žurnala počtua myöte
Dojdiu-go?
Lapset
Lapsièn očkat

Talvi tuli

Lumi langej pihalla.
Libiè on jo mägi.
Syväjn tykkäy lapsella,
ku hän tämän nägi.
Laskiè mägiè čurata,
ènnen kajkkiè piästä!
Tuuli polat revittäy,
šuapka pakkuu piästä.

Šuapka.

Pekko otti tuatolda šuapkan, pani piäh i duumajččou, čto hän suureksi rodih. A šuapka sijrdyj hänellä ihan nenän piällä. Pekko tädä èj dogadinut. Hän otti käzih savakon i lähti pihua myöte. Tämän nägi ikkunasta susièda i ringahti:
– Èj siè, šuapka, midä siè ruat? Kunne siè miän Pekkuo ribajtat?

Jiä

(Šuutka.)
Pollin dorogalla –
Jiä tul' jallan alla.
Buh! uh!
Tuasen lähtin ièlleh –
Jiä on ajno jiälleh.
Tuasen – bah!
Tuasen – ah!
Pollin dorogalla,
Jiä tua' jallan alla...

Pihalla.

Oli talvi, no oli lämmin. Oli äjja lunda. Lapset oldih pihalla. Otettih lunda, luaittih kukla. Käet kylmettih, ga kukla rodih ojvalline. Kuklan suuss oli trubka. Kuklan silmät oldih – hiilizet.

Šuutka.

Lähti pihal' Vanja,
Hänen jalles" Tanja.
Kajvon luona vezi tippuu.
Nosta vettä, – nuoras ripu!
Jo kodih männä ajga on,
A Vanjuša ozaton,
Yhtes' oman čikon kera,
Hyö èj piästiä iäre.
Sejzotah i vongutah:
Kuatančazet kylmettih.
Kujn nyt hyö ne kiskotah?

Terämbi školah!

Hej, lapset, majha,
školah on jo ajga!
Suoriuvu i peziyvy,
školah keräyvy!
Rahvas pellol, zavodah,
i lapset omah zabottah.
Ota keral knijgazet,
marš školah,
terväzeh!

Myöhästyttih.

Tuli talvi. Pani lunda. Lapset astutah školah. Mändih dorogalla. Ruvettih lapset lumizilla. Sen mojne tässä boju lièni – vajn vardejččiuvu!
Hätken lapset vojujttih. Jalgimäjn i školah nähte juahatettih. Tuldih, a sièlä lapset jo opastuo zavodittih.
Vot siulla i lumuot!

Siun ruado školassa.

Semoj diädä istuj yksin kolhozan kontorassa. Kontorah juoksi tyttöne.
– Siulla midä? Miksi siè èt ole školassa?
– Muamo työndi miuda... Ičen ièstä... lehmiä lypsämäh... Muamo läzevyj.
– Lypsämäh? Mäne vajn siè školah, — sanoj Semoj diädä, — I siutta spruaviuvumma. Muamon sijasta tojne mäni.
Muga i sano hänellä.
– Miè lypsiä maltan, — abevuj Oksen'ja.
– A ken-ba siun ièstä opastumah? Muamon tilalla myö tojzen työnnämmä, a siun tilalla ni kedä èj voj työndiä. I Semoj diädä käski Oksen'jalla juosta školah.

Kujn olla?

Mišalla on neuduačča!
Hänel' annettih zaduačča.
Tetradkua hän èččimäh
i joga sijah kaččomah:
laučan alla, stolan alla,
stuulan alla, škuapan alla.
Mišal' igävä i abiè,
hänen tetradkane kadoj!
Kujn nyt olet, midä ruat?
Mistä tetradkazen suat?

Yhten lajskan dnevnikasta.

2 päjvä dekabrjan kuuda.
Èn käynyt školah – hambahiè kivisti.

11 päjvä dekabrjan kuuda.
Myöhästyin urokoilla – čuassut jiädih jallellä.

17 päjvä dekabrjai kuuda.
Èn ollut školassa – piädä kivisti.

21 päjvä dekabrjan kuuda.
Myös školassa èn käynyt — muamo èj ollut koissa, Mišua käski kaččuo.

Borja i Rìzikka.

Tahtoj Ljoša pikkarasta vejkkuo Borjua kir'jah opastua. Da Borja èj tahto opastuo. Knijgan lattièlla viskaj. Kazi RìžiKka tuli i davaj lehtiè käbälällä livailemah.

Tabaj Borja Rìžikan, ozuttau knijgah päjn:

– Luve, luve. Riuhtavuj Rìžikka, rijbaj Borjua i fortočkasta hyppäj levolla (katolla).

Borja i sanou Rìžikalla:

– Kir'jaton, kir'jaton.

Purskahti nagramah Ljoša i sanou hänellä:

– Kaksi tejdä Rìžikan kera on kir'jattomiè.

Borja kačahti häneh, nosti knijgan i sanou:

– Davaj, rubièn opastumah. Nyt talossa mejllä kir'jattomaksi jiäy vajn yksi – se on Rìžikka.

Talvella.

Valgiè lumi tuuhiè
vozduhassa kruužiu
i muada vaste hilljah
langenou i vièröy.
A huomneksella pellol'
lumi vallotti,
nijn ku ripakolla
se ynnäh katettih.
Päjvät ollah lyhyöt,
päjvä pajstau vähän.
Vilut lièttih yöhyöt,
i talvi tuli tähän.

Sorevnovaniè

Peremenalla Katja sanoj:
– Lapset, davajkkua (ruvekkua) sorevnujččeudumah. Uskallamma: tetrattiloja pidiä puhtahina, knijgoja èj revittiä, urokojlla èj myöhästyö. Ruvettih lapset tojne tojsta kuččumah.
Šura sanoj:
– Miè kučun sorevnovanièh Koljan. Hän myöhästyy. I tetradkat hänellä ollah ligazet.
– Siè hän i iče myöhästyt, – sanoj Lena.
— Miè uskallan ènämbiä èj myöhästyö i tetrattiloja rubièn pidämäh puhtahana. Kolja prijmi kučunnan.
– Kujn ba työ täyttänettä tiän dogovoran? — sanottih lapset. – Myö rubièmma proverjajmah.
Kuun jalgeh lapset provièrittih Koljan i Šuran dogovora. Šuralla èj ollut ni yhtä myöhästymistä. Kolja muöhästyj yhten kerran. A tetratit molemmilla roittih puhtahemmat.

– Nu, sanou Kolja, – tulijalla kuulla miè ni yhtä kerdua èn myöhästy.

Päjvä on ajna piènembi

Päjvät roittih sovsem lyhyöt. Sejččemen čuassuo huomneksella vièlä on pimiè. A nellän čuassun ajgana päjvällä jo myös pimenöy. Talvella myö nouzemma i murginojčemma ajna tulella. Talvella ilda on pitkä.

22 päjvänä dekabrja kuuda mejllä on kajkista lyhin päjvä i kajkista pitkin yö.

Talven kummitukset.
(Suarna)

Tahtoj talvi kajkkiè muailmasta hävittiä. Rubej se ènzin lindulojh lähenemäh. A linnut lennettih lämbimih mualojh. Nägöy talvi – èj sillä sua tavata linduloja.

Yrrästyj se zvièrilöjn piällä. Lumella kattoj pellot i nijtyt, pakkasta pakkazen perästä työndäy. Èj pöllästytty zvièrit. Yksillä turki on lämmin, tojzet syvih pezih pejtytäh.

Sid? ènämmällä tuskeuduj talvi. Kaloih lähenöy. Kijrehellä juostah pakkazet, kujn palljazilla kolkutetah. Jogiloja myöte, jarvilöja myöte sildoja stroitah. Kylmettih jovet i jarvet, da vajn piäliči, A kalat kajkki ujittih poh'jah. Jiän alla kalojlla èj ole vilu.

Rubej talvi ihmiziè tabajlemah. Työndäy pakkasta pakkazen perästä. Jumäjtetäh pakkazet i sejnih i veriälöjh. A ihmizet päčit lämmitettih. Istutah lämmissä pertilöjssä da talven piällä irvistetäh.

Piènet lapsuot — i ne talviè èj varata. Čuratah kon'killa da regyčöjllä, lumizilla ollah, luaitah lumiakkoja, stroitah mägilöja, veellä valellah. Da vièlä pakkasta kučutah: Tule vajn auttamah!

Arbua.

Pertissä – perti,
Pertin piällä – truva.
Miè pärièn sytytin,
kynnyksellä panin.

Viheldäy truvassa,
Šumizou pertissä.
Nägöy rahvas tulen,
sammuttamah èj mäne.

Valja.

Valja otti sumkan, sumkah pani bukvarin i pal'tuo ičen piällä vedäy.
– Kunne keräyvyjt? – kyzyy buabo.
– Školah.
– A èt-go pièni ole?
– Nu da, pièni, – vastuau Valja. – Miulla muamo pal'tozen ombeli ihan muah suate.
Èj buabo duumajnnut, čto Valja školah keräydyj. Astuu Valja yksin dorogua myöte. A pihalla on paha siä. Väzyj. Istuuduj kivellä. Vilu on. I vdrug mi liènöy hijlava, märgä sydäj händä kädeh. Kaččou: Lohmačču.
Lohmačču... Lohmaččune! Kujn bo siè miun löyzit?
Lohmačču juoksi vähäzen i vuottau Valjua.
— Kodih kuččuu, – duumajččou Valja, – da èn voi miè astuo vagiè èj ole.
Lohmačču tuli Valjan luo.
— Razve istuuduo sen piällä? Vedäy sijojlleh.
Istuuduj Valja sen sel'gäh. Lohmačču hilläzeh nouzi i važno lähti kyläh. Muga i tuli Valja kyläh. A vastah Valjalla juoksou buabo.
– Jallat katkettih, ajna siuda èčijmmä.
A lapset vièlä jallestä hätki nagrettih:
– Valja, a kujn ba siè Lohmačalla školah aelit? Vot on Hebo, ga hebo! Ilmajn-go, čto on pitkä-karvane, a luja on. Siè podkovojččizit sen.

Kon'killa.

Kon'killa miè aelen,
alazet on kiässä.
Korvis – tuli hijlièn,
šuapka nojuau piässä.
Yks', kaks'! — vot i
libièn vojtin.
Yks', kaks'! — vot i
mukin otin.

Stjoklat veestä.

Ruvettih lapset škol'nojlla dvoralla lumesta kodiè luadimah. Luaittih sejnät i levo, valettih veellä.

A midä stjoklièn sijah panna?

Juahatettih lapset stjoklat luadiè veestä.

– A ved' vojbi kajken luavullista stjoklua luadiè – sanoj Mitja. — Davajkkua vedeh panemma kruaskua, a sijdä kyl'mätämmä.

Suadih lapset kaksi vanhua rauda listua, kiättih reunat. Valettih nijh vettä, pandih yhtellä listalla ruskièda kruaskua, a tojzella sin'kua ripotettih. Azetettih pakkazeh. Vezi kylmi. Tojzena päjvänä tahtottih jiä ottua pojs, a se èj lähte.

Kannettih rauda listat pertih. Kuni paistih, jiä pertissä sulahti. Lapset kumattih listat, jiä i kirboj.

Rodih, gu stjokla!

Lähtièttih lapset stjokliè kodih azettamah.

Jiällä

Ravu, nagro jovella,
vesselja on lapsil!
Kon'ka vinguu tovellah.
– Tabua! Kus suau lapsel!
Ruskiè kojra čuruau jiäl,
lapsen polas" rippuu.
Sulau lumi kulmièn piäl',
vedenä vajn tippuu.

Turki, a èj lämmitä.

Lumiakka pihalla sejzou.
– Jaksatettu, — sanou Sima.
– A esli sillä turki panna piällä, lämbièygö se? – kyzyj Sima.
– Davajkkua opimma!
Pandih lapset turki lumiakan piällä. Iče ruvettih lumizilla. Kizattih hätken. Juahtutettih akkah nähte, tuldih sen luokse, opittih. A se vièlä sen mojne vilu. Vot on vešši! – sanou Sima. – A kujn-ba turki miula lämmittäy?
— I siuda èj lämmitä, – sanou Karpuša.
Sillojn miksi ba talvella turkiè piètäh?
Čtobì lämmin vardejja, — selittäy Karpuša. A miän akka on vilu, èj ole sijnä lämmiè, èj ole midä I vardejja.

Lumuzet.

Katettih lumuzet
Ninan knijgazet!
Keräj hän kädözih,
tahtoj vajn vähäzen
lumuziè lämmittiä.

Liččaj i kattoj
No midä ba lièni?
Käet vajn pezi!
èi varua lumuzih,
Ninan kädözih
jaj yksi vezi.

Ihmine lume alla.

Lähti Arefij meččäh halguo tuomah i myöhästyj. Nouzi tuhu. Ozuttauduj hänellä, čto hän èj sidä dorogua myöte aja. Lähti hän èččimäh dorogua.

Arefij vajbuj, uppoj lumeh. Händä lumella i kattoj.

Hebo sejzoj kodvazen i lähti kodih. Koissa nähtih, Čto hebo tuli yksin. Lähtièttih èččimäh Arefièda. Èčittih, èčittih da muga ni min kera i kiänyttih.

Huomnes puoleh tojsta dorogua myöte ajoj meččänièkkä kojran kera. Kojra tunzi midä liènöy lähellä dorogan. Rubej se käbälillä lunda kuobimah. Meččänièkka lähti kaččomah, missä on dièlo. Nägöy – kojra kajvoj hauvan, a hauvasta höyry nouzou. Rubej hän kuobimah i nägöy: hauda, a hauvassa ihmine viruu, maguau.

Kattoj hän hauvan lumella i lähti kyläh. Keräydyj rahvas. Kajvettih Arefij, tuodih kodih. Koissa händä pertih èj kerralla veetty, a ènzin kodvan hièrottih lumella. Čuassun kahten perästä hän tojbuj i pakičči syyvä.

Lumine boju.

Uuzi lumine kodi nägyy
mäen piällä tiäl.
Ruskièna tulena čomasti läjkkyy
flaga sen piäl'.
Tamä on krièposti! Atakkah nähte
keräydyj arteli lasta.
Èj löyvy hiän keskessä, ken èj lähte
tsruamah omasta muasta.
Trubačču trubiu;
Ken nyt èj rubiè?
I tarkat, kebièzet
lennelläh lumizet.

Lumehine fuabrikka.

Stroittih lapset lumesta fuabrikka.

Mittyne bo fuabrikka mejllä roinnou?

— Ombelus, sanou Kolja. Miun mama ombelus fuabrikassa ruadau.

– Èj, sanoj Lena, – avuamma kuvonda fuabrikan. Sièlä materièda luaitah. Miun mama on kudoja, han materièda kudou pluattjaksi.

— Ruvekkua, — rešši Vasja, – zavodan luaimma. Mojzen, min mojzella tata ruadau. Tata on metallista, hän mašinoja stroiu. Sidä zavodua kučutah ma-ši-nojn lua-in-da za-vo-dak-si.

– Ringukkua ènämmällä "Ura!" Avauduj uuzi zavoda!

Griša hijlellä kir'jutto vìveskan:

Vladimir Il'ičan Leninan nimelline
mašinojn luainda zavoda

Yhtehine dielo

Andrej i Ahmet èj tiètä tojne tojsta.

Adrej èläy Moskovassa. Hän ruadau kuvonda fuabrikalla.

Ahmet èläy lojttona-lojttona – Turkmenièssa. Hän ruadau pellolla. Kazvattau hlopkua. Èletäh hyö èrilazissa Sovetskoin Sojuzan paikojssa, paistah èrilazilla kièlillä.

Lojttona tojne tojzesta èletäh Andrej i Ahmet, a luaitah hyö yhtä dièluo: sijččua valmistetah. Ahmet kolhozassa hlopkua kazvattau. Andrej Moskovassa fuabrikalla hlopkasta kudou sijččua.

Ruskiè galstukka.

Sualistuu kezällä hlopkovoloilla peldolojlla hlopka. Kerätäh se. Puhtastetah sièmenistä. Sijdä työtäh fuabrikkah.

Enzin se puuttuu kezriändä mašinojh. Sièlä hlopkasta luaitah nijttiè. Nijtit puututah kuvonda fuabrikkah. Nijstä kuvotah kajken mojziè tkaniloja.

Krasil'nojssa tkani mujutetah. Valmis tkani mänöy magazinojh. Ajja-äjja ihmistä ruadau sen piällä, kuni pionera panou kaglalla ruskièn galstukan.

Mama – udarnitsa

Miän kluassa oli fuabrikalla. Tässä fuabrikassa ruadau mama.

Myö tulimma suureh valgièh zualah. Sièlä kahteh riädyh sejzottih mašinat. Tässä ruadau udarnitsojn briguada.

Tojzissa zualojssa jogahine rabotnitsa ruadau kahtella mašinalla. Tässä udarnitsat ruatah kolmella mašinalla.

Myö lähtimmä keski zualua myöte. Sejnällä rippuj plakatta.

Udarnojn ruavon puolesta!

A rinnalla rippuj lista, kudamalla oldih kir'jutetut udarnitsojn objazatel'stvat.

1. Ruadua kolmella mašinalla.
2. Ruadua ilmajn bruakkuo.
3. Beregojja mašinoja.
4. Èj luadiè proguloja.
5. Vediä tovariššoja udarnojh ruadoh.

Vdrug miè näin oman maman. Hän sejzoi mašinan luo. Mama kačahti, tunnusti miun i muhahti nagruo.

– Tak vot ken on miun mama! – duumajčin miè. – Hän on – udarnitsa!

Jallačin fuabrikassa.

Semenovan Šuralla ostettih uuvet botinkat – losnijat, šnurkièn kera. Poh'ih on kir'jutettu: "Skorohod".

Šuran muamo ruadau fuabrikassa "Skorohod".

– Siè hätken-go nämiè botinkoja ombelit? – kyzyj Šura muamolda. – Vajgiè, naverno, oli loukkoziè šnurkih nähte luadiè?

– Nämiè botinkoja ombeli äjja ihmistä. Miun ruado on vajn vijllä. Miè olen vijlija. A loukkoziè luadiu Novikovan Katja. Luadiu hän nijdä mašinalla. Käzillä on vajgiè luadiè. A tojzet rabočojt aluksiè ommellah, kandoja iskiètäh. I muga ze kajkki mašinojlla.

– Äjjan go tiän fuabrikka ombelou jallaččiè?

– Kajkkeh muah nähte ruamma.

– Kujn se työ kergièttä kajkkih nähte jallaččiè ommella?

– Èj yhtellä miän fuabrikalla jallaččiè luaita. I tojziè jallačin fuabrikoja on.

Uuvella fatieralla.

Stroittih fuabrikan yhteydeh suuri kivine kodi rabočolojh nähte. Sijrdyj sinne i Egor Il'in perehen kera. I Ljonja sijrdyj. Ruvettih èlämäh uuvessa fatièrassa. Komnatta suuri, valgiè. A ku illalla viritetäh èlektričestva – liènöy valgiè, kujn päjvällä.

Tässä-ze hijan koissa on i kluuba rabočoloja varte. Sièlä spektakliloja stuavitah, i kino on. Koin yhteyvessä on pračečnoj. Èndizessä fatièrassa komnatassa pestih sobiè. Höyry, liga. A nyt tuuvah kodih sovat puhtahat i kujvat.

Uuzi kodi.

Oj-oj-oj, oj-oj-oj!
Mytyt suuri kodi rojh!
Kodi kazvau tajvahah
ravièmbah i ravièmbah.
Oj-oj-oj, oj-oj-oj!
Da mittymä se suuri rojh!
Jo tazottuj se bašnjan ker',
Prostièti jo mečän ker'.
Ojgièh sejzou kivilöjl,
Čomah losniu ikkunojl'.

Mišutka.

Jugiè oli èndizeh ajgah muamolojlla.

Pidäy Mišutkan muamolla majdoh käyvä, a Mišutkua èj ole kenen kera jattiä. Istutti hän Mišutkan lattièlla. Yhteh kädeh hänellä sydäj pogremuškan, tojzeh valgièn lejvän kuoruon i lähti.

Jaj Mišutka yksin. Midä hänellä ruadua? Pogremuškasta tolkuo on vähä, viskai hän sen. Kuoruot — se on tojne dièlo: kuoruolla vojbi latetta pyyhkiè. Kasteli sen Miša suussa i rubej latetta hièromah. Hièroj, hièroj – väzyj. Lykkäi kuoruoni, i myös ruaduo èj ole ni mida.

Ryydi Miša komnattua myöte. Vot škuappane astièlojn kera. Avaj sen Miša. A sièlä, i kastruljat i rièhtilät i tarelkat.

Tuli muamo. Tulou — kajkki on hilläh. Midä tuo Mišutka vajkastuj, èj-go hot' ujnonnut?

Kačahti — da muga i ahni: kastrjuljat, krijškat, rièhtilät — kajkki-kajkki škuappazesta on lykitty. Mišutka istuu lattièlla, ottelou bankasta jauhuo i pirojttelou nijdä ičen piällä. Sejzou muamo i èj tijja, midä hänellä ènzin ruadua: Mišutkua go pestä, late go pestä, vajn astièt go kerätä.

Jaslit ravočolojn lapsih nähte.

Ajgane huomnes. Rabotnitsat lapsozièn kera käzissä kijrehtetäh jaslilojh. Vastatah hejdä sidelkat valgièlojssa halatojssa, kačellah lapsiè, ollah-go tervehet. Sijdä suoritetah hejdä tojzih sobazih i työ- täh eri komnattojh: juuri pikkaraziè yhteh, vanhembiè tojzeh.

Zavtrakojjah i murginojjah stolovojssa. Ken vojbi syöy iče. Murginan jalgeh – magavo. Illalla muamot kerätäh lapsiè i veetäh kodih tojzeh päjväh suate.

Pidäy yhtessä.

Työttih detskojh saduh igruškat: flagazet, labièzet i suuri zavodnoj parohoda.

Riuhtaj Liza parohodan, vältyj lapsista, punoj zavodan. Rattahat ruvettih pyörimäh, parohoda rubej puhkamah i lähti.

Lykättih lapset igruškat i – Lizan luo.

— Nu, Liza, työnnä sidä kajkkiè komnattua myöte!

Pejtti Liza parohodan, sellän tuaksi:

— Miun parohoda!

— Èj, èj ole siun, — miän, yhtehine!

Rubej itkemäh Liza.

— Alä koske händä, Maša. Anna hänellä on, a myö tojzen stroimma — "Krasinan".

Ravièh sijrettih stola — tämä on paluba. Paluballa stuulat azetettih. Keppilöjstä mačtat luaittih. Kartonasta truba luaittih.

— Miè kapitana! — iändäy Sereža, — a missä matrosat?

— Miè matrosa! Miè matrosa!

– A miè rubiè"n ruljua kiändämäh!

Viuhkutettih lapset ruskièlojlla flagazilla, kahistih, vihellettih: čuh-čuh čuh-čuh! pš-pš-pš!... Ajamma!

Paha mièli lièni Lizalla.

— Sejzo! Sejzo! — iändäy rulevoj.

Truba èj gudi, èj sua ajua ilmajn gudkua. Èj tirpanut Liza.

— Miè... Miè trubaksi rubièn!

— Nouze terämbi, — sanotah lapset, gudi!

Nouzi Liza. Kerralla rubej gudimah. Parohoda – u–u–u, – puuhki, kähizi. Ajamma!

Nagris.

Istutti dièdjo nagrehen. Kazvoj nagris suuri, suuren suuri. Rubej dièdjo nagrista muasta vedämäh; vedäy, vedäy — kiskaldua èj voj.

Kuččuj dièdjo abuh ičellä buabon. Tartuj buabo dièdjoh, dièdjo nagreheh: veetäh, veetäh — kiskaldua èj vojja.

Kuččuj buabo bunukan. Bunukka buabosta, buabo dièdjosta, dièdjo nagrehesta. Veetäh, veetäh — kiskaldua èj vojja.

Kuččuj bunukka Žučkan. Žučka bunukasta, bunukka buabosta, buabo dièdjosta, dièdjo nagrehesta: Veetäh, veetäh – kiskaldua èj vojja.

Kuččuj Žučka kazin. Kazi Žučkasta, Žučka bunukasta, bunukka buabosta, buabo dièdjosta, dièdjo nagrehesta: Veetah, veetäh — kiskaldua èi voija.

Kuččuj kazi hijren. Hijri kazista, Kazi Žučkasta, Žučka bunukasta, bunukka buabosta, buabo dièdjosta, dièdjo nagrehesta: veetäh, veetäh — kiskallettih nagris.

Joučen, haugi i rakka

Ku tovarišojs, èule sobuo dièloh nähte,
nijn hejen dièlo tolkuh päjn èj lähte,
i liènöy sijd, èj dièlo, a vajn muokka.

Kerran joučen, rakka da haugi rukka
vediä regi ottavuttih,
i yhteh kolmen valljastuttih.

Krähketäh, a regi èj vajn mäne èdeh...
Regi hejl' i olis kebiè,
da joučen pilvih tahtou vediä,
rakka myöstyy tagah päjn,
a haugi vedäy vedeh.

Ken oigiè hejst, ken viärä
mäne toko suudi vièl
dai regi vajn on nyt gi sièl

Buabo i vunukka.

Èli oli buabo Maura i bunukka Maša. Buabo ajna kyl'mi. Lämmittäy päčin, typiččöy kaikki pijluzet ikkunassa i ihasteliuduu. Lämmin.

Juoksou Maša školasta. Puhtahalla ilmalla hengittäy. Tulou kodih. Oj, kujn on paha! Ilma on jugiè...
— Buabo, kujn-ba siè mojzessa tupehtuttavassa ilmassa istut?
A buabo vastuau:
— Salbua terämbi uksi, lämmän ilman piästät.
— Davaj, buabo, lattièn pezemmä.
— Midä vièlä, sìrostiè luadiè!

Yhtellä kerdua lähti buabo. Annas, — duumajččou Maša, — kabrastan, kujn školassa. Pyhki hämähäkin verkot, pezi stjoklat, pezi lattièn, avaj fortočkan. Päčin vièreh pani juaššikan toppiè panna.

Tuli buabo, jaksauduj, istuuduj i kaččou kajkilla puolilla.
– On gu rouno pruazdnikka mejllä tänäpäjviä?
A Maša nagrau:
— On-go hyvä, buabo?
— A Paha go viksi?...
– Buabo, rubièmma nengomua Pruazdnikkua pidämäh jogapäjvä!

Oktjabrjatat autettih.

Kavottih školassa Aljošalla kološat. Ruvettih èččimäh. Ken otti? Ni ken èj tunnustauvu.

Ruvettih lapset školasta lähtemäh. Nähtäh: uuličan čupussa Serjožan luoksi läheni brihačču-besprizornikka. Serjoža hejtti kološat i andoj besprizornikalla. Pijritettih lapset Serjožua i besprizornikkua. Serjoža pöllästyj, itköy i burbettau:
— Miè èn ottanut, miè èn ottanut! A besprizornikka sanou:
— Tämä èn miè, tämä hän!

Viätettih hejdä školah. Tijjustettih, čto Serjoža jo ammojn besprizornikan kera druužiuduu. Besprizornikka Petja usjutteli händä se muamolda spičkua varrastamah, se tuatolda — papiroskua. A nyt opasti varrastamah kološšoja.

Midä ruadua Serjožan kera? Tahtottih serjožua školasta ajua. Žiäli lapsilla Serjožua, a prostiè tože ej sua: Kalošat hän ved' varrasti.

Keräj vožatoj oktjabrjatat.

— Vot midä, lapset, Petjua pidäy lapsièn kodih andua. A Serjožan puolesta annakkamma porukan. Rubièmma hänellä auttamah. Uskallat siè, Serjoža, lopettua kaikki nämä?

A Serjoža itköy ni sanua sanuo èj voj, vain piädä nytkyttäy.

Mäni talvi. Serjoža kävelöy nyt ruskièn tähten kera, I hujgiè hänellä on juohattua männyzestä. Hän iče on nyt oktjabrjonka.

Terväh i hyvin.

Jalga suuri stuulazen,
piluan sidä vähäzen.

A nyt tämän jalgazen
tuasen piluan vähäzen.

Vièlä tämän jalgazen.

Èh, nyt petyjn vähäzen!

Talvi ruado kolhozassa.

Talvella kolhozassa on äjja ruaduo: pidäy žijvattoja kaččuo, mašinat, pluugat, telegät kohendua – kevät ruadoloih valmistuo. Pidäy sièmeniè kylvöh varustua.

Pidäy kajkeksi talveksi halguo luadiè: meččäh aella, puut sordua, halguo hallata, vediä mečästä ne.

Pidäy, čtobì keviällä èj olis pidätystä, čtobì kajkki olis valmista kevätruadolojh.

Priduumajčči.

Lähti briha meččäh halguo tuomah. Puut Kajkki oldih korgièt. Hän rubej lejkkuamah oksiè. Yksi duuban oksa oli korgièlla. Hän nouzi duuballa, istuuduj raččahilla, sellän kiändi puun rungoh päjn, i leikkai oksan.

Tojne oksa oli vièlä korgièmmalla. Briha nouzi oksan piällä i, čtobì lejkata se lyhyömmäksi, istuuduj sen piällä kiändyen puuh päjn. Hän lejkkaj vähän, i rubej oksa ridžizemäh. Briha oli ihastuksissa i sanoj:
— Ièlleh ajna muga rubièn lejkkuamah. No oksa katkej, i briha langej.

Mistä kulakka bohattuj.

(Näjn oli.)

Vajgiè oli èlos Ivan Kosarevalla. Muada hänellä on vähä. Oli lehmä, da se töllöj. Lähti Ivan kulakan Paramonovan luo.

Stepan Andreevič, — sanou, — auta, anna velgah lejbiä uudizeh suate.
A Paramonov I sanou:
— Hyvä, annan siulla lejbiä. Kujn keriät villjat, maksat. Da vièlä ruat miulla päiviä kymmenizen.

— Èt midä rua, — soglasiuduj Ivan.
Otti Paramonovalda kaksi huavuo jyviè. Keräj Ivan villjat, andoj Paramonovalla vellan da vièlä kymmenen päjviä huomneksesta ildah suate ilmaziksi hänellä ruadoj.

Mojziè velganièkkoja Paramonovalla oli äjja. Ruattih kulakalla krest'juanat keyhälistö, a hän hiän čottah bohattuj. Muga kulakat i bohatuttih keyhälistön ruavon čottah.

Ičè èllennät.

— Missä ollah kolhozan pellot? Missä edinoličnikojn?
— Mäne, kačahta — iče i èllennät!

Lähtin miè. Näen: vedäy hebo pluugua. Loppiu kyndäja oman peldozen. Peldone on kajda, ku kijla. Mänen ièlleh. Najne istuu pluugan luona. Valgiè, vajkkane.
— A miès missä?
— Vajbuj. I miè èn voj, ga ajga èj vuota. Lähtin pellolla.
Mänen ièlleh. Rijda, mängeh... Midä tämä?
— Siè miun pelduo kynnät!
— Èj, siè miun!

Mänen ièlleh.
Kačahtin mäeldä — budto tojzeh muah puutujn. Sièlä vasta zavoditah, tässä jo loppiètah kyndö. Sièlä peldozet, a tässä mua kaikki yhteh kynnetty: ni pièndariè, ni kijloja. Sièlä jogahine omalla dièlolla kijni, a tiälä kajkilla yksi dièlo — yhtehine. Iče miè näjn, missä kenen mua.

Kaksi kolhoznièkkua.

Diädä Aleksej on kolhoznièkka i diädä Egor on kolhoznièkka. Aleksej ruadau kajkki päjvät, starajččiuduu.

A Egor ruadau lajskasti, ajna vajn bokkih kaččou. A èj ga i vouse ruadoh èj tule.

Tuli sygyzy. Ruvettih kolhoznièkat kaččomah, ken min zarabotajčči. Egoralla knižkah kir'jutettu on ylen vähä trudopaiviè.
— Miksi? — suuttuj Egor.
— A siè midä ruado-ajgah ruavojt?
Äjjango päjviä magajt? — kyzyj Aleksej.
— Tämä tejh èj koske!
— A kačos vajn, midä siun knižkah on kir'jutettu?

Egor lugi: Ken ènämmän ruadau, se ènämmän i suau. Min zarabotajčet, sen i suat.

Vladimir Il'ič Lenin.

Komnatassa sejnällä rippuu portretta. Vasja sanoj tuatolla:
— Tata, kerro miulla hänestä.
— A siè tijjat, ken se on? Tijjan. Tämä on Lenin.
— Da, tämä on Vladimir Il'ič Lenin. Miän suvajttava, miän armas voždja.
— No, kuundele. Olin miè nuori. Huono èlajga oli sillojn miän, rabočolojn. Ruado oli jugiè. Ruavojmma myö huomneksesta myöhäh yöh suate, a èlimmä puolinällässä. Äjja mejdä zavodassa ruadoj. Zavodan izändä oli Danilov. Hän èj ruadanut. Selgiä èj pajnanut, a èli hän — ah, kuin bohatasti.

Mistä kajkki oli hänellä? Myö hänellä ruavojmma. Hän mejllä ruavosta maksoj vähän, kohti sanuo, kiskoj mejdä. Miän ruavolla bohattuj. Hänellä oli zavoda, dengat, mašinat, a mejllä ni midä, pajči miän ruadokäziè, èj ollut. Vot i pidi hänen luoksi männä ruadoh. Muga oli èj vajn Danilovan zavodassa. Muga oli i kajkissa zavodojssa i fuabrikojssa.

Kylässä krest'juanojlla myös oli paha èlos. Hejllä muada oli vähä, a pomešikojlla äjja. Krest'juanat ruattih pomešikalla.

Pomešikat èlettih bohatasti, a krest'juanat — keyhästi. Pomešikat i kapitalistat oldih yksimièliziè. Yksimièlizenä oli i hiän kera glavnoj, suamoj bohatin pomešikka – tsuari. Hän kajkkièn piällä oli izändä.

Mojziè porjadkoja pidi, kudamat oldih hyvät vajn pomešikojlla i kapitalistojlla. A rabočolojlla i krest'juanojlla näjstä porjadkojsta oli ylen vajgiè èliä. Lenin oli rabočolojn druugana i tovariššana. Hän tahtoj kajkki porjadkat muuttua. Tahtoj, čtobì kajkki, ken ruadau, ruvettas èlämäh hyvin. Lenin vedi bor'bua rabočolojn dièlon puolesta. Lenin rubej keriämäh nijdä, ken sejzoj rabočolojn puolesta. Ajna ènämbi keräydyj hejdä, ajna luemmaksi rodiuduj rabočolojn partija, kommunistojn partija. Partija nägi, čto bor'batta ni midä èt dobejččiuvu. Ruvettih tädä èllendämäh i kajkkièn mualojn rabočojt. Rabočojt suvajttih Leninua, a pomešikat i kapitalistat händä vihattih. Tsarskoj politsija èj yhten kerran händä arestujčči, istutteli tyrmäh,työndeli lojttozeh sibirskojh kyläh. Tahtoj händä ilmanigäzeksi tyrmäh istuttua. Lenin ajoj rajan tuaksi i lojttona päjn kir'jutti rabočolojlla, midä pidäy ruadua. A sen jalgeh tuli jarilleh tänne i rukovodi kajkella bor'balla.

1917 vuodena rabočojt yhtessä saldatojn kera — sillojn oli vojna — aettih tsuari, pomešikat i kapitalistat. Otettih hejldä mua, a sen jalgeh fuabrikat i zavodat i ruvettih zavodimah omiè porjadkoja. Ni tsuari, ni pomešikat, ni kapitalistat, a iče rabočojt i krest'juanat ruvettih obsuždajmah i reššimäh omiè dièloloja soviètojssa.

Uuzi oli tämä dièlo hejllä. Lenin i hänen partija veettih rabočoloja tädä vajgièda matkua myöte i autettizs hejllä azetella èlajgua uudeh luaduh. Äjja tuli ruadua Leninalla. Äjja hänellä oli huolda. Katkaj hän ruavolla oman tervehyön i kuoli 1924 vuodena.

Äjjallä gorjujčimma myö, Vasja. Lenin kuoli, no sidä, min hän sanoj, myö ni konza èmmä unohta. Myö starajččiuvumma kajkki ruadua muga, kujn hän soviètujčči. Ruaduo, èlosta uuvelleh azetamma.

Školassa siulla yksityjskohtajzesti rasskažitah Leninasta. Da i miè vièlä èn yhten kerran hänestä rubièn rasskažimah, äjja on midä vièlä rasskažiè.

21 päjvä janvarja kuuda 1924 vuodena.

Vladimir Il'ič Lenin kuoli 21 päjvänä janvarja kuuda 1924 vuodena Gorkin kylässä, èj lojttona Moskovasta. Pandih muah Leninua Moskovassa.

Tu1ine pakkane. Pihat täyvet rahvasta. Kaikki mändih prostiudumah suuren voždjan kera.

Konza Leninua pandih muah, gudittih miän muan kaikkièn zavodojn i fuabrikojn gudkat. Vijeksi minutaksi azetuttih kajkki poezdat matkojlla, tramvajt, jallalla astujat. Sambuj kajkkièlla èlektričestva.

Vijeksi minutaksi kuoleuduj kajkki mua. Vijzi minuttua hejttelemättä gudittih gudkat.

Iosif Vissarionovič Stalin.

Ken èj tijja tovariššua Stalinua? Händä tiètäh i tulizesti suvajjah, kučutah omaksi kajkki rabočojt i rabotnitsat, kolhoznikat i kolhoznitsat, vanhat i nuoret, venjalazet i èj venjalazet.

Stalin – rabočoin poiga, gruzin, rodih i kazvoj Kavkazalla, Gruzièssa. Lapsuosta suate hän nägi, kujn ahtistettih kajkkièn narodnostilojn rabočoloja i krest'juanoja tsuari, pomešikat i kapitalistat.

Jo ylen nuorena hän rubej vedämäh bor'bua hiän pièttylöja porjadkoja vastah, vedäy bor'bua yhtessä Leninan i hänen tovariššojn kera, yhtessä rabočolojn kera. Oli hän rohkièna. I tsuarin pravitel'stva presledujčči händä. Äjjan kerdua Stalin istuj tyrmässä. Händä työnneltih suamolojh lojttozih sijojh. Hän pagejli ssìlkasta i opjat' ottauduj dièloh.

Äjjan ylen luadi Stalin sih nähte, čtobì valmistua Oktjabr'skoj proletarskoj revoljutsija. Oktjabrja kuulla rabočojt aettih pomešikat i kapitalistat i luaittih oma sovetskoj vluasti. No pomešikat i kapitalistat èj kerralla andauvuttu. Tahtottih kiänyttiä vanhat porjadkat, raspruaviuduo Leninan kera, bol'ševikojn, rabočolojn i krest'juanojn kera. Èj udajččiudunut tämä hejllä. Èrähiè vuoziè mäni bor'ba, i Leninan i Stalinan rukovodstvan alla sovetskoj vluasti vojtti.

Yhtessä Leninan i tojzièn tovariššojn kera Stalin azetteli èlajgua uudesti.

Kuoli Lenin, partija jatkau hänen ruaduo. Stalin ruadau hejttelemättä käziè, zobottiuduu, čtobì Leninan dièlo vijja loppuh suate. Partièn väellä, voždjan i rukovoditeljan Stalinan väellä, ruadaièn väellä, on ylen äjja luaittu jalgimäzièn vuozièn kuluessa.

Ajja on luaittu uuziè zavodoja, fuabrikkoja. Paremmin on naluadittu nijen ruado. Krest'juanat, kudamat ènnen oldih bednjakkojna, kudamat ènnen pahasti èlettih, tojzih nähte ruattih, nyt èletäh kolhozassa, družno ruatah iččeh nähte, yhtehizellä pol'zalla, auttaen tojne tojzella, i kazvetah zažitočnolojksi. I lapsilla on parembi èliä. Kajkialla on jaslit, detplošadkat, kajkki lapset opastutah. Ènämbi èj rojte kir'jattomiè. Täyzi-igäzet myös opastutah. Nyt on äjja radiuo, kinuo, teatroja, kluuboja, bibliotekkoja.

Družno èletäh miän muassa kajkki narodnostit: venjalazet, ukraintsat, tatarat, baškirat, gruzinat, armjanat, evrejt i muut.

Tojzièn mualojn rabočojt kačotah miän muah i ihasteliuvutah miän uspehojlla. A tojzièn mualojn pomešikat i kapitalistat oldas ruadi hävittiä sovetskoj mua, da èj vojja. Mejllä on družnoj, vojmakas Krasnoj Armija, kudama puolistau miän muada vragojsta. Se on hyvin vooružittu. Mejllä on äjja samoljottoja.

Vojnua myö èmmä tahto, no puolistamah muada rubièmma kajkella väellä.

Dovol'nojt ollah kajkki ruadajat miän muan èloksen paranemizesta i työtäh tovarišša Stalinalla tuliziè tervehtyksiè.

I myö, škol'nikat, työnnämmä hänellä miän lapsièn tervehyön.

Luja on miän Krasnoj Armija.
Puolistukseh ollah valmehet kajkki ruadajat.
Kajkki, kujn yksi, maltamma nosta
i puolistua muada.

Vardejmassa.

Vintovkua
ličaten kiällä
vardejččou
muada hän tiällä.
Tarkah kaččou èdeh
i kuulou,
mistä päjn
špiona tulou.
Myö vovse vojnua
èmma kanna, —
no iččiè abièh èmmä anna.

Kojrat vojnalla.

(Krasnoarmejtsan rasskaza)

Mänöy boju, a patronua èj täyvy. Ken tuou nijdä mejllä neprijateljan tulen alla?
No mibä tämä? Mittyöt-bo èlävät pallozet liikutah pelduo myöte? – Kojrat! Nämä ollah miän kojrat! Myö olemma piästetyt!

Vot lähestytäh ne okoppojh, kebièsti hypitäh snarjadojlla luaittulojsta hauvojsta piäliči. Yhtellä bul'ka revitti korvan, tojzella on snarjadalla ruaniattu jalga. Kolmas on kogonah terveh, no vajn jugièsti hengittäy, väzyj. Myö rijčijmmä hejldä sumkat patronojn kera. Ne on sivottu pièneh poponah i riputah kojrièn bokkiè vaste.

Myö luaimma perevjazkua ruanittulojlla kojrilla, i hyö juostah jarilleh. Patronat sajmma, myö ihastujmma. Vraga liènöy lyödy.

A vièlä vot mittyne slučaj miun kera oli vojnalla. Miè olin ruanittu jalgah. Yö. Virun miè pellolla. Juotatus mukiččou. — Näen: lojttona pilketetäh tulet. Èllennin miè, čto ne ollah miän sanitarat. Vajn lojttona ne ollah miusta.

— Èj löyvetä, – duumajčen miè. Vdrug näen: mi liène vièröy pelduo myöte. Ajna lähemmäksi i lähemmäksi... Kojra... Miän kojra — sanitara! Juoksi se miun luo, bokkua sydiy. Bokassa rippuu sumka, a sumkasta fljažka rippuu.

Otin miè fljažkan. Jojn. Kerralla lièni vesselembi. Sajn miè sumkasta bintan, sivojn, kujn maltojn, oman ruanan. Nouzin i hilläzeh lähtin hijvomah tulda Kohti. A kojra lähti èččimäh tojziè ruanittuloja.

Syötä linduloja talvella.

Konza lindu on kylläne, se hyvin tirpau vilun.

Linnut kuollah talvella sijdä, čto nijllä èj täyvy syömistä. Kačokkua hyvin kylmänyttä linnusta. Sillä jiädih vajn nahka höyhenièn kera da luuhuot. Sih suate se vajbuj. Čtobì löydiä ičellä syömine, linnut ajna lähemmäksi i lähemmäksi tullah miän kodiloja. Täh ajgah työ I vojtta auttua nijllä.

Myö luaimma stolovojn linnujlla, sanottih lapset. Löyvettih laudane, kijnitettih se ikkunah. Ruvettih laudazella jogapäjviä lykkimäh muruziè, kuoriè da jyviè. Kyllästyttih linnut, a sentäh i lämmembi lièni.

Lehmä kolhozassa.

Luaittih kolhozassa uuzi skotnoj dvora, lämmin, laen kera. Laessa on vedäja truba, čtobì paha ilma lähtis tahnuosta pojs. Žijvatalla, kujn i ihmizellä, pidäy puhtas ilma, čtobì olla tervehenä. Sejnäh on luaittu ikkuna: žijvatalla pidäy valgiè kujn i ihmizellä.

I syötetäh kolhozassa ojgièh. Hejniä annetah vièsan mugah. Annetah svjoklua, žmìhua, otrubua. Sentäh lehmät i majduo annetah äjja.

Rìžuha i sen sälgyne.

Rìžuhalla rodih sälgyne, Rìžuha sejzou khjušissa, a sälgyne sen rinnalla. Maguau sälgyne, a Rìžuha sejzou vajkkane, čto bì pojgasta ej trevožiè.

Jallojlla Rìžuha polgou ylen varovajzeh, varuau koskettua sidä. Sälgyne herästyj, nouzettelou vièlä väettömillä, hojkkazilla jalgazilla. Läheni muamon luokse i sydiy sidä piähyöllä bokkah. Se tahtou imiè, da éj viélä malta kujn pidäy.

Sejzou Rìžuha, syöy hejniä da kaččelou sälgyzeh. Vot se mačkuttau, imöy, a Rìžuha nuolou sidä, armastelou.

Kojra i hebo.

Yhtellä krest'juanalla ruavossa, kojra hevozen kera čottua pidämäh ruvettih.
— Vot, — sanou Barbos, — suuri herra! Miusta hotja bì siuda kogonah koista ajettas. Suuri diélo vediä libo kyndiä! Siun udaluosta èj muuda kuulla sua! I voj go siulla miss' tazojttuo miun kera? Ni päjvällä ni yöllä én tijja rauhua miè: Päjväl on kar'ja nijttylöjll' miun kaččehella, i yöllä kodié vardejčen.

Tiéttäväne, — sillä hebo vastazi, — siun ojgié pagin on yhtelläh, konza mié èn kyndäs, sillojn siun vardejčusta gi èj miksi pidäs.

Uuzi konura.

Lapset pihalla konurua Lohmačalla stroitah. Vesselästi laudoja iskiétäh. A Lohmačču mešajččou, haukkuu, jallojn välissä pyöriy.

— Éjsty Lohmačka, älä mešajče, siulla hän kodié luaimma!

Hätki hyö stroittih. Valmis! Mäne, Lohmačka! A Lohmačka éj tahto. Vajvuttih kojran kera.
— Älgiä muakakkua Lohmačkua, lapset!
— Da se èj kodih tahto. Kellä bä myö koin stroimma!
— Miè tijjan, kujn Lohmačka kodih muanittua, — sejčas!
Pageni Vanja. Vähän ajan kuluttuo juoksou jarilleh.
— Vot miè, laskekkua!
— A midä siulla?
— Väjsty, näet.
— Luut! luut!
Lykkäj Vanja luut konurah. Lohmačka lähti luulojlla jalgeh.
— Tol'ko Vanja!
Nyt Lohmačka rubièu èlämäh uuvessa koissa.

I se on ruado.

Kojra kojran gostih kučuj.
— Èj, èj ole ajgua.
— A mi bä?
— Ga huomena izändä lähtöy halgoh, sillojn pidäy ièssä juosta dai haukkuo.

Požarnoj kojra.

Olettelou, čto linnojssa požuarojn ajgah jiähäh lapset kodilojh. Hejdä èj sua piästiä, sentäh ku hyö pöllästyksestä pejtytäh i vajkastutah. Savussa èj sua hejdä nähtä. Sih nähte ollah opastetut kojrat. Kojrat nämä èletäh požarnikojn kera. Konza syttyy kodi, sillojn požarnikat työtäh kojriè piästämäh lapsiè.

Yksi tämmöne kojra piästi kaksitojsta lasta. Sidä kučuttih Bob.

Yhtellä kerdua syttyj kodi. Konza požarnikat tuldih koin luoksi, hiän luo juoksi najne. Hän itki i sanoj, čto kodih jaj kaksi vuodine tyttöne. Požarnikat työttih Bobua. Bob juoksi pordahiè myöte i hävizi savuh. Vijen minutan kuluttuo se juoksi koista. Hambahissa pajdazesta kijni se kandoj tyttöstä. Muamo juoksi tyttären luo i ihastuksesta itki, čto hänen tytär jaj èloh. Bob juoksi jarilleh sinne. Se juoksi kodih i terväh kiändyj min kera liène hambahissa. Konza rahvas tarkajltih hyvin, midä kandoj Bob, kajkin ruvettih nagramah: se kandoj suurda kuklua.

Tämä kačo on slučaj!

Vot on se!

Sejčas suan!

Tädä miè èn tahtonut.

Terämbi Terämbövič

Kojran kudžuo kučutah Šarik, brihaččuo Terämbi Terämbövič. Mibo on Terämbi Terämbövič? Tämä on vijzi vuodine brihaččune, ylen kömpäkkö. Rubièu suorièmah — sukkiè ni kujn èj voj vediä. Pezeydymäh rubièu — kaččeliuduu mih tahto i pezemizestä unohtau. A kuni Terämbi Terämbövič syöy kijselin, kolme kerdua murginojja vojbi. Muga i kuuluu ymbäri: — Terämbi syö! Terämbi suoriè! Vot i ruvettih händä kuččumah Terämbi Terämbövič.

Midä bö sanuo kudžusta? Kuždu kujn kudžu. Hännän kera, silmièn kera, i vällilline i vagava. Revittiä, murendua, vejaldiä mi tahto — täh se on muasteri.

I vot oli kerran Terämbi Terämbövičan kera mojne slučaj. Mama oli kuhnjalla, Terämbi Terämbövič sièlä že, a kudžuo èj ole.

— Oj, — sanou Mama, — juokse terämbi komnattah, kabrasta oma kurtkane, kujn vajn se Šarik midä èj luadis.

Terämbi Terämbövič hyppiäy senčoh i... täh! Šibliètässä šnurka rijččauduj. šnurka pidäy siduo, èjga sorrut. Da kebiè on sanuo! Kijrehessä ni kujn èt puutu šnurkalla šibliètän loukkozeh.

— Hejtän čijsto iäre šibliètän, parembi dièlo rojh.

Terämbi Terämbövič riuhtaj šnurkat, no ne èj tahtota lähtiè loukkozista. Sillojn Terämbi Terämbövič kajkella väellä derniu jallan. Šièblièttä lendäy yläh i pakkuu ojgièh kazin piällä. Kazi hyppiäy čuppuh. Terämbi Terämbövič juoksou ukseh suate, avuau sen i... Kaččokkua iče paremmin, midä telmi šarik komnatassa.

Hijri i rotta.

Susièda, tièdoh iče kaj èn vièri, —
sanoj hijri, ku èj rotta tièdänyt:
— Ved' kazin tabaj kynzih leva zvièri.
Vot ajga leboh tuli nyt!
— Unohtat viè ihastuksen,
rotta andoj Vastavuksen. –
I èlä toko sano tyh'jiä.
Ku dièlo männöy kynzih sah,
ga lujah kazi levan kyhniäy:
èt kKaziè vojta ijassäh!

Kaksi rohkièda

Nähtyö janön, kaččou Vanja:
– Mi tuo zvièri ollou?
Se i syöy viè miun, požaluj,
Kujn nyt miulla olla?
Janis tože kaččou:
– Hän hot' on i oružatta,
tappau miun, požalui,
mänöy sih miun hengi.
I juostih tagah kaččomatta
rohkièt kunne ken gi.

Suoriuduj talveh nähte.

Janö on uuzissa turkilojssa talveh nähte. Kezähine harmua karva rubej lähtemäh, kazvau valgiè, tuuhiè. Jugiè on talvella nähtä janöä lumessa. Piästäy valgiè karva händä vihollizilda. Èj janöllä ole pezia, èj zuapastoja. Da sillä ni pija èj. Syömistä počkaziè i kuorda — täydyy kaikeksi talviè, a muata on lämmin lumella.

Strašnojt ollah hänellä èj pakkane, a meččänièkat, hukat, revot da tuukkajat. Yksi piästäy janoä – se on valgie karva da hypyt. Èt terväh tijjusta kunne hyppäj i pejttyj.

Pistelija pluattja.

Tabaj kerran janö jožan i sanou hänellä:
— Mityt ollou, Velli, siulla, èj čoma, pistelija pluattja.
— Tozi, vastaj joža, — no miun nièglat piästetäh miuda kojran i hukan hambahista. Sluužiu-go siulla muga ze siun hyvikkäne nahkane?
Janö sanoj:
— Miuda jallat piästetäh, a èj nahkane.

Hukka talvella.

Èri Kylissä lijkutah huhut: hukat kävelläh, kojriè tavojtellah, žijvattoja otetah. Kezällä tulou mečässä hukka vastah: hän tuh'oh — sen i näjttä: Kezällä hukka on kylläne.

Tojzin ollah dièlot talvella. Vačča on veetty iččeh, kajkki kylgiluut voj lugiè. Nälgä, nälgä! Vaj ku yö tulou, hukka lähtöy mečästä. Kylä maguau, tulda ni missä. I tièdäy harmua, čto vardejjah kojrat pihoja, a yksikaj mänöy. Astuu pelduo myöte. Nyt hänellä vastah ihmine älä tule: sordau, purou kurkun.

Kyläh tuli, hijvou kodilojn tagači. Kojra kuulou, rubièu haukkumah. Hyppiäy piäliči ajjasta,kojrua kurkusta tabuau, lykkiäy sel'gäh i pagoh. Koirat haukutah kajkilla pihojlla, ulvotah.

Ken liènöy pihalda hyppäj, ambui pimieh. Hukalla on vajn viha, a varavuo ni lähillä.

Kondiè.

Sygyzyllä kondiè sydäydyj suamojh pimièh vijdakkoh. Kajvoj Miška hauvan kuuzahazen alla,ribajtti oksiè. Piäldä päjn lykki habuo. Tungeuduj kondiè haudah i vièri sinne.

Mečän kattoj lumella. Mečässä tuuli viheldelöy. A Miška maguau ynnäh talven.

Keviällä se lähtöy omasta berlogasta kujhtunuona i lähtöy kävelemäh, ičellä syömistä èččimäh.

Oravane.

Pedäjan hojkkazilla oksazilla on azetettu sièniè. Se orava kujvuau sièniè talveksi.

A konza orièhat kypsetäh, orava keriäy kajkista kypsemmät. Se pejttäy ne puun ondeh. Tojči kandau orièhua nelläh-viideh kiloh suate. Oravalla sijnä on kerätty kajkista parahimmat vallitut orièhat.

On tojči i neurožaj orièhojlla, siènillä, žoludilojlla. Sillojn oravat jatetäh omat rodnojt mečät. Hyö lähtiètäh ynnällizinä parviloina. Èčitäh pajkat, missä on syömistä, missa voi vièttiä kylmän talven.

Revon pojgazet.

Nellä revon pojgasta kizattih, lämbiyvyttih päjvänpajstolla, torattih keskenäh. Kuuluj pikkarane samizenda. Revon pojgazet pöllästyksissä peityttih norah.

No pöllästys oli joudava. Se oli èmä. Hän se hilljakkazeh ribajtti hambahissa kanua. Hilljane kučunda.

Pentuzet vilahtettih norasta, hypättih kanah. Hyö reviteltih sidä i telmettih sen ymbäri, uristen hyvästä mièlesta. Èmä istuj vardejnnassa.

Kazvettih revon pojgazet, i rebo rubej opastamah pojgaziè iččiè tabajlemah surikkoja, hijriè, oraviè, janölöja.

Vijzas rebo.

Èlettih oldih dièdo i buabo. Dièdo i sanou buabolla:
— Siè buabo, pajsta pijruada, a miè lähten kalua pyydämäh.

Pyydi hän kalua ynnäh reen i vedäy kodih. Vot hän ajau i nägöy: rebojne vièri sellälläh i viruu dorogalla. Dièdo lähti reestä, tuli revon luoksi, a se ni lijkahta èj, viruu kujn kuollut i sijnä kajkki. Vot liènöy vorotnikka akalla turkkih, — duumajčči dièdo, otti revon, pani regeh, a iče lähti astumah ièllä.

A rebo valličči ajjan i rubej lykkimäh kalan kalalla jalgeh, kalan kalalla jalgeh, kuni kajkkiè kaloja èj lykkinyt; a sen jalgeh i iče pagej.

– No, buabo, — sanou dièdo, — mittyön vorotnikan tojn miè siulla turkkih.
— Missä?
— Ga sièlä reessä i kalat i vorotnikka.

Tuli buabo reen luoksi, — kaččou ga ni vorotnikkua, ni kaloja. Siidä dièdo dogadi, čto rebo oli èj kuollut. Gorjujttih, gorjujttih, ga luai ni midä èt.

Ken kujn vastaj talviè.

Yölöjt tungeuvuttih puulojn ondojh, kodilojn vujskih. Hyö tartuttih kynzillä, ripustettih piät alah päjn i muatah keviäh suate. Jož-jožovič pejttyj kujvièn lehtièn alla. Läksäjat-lötöt kajvauvuttih sammaleh i virutah sièlä.

Viärä luappane Miška söj kezän sygyzyn aloh täyven vačan. Talveksi hän luadi ičellä berlogan haudah i vièri sinne. Pezän typičči lumella, ga hänellä tästä on vièlä lämmembi.

Orava vajhtoj talveksi turkizen, kohendi pezän, laddjaj sammalda i kujviè lehtiè, čtobì lämmembi olis.

Rebo valmisti noran. Norassa pehmièlöjstä lehtilöjstä luadi ičellä sijan.

Pahembi kajkkiè on koittomalla hukalla. Vedeliydyy hän pakkazilla yölöjllä i pajattelou omiè hukan pajoloja.

Meččä kirja.

Dièdo Nazar èli mečässä storožana. Kerran Miša kujn liène tariččiuduj dièdolla ottamah händä keralla meččäh. Aetah hyö dorogua myöte. Lumi vasta langej. Dièdo kaččelou čurah da tojzeh.
— Kačo min äjja janölöja, sanou — èläy tuossa rijhen tyvessä talvella.
Miša kaččou ga — èj ole janölöja. – A mistä siè dièdo sen tijjat?
— A jal'gilöjstä.

Tuldih meččäh. Piästih vardejčenda pajkkah suate. Šarikka juoksendelou kodizesta ymbäri, njuustelou lunda, pitkäzeh vinguu. A dièdo i sanou:
— Midä, Šarikka, mejttä tänne gostjat on käydy, harmuat hukat? Hyö ollah i oldu!
— Mistä bä siè sen tijjat? — Kyzyy Miša.
— A miè hyvin maltan meččä kir'jah.
— Mittyöh sen mojzeh meččä kir'jah?
— Kačo vaj, lumi ved' langej veres, ken lunda myöte ni matkannou ga jallen jattäy. Vot tämä i on meččä kir'ja. Kačo, näet jallet — ollah kujn kojran. Tol'ko vajn suuremat. Nämä ollah hukan jallet. A kačo petljat nävytäh lumella. Se janis tänne čokkeliydyj. A kačo nijn kujn ristazet ollah lumella. Tässä varojt käveltih.
— A miksi siulla pidäy ne tièdiä?
– A kujn ba ilmajn! Jalgilöjdä myöte siè i zvièrista vojt paeta i löydiä sen. Otamma vajkka kondièn. Kačot, kunne sen jalgi vedäy, no i vojt primièttiè händä. Ken mečässä tièdäy meččä kir'jan, hänellä mečässä èj varavuta. Kajkki se on kujn knijga kir'jah maltajalla: Kačo i luve.

Kylmissä mualojssa.

Lojttona poh'jazessa èläy brihaččune Ikva — pikkarane èskimos. Ikva nouzi omassa lumizessa koissa. Koin keskellä palau astièssa tjulenin razva. Pani hän mehovojt sovat: i turki i štanit i kurta, i šuapka — kajkki on yhteh ommeltu. Nosti Ikva mehovojn zanaveskan kodih mänö veräjn ièssä. Hyppäj kojra i juoksi hänen perässä.

Lähtièttih hyö pakkazeh. Kylmä, pimiè. Tiälä talvella päjvä monda kuuda èj ozuttauvu, sen sijah kezällä monda kuuda èj vouse laskeuvu.

Puuda tiälä èj ole vouse. Vot Ikvan tuatto i stroiu kodiè lumesta. Kezällä hän luadiu palatkan nahkojsta.

Tundrassa.

Lojttona poh'jazessa, kylmän meren luona, levittäydyj pustìnja — tundra. Vijkon kestäy sièlä pakkane talvi. Kunne ni kačahtanet, kajkkièlla on valgiè lumi. Harvah-harvah tulou vastah vajvane tuh'jo. Lojttona tojne tojzesta èletäh sièlä ihmizet.

Tundran èläjat piètäh pedroja. Pedra iče suau ičellä jagälän lumen alda. Syyväh pedrat kajkki jagälä yhteldä pajkalda, ihmizillä tulou kajken kar'jan kera muutella tojzeh pajkkah.

Tundran èläjat syyväh pedran lihua. Pedran nahkasta ommellah ičellä sobua. Pedralla aellah tundran lumiè myöte.

Jugiè olis tundralla èliä ilmajn Pedroja.

Jiälöjn keskessä.

A lojttozessa poh'jazessa on kylmä meri, pejtetty ilmanigäzellä jiällä. Ihmizet rešittih tijjustua tämä mua, luadiè doroga jiälöjstä pojkki. Äjja kuoli ihmistä i uppoj korabliloja. Rešittih ihmizet lendiä poh'jazeh vozdušnojlla korablilla — dirižablilla. Dirižablin tabaj burja. Dirižabli oli hiässä. Ihmizet työttih radiuo myöte vièsti: — Piästäkkiä! Kuolemma! Piästämäh ihmiziè lähti miän parohoda-ljodokola "Krasin".

Mänöy ljodokola lojttozeh poh'jazeh. Kunne ni kačahtat, kajkkièlla on jiä, jiä i jiä! I midä lojtommaksi, sida sangièmbi jiä, sidä jugièmbi on murendua ljodokolalla.

Laskièttih ljodokolasta aèroplana. Lähti se lendoh jiähizièn lagevuksièn piällä, èččimäh hiässä olijojda ihmiziè.

Jalgimäjn nähtih aèroplanasta, čto lumella virutah ihmizet. Hyö oldih èlossa, lijkuttih. Hejtettih hejllä syömistä. Radion kaute annetti tièdiä ljodokolalla, čtobì terämbi tuldas piästämäh ihmiziè- Ljodokola tuas rubej murendamah jiädä, luadimah ičellä dorogua.

Jalgimäjn "Krasin" piäzi ihmizih suate i piästi heidä. Počti vijzikymmendä päjviä oldih nämä ihmizet jiälöjn keskessä.

Lämmät muat.

On semmoziè mualoja, missä vuuven ymbäri on räkki.

Mečissä kazvetah suuret puut. Nämillä puulojlla i plodat ollah ylen suuret. Puut ollah kogo vuuven lehtièn pejtossa.

Mečissä ollah linnut, mavot, i èrilazet zvièrit: leopardat, slonat, obez'janat. Lämmissä mualojssa kazvetah bananat, kofejnojt puut, čuajutuh'jot.

No on lämmissä mualojssa mojzet kohtat, missä vihmua èi olettele vuozina. Sièlä ni midä èi kazva — ni heiniä ni puuloja.

Tämä on pustìnja. Pustìnjassa on pesku i pesku.

Obez'jana.

Nähtä yhten nièmen
Afrikassa voj. Sièldä matros piènen obez'janan toj.
Se istuu igävässä
läbi ynnäh yöt
i pajuo omua tässä
pajattau se nyt:
– Lämmäzessä jugas
rodinalla (ah!),
vesselät miun drugat
oksis kizatah.
Bananazet čomat
sièllä kazvetah!
Kajkki ollah omat,
ihmizija sièlä èule kogonah.

Verbljuda.

Pustìnjassa harvojn löyvät kohtan, missä on vettä. Vajn veen lähellä sièlä kazvetah puut i hejnä.

Nämissä pustìnjan kohtissa ihmizillä auttau verbljuda. Verbljuda on ylen kestävä. Se vojbi kogonaziè päjviè olla veettä i syömizettä. Se kandau jugevyksiè i ihmiziè.

Slona.

Slona èläy lämmän muan mečissä. Slona on ylen suuri žijvatta, i yksikaj ihmine kezytti hänen. Kezytetty slona on hyvä abunikka ihmizellä. Se vedäy suuriè jugevyksiè. Omalla kärzällä se kiskou puuloja, nostelou jugièlöja parziè.

Jovesta poikki.

Meččänièkat nouvatettih èmä slonua. Hän pagejli hejldä oman pojgazen kera. Meččänièkat aettih händä syvän joven rannalla. Èmä slona sebäj slonan pojjan omalla kärzällä, hejtti vedeh i lähti uivamah. Slonan pojga varaj vettä. Han èi vièlä maltanut ujvua. Èmä slona kajken ajgua pidi kärzällä händä veen piällä. Nähtih meččänièkät, kujn slona žiälejččöy omua lasta. Èj ruvettu hyö ènämbi hejdä nouvattelemah.

Tigrat i levazvièrit.

Lämmissä mualojssa on tigroja i levazvièrilöja. Levazvièri i Tigra ollah hišnikat: syyväh hyö zvièrilöja. Levazvièri on vägevä. Yhtellä luapan iskulla levazvièri vojbi tappua häkin. Tigra on myös vägevä i vihane.

Tigra i levazvièri pohoditah miän kazih. Muga že hypitäh oman sualehen piällä, kujn i miän kazi hijren piällä. Vajgiè on vardejja kar'jua nämistä hišnikoista.

Dikojt rodnjat.

Lähtemmä zooparkah, — sanoj kerran vožatoj Miša, — miè ozutan tejllä miän kodi žijvatojn rodniè.
Tuldih lapset zooparkah. Lähendi hejdä Miša zubran luo. — Keh se pohodiu?
— Lehmäh, — družno vastattih lapset.
— Nu, a tämä kenen rodnja? – I Miša ozutti zebrah.
— Hevon, — arvattih lapset.
— A nämä Šarikan rodnjat – hukat.
— Da, pohoditah. Vajn Šarik — miän druuga, a hukka — vraga.

L'vitsa ojendi kynzikkähän luapan, a tigra irvisti hambahat.
— Hyö ollah miän kazin Mirkan nägöziè, vajn vovse èj olla mojzet luaskovojt.

Pikkarane Tom.

Pikkune tom
èj ole vessel
päjviä ni pal'moja
tahto èj vovse.
Bohatojl hyvä
on ilmane igä,
a negroja lyyväh,
hejl' nälgä i liga.

Kevät.

Èj sudre talvi vongu,
jo ajga mäni sen —
kevät lunda čongiu
i nagrau kizaten.

Kajkki nygy tässä
ajau talviè pojs,
I lindu tajvahassa
laulau vesselöjs'.

Talvi vièlä oppiu
pyzyö tässä ajn'.
A kevät sidä loppiu
i šumiu ièlleh vajn...

Kevät ikkunalla.

Ikkunan tagana tuhu, vilu. Kajkki tuh'jot i puut palljahat. A mejllä vezi butìlkoissa kogonane sadu, kujn keviällä. Kaččeliuvutah ikkunah lepät kuldazièn rengahazièn kera, sirenin lehtykät i lipan i topoljan lehtyzet tartujat.
A višnjan varbazella njupukojsta työnnyttih kukkazet.

Kazvoj ilmajn muada.

– Mama, anna miulla hyvä laukka, miè sen istutan, – sanoj Jura.

Valličči muamo hyvän laukan. Jura valoj vettä stjoklazeh vakkazeh i vakkazen rannojlla pani laukkazen. Dar'ja buabo lekuttau piädä i nagrau:

— Nu i ogoroda! Nu I ruadaja! Muatta vedeh, laukan istutti. Vuota urožajda.

Kolmen päjvän kuluttuo laukka työndi vedeh pačkazen juuriè. Yläh lähti nouzemah vihanda työnnös. Vihanda työnnös on valgiè, venyy, i joga puolella työndi idozet.

Min go päjvä – sen luemmiksi tullah idozet. Juuvah vakkazesta puhtasta vettä valgièt juuruot, Jura ihasteleuduu.

— Kačo, buabo, kujn laukka veen piällä kazvau. dijviydyy buabo, piädä punou, ähkäy:

— Oh, Jurane, mièleväne siè miän!

Miè èn tièdänyt, čto laukka muatta veessä vojbi kazvua.

Päjvä ajna pitkenöy.

Päjväne ajna korgièmmallanouzou tajvahalla i lämbimämmin lämmittäy. Ildah männessä pakastuu (kylmähtäy), i levosta ripustutah pitkät sosul'kat. Päjväne lämmittäy, sosul'kat kirvotah.

Päjvät ajna pitketäh i pitketäh. Yö on kajkkejn pitkin talven alussa. A sen jalgeh joga päjviä päjväne öttau sildä minuttazin. Nouzou vähiä ajgazemmin, laskeuduu vähiä myöhemmin.

I vot tuli marta kuu. A marta kuussa, 21 päjvänä, tazojttuj päjvä yön kera. I päjvä — 12 čuassuo, i yö — 12 čuassuo.

Jo ojat juostah.

Jo ojat juostah čoristen,
i kevät Ikkunojssa hyppiy.

Linnut tullah pöristen,
i mečät lehtilöjllä typpiy.

Puhtas tajvas sini on,
i päjvä lämmembi jo lièni.

I purrujn ajga, ozaton,
nyt tässä on jo ylen pièni.

Kevät tulou.

Kevät tulou. Tuou ičen kera huolda: lijkuttua muat, kylviä lejbä. Hyvä, vesselä, čto tulou kevät. Mejllä kolhozassa se vajn i paginua, mingo kevät kylvöstä.

Terämbi, terämbi kylvämäh – èi propustiè ni yhtä päjviä! Sièmenet mejllä jo ollah valmehet. Puhtahat, suuret. A vot kylvömašinat èi kajkki olla provièritut. Pidäy terämbi ne provièriè, čtobì ni päjvia èi propustiè uuvella kylvöllä.

Tulou Kevät, èj vuota ihmiziè, kiirehtäy.

Jiä lautalla.

Jogi avauduj. Burhuau, humizou vezi, jiä palat tojnen tojzen piällä tungeuvutah. Ujvi suuri jiä lautta. A sen piällä kojra istuu. Rubej jiälautta randah lähenemäh. Rahvas kojrah kačotah.

Vot vejaldi jiän keskellä jogiè. A kylän tagua on joven punalmus. Tuas vedäy vezi jiän randah päjn. Vajn kojra muan kuuli – vedeh bul'skahti da terämbi veestä kublamah. Nouzi kujvalla kohtalla, pujstaldih – da gu työndyy juoksemah! Sen vajn i näimmä händä!

Piästettih.

— Mašutka, lähtemmä jovella: jiä sièlä muga i ridžizöy, — kirguu Vasja omalla sizärellä.
Juoksi Maša, a veriät salvata unohti. Vot i jogi... pullistuj, sinistyj... Radžizou jiä: trah, trah ... Ajjassä kohtiè jiädä myöte venyttih halgièlmukset. Kaččou Maša, kujn jiät jahkiyvytäh, nouzetellah tojne tojzen piällä... Vdrug nägöy Mašutka: ken juossou mäestä.

– Vasja, tämä on nijn gu miän lähtemäne Burenka – kirguu Mašutka. Kačo, da se oigièh jogeh päin...

Juoksou lähtemäne jogeh päjn, a sen jalgeh Žučka, hyppiy, haukkuu... A lähtemäne juoksou Žučkasta. Vot hän jo on juuri joven rannalla. Nägöy Maša: Burenka juoksi rannasta i sejzattuj jiällä. Jiä lautta, millä sejzoj Burenka, halgej, i sen umbari ozuttauduj vezi...

– Vièy jiä lautta miän Burenkan! — kirguu Vasja.

Jiä lautta hilljazeh ujvau ajna lojtommaksi. A Burenka žiälittävästi mörizöy. Vasja kačahti i nägöy: rannalla puu pajnunut jogeh. Hyppäj hän alahazella oksalla.

— Mašutka! — kirguu hän. — Tuo tänne bagra ... Kačo sièlä, rannalla.

Vasja riuhtaj bagran, hyppäj oksasta jiällä Burenkan luo, tartuj bagralla puuh. Keräj Kajkki väet, pidäy lujasti bagrua yhtellä käellä, a tojzella käellä jahkiy Burenkua randah.

Sijdä Mašutka tabaj lähtemäzen i vedi sen ičen luo randah. Sebäjlöy hän omua suvajttavua lähtemästä. A Burenka armahasti nuolou hänellä rožiè, käziè, i hilljasti mörizöy. Ihastuj.

Mazaj dièdo i janikset.

Kerran miè venehel halgoh lähtin. Nijdä mejl jovesta keviällä ajau. Ajan da tabualen. Vezi vajn nouzou. niän – yksi èj-suuri suarine on, i janikset säristäh joukol sen piällä. Ajojn sih miè: ne vajn perretäh korviè, iče ni pajkasta. Otin miè yhten, tojzilla käskin: — Hypikkiä iče! Hypittih janikset minun, — da i hyvin. veneheh istuoti viär' silmä joukko, suarukka ynnäh sih kadoj vièn alla.
– Se-se, miè sanojn, — älgiä ni kijstäkkiä...
Kuunnelkua, janikset, Mazajda, dièduo ... Randazeh parren miè plotno sih liččajn, venehen sivojn i — hypikkiä! — sanojn ... Janikset hypittih täyvellä väellä! A miè nijllä — Y-uh! Terämbi, zvièrizet! Kačo siè, viär' silmä pagene nyt, a talvella vastah vajn miul' èlä puutu Ammun ku-buh! i vièrit... Uuuu-h!

Gračat kevät avattih.

Kajkkièlla jiäviyvyttih suuret parvet gračoja. Talvi viètettih gračat sièlä, missä on lämmin. Hyö ylen äjjalla kiirehtettih kodih.

Hyvän siän ajgah hyö lennettih sadoja kilometrojda päjvässä. Matkalla nijdä tabaj tuhu. Suat linduloja hävittih matkalla. Enzimäjziksi tuldih suamoit vägevimmat.

Nyt hyö lebäyvytäh. Hyö kävelläh muada muöte i kajvetah sidä luilla njokilla.

Miän strožat.

Ken meillä auttau bor'bassa urožain puolesta? Tarkasilmäzet sijbizet storožat: piäsköjt, zarjankat, čižat, sinitsat da ovsjankat, skvortsat i strižat. Hyö syyväh vahingolliziè madoziè i nasekomoloja. Vot kenellä myö stroijmma skvorešnikkoja, vot kenellä dupljankat kojvulojh ripustamma.

Opastettu skvortsa.

Meččänièkällä starikalla oli opastettu skvortsa, kudama maltoj paista. Starikan luo puaksuh kävyj susièdan brihaččune kuundelemah hyviä linduo. Starikka i toiči kyzyy:
— Missä siè, skvoruška?
A skvortsa sejčas i kirguau:
— Tiälä, dièdo!
Kerran dièduo èj ollut koissa. Tuli susièdan brihaččune. I duumajčči brihačču varrastua harvinazen linnun. Riuhtaj skvortsan i sydäj sen kormanih. Tuli sih ajgah dièdo i kyzyj:
— Missä siè, skvoruška?
— Tiälä, dièdo! — kirgaj kajkki vägizesti skvortsa voran kormanista.

Kurret lennetäh.

Kujn on hyvä täs: kevät jo tulou,
Parvi tual kurgija lendäy.
Čomas' kullassa päjväne sulau,
veet jogizih šumièn männäh.
Terväh gostjat siun luoksi nyt tullah.
Äjja peziè hyö luaitah täh.
Kumman pajoja čomaziè kuullah
kogo päjvät hyö laulaskatah!

Storožat.

Lähtièttih lapset nasekalla. Kimalehen pezän kate nostettih, a iče i sanotah:
– Čudnoj dièda! Èj azeta storožoja mettä vardejččemah: A kimaleh sid gu sid.
– Žu-žu-žu, ymbäri kačon!
– Žu-žu-žu, dièdolla sanon!
– Žu-žu-žu, nenäh ozuan!
A sen perästä tojne, kolmas. Kogo parvi. Pöllästyttih lapset, pagoh. Mezi on hyvä, da storožoja äjja. Lennelläh da kirrutah:
– Sanon, sanon, sanon!

Kerran kielastit – tojsta kerdua ej uskota.

Brihačču vardejčči lambahiè i, bujto gu nägi hukan, rubej kuččummah: — Avu- takkua! Hukka! Hukka! Mužikat juostih i nähtäh — èj ole tozi. Puadi hän tälleh i kaksi i kolme kerdua.

Sluččiuduj, toven juoksi hukka. Brihačču rubej iändämäh: — Tänne, tänne, terämbi! Hukka! Mužikat duumajttih, čto myös muanittau, — èj lähtiètty. Hukka nägöy — varata èule midä: lagièlla tappoj kajken kar'jan.

Kala.

Valmistettih lapset onget, lähtièttih lambeh kalua pyydämäh. Istuttih ynnällizen čuassun — èj näyki. Ruvettih ongiloja kiärimäh, tojzeh pajkkah männä. Ruvettih vedämäh — èj piästä, i pullo riuhtaudumah rubej: naverno suuri kala on. Ruvettih artelilla vedämäh.

Nu, lähti, nu, lähti! Hop, hop, hop! Vejallettih. A se oli murennut kengä, ynnäh oli mudah kiäriydynyt. Vot on kala!

Olèn miè.

Kolme meččänikkiä
vees bul'skettih.
Pöllästynyt sorza
ruogojs kräketti.
Yksi kirgaj: — Sorza!
— Pahačču on sièl'!
A kolmas nagruo hurni
i sanoj: – Olen miè!

Mäni kolhozah.
yksinäh.

Egor'evskojn kylässä èli krest'janina Fedotta. Kučuttih kerran Fedottua sobranièlla. Sanotah sièlä hänellä:
– Diädä Fedotta, stupi, kolhozah.
— Ylen äjjallä miulla pidäy, pidäy tiän kolhoza, vastuau Fedotta. Omassa koissa miè iče ičellä olen izändä. Tahton — ruan, tahton huogauvun.

Muga èj ni lähtenyt. Tuli kevät. Suli lumi. Mua lièni musta. Vereksyöllä tulou pellosta päjn. Valljasti Fedotta oman Savraskan pluugah. Ajau omua muada kyndämäh. Kyndäy Fedotta, pluugalla pajnuu, selgiä èj žiälejče. Puolen päjvän ajgah juoksou pellolla Grišuha. Kandau tuatolla lejbiä kannikan da vuassua butìlkan.
A Savraska odva jalgoja vedelöy. Talvella syömizet oldih pahat. Hejnä puoleksi ollen kera annettih. Syöy Fedotta da tuas ruadoh kijni. Da yksin äjia èt rua!

Kolhoznikojn luona.

Sillä že huomneksella i kolhozassa lähti ruado. Vièlä illasta kolhozah traktorat tuldih. Ajgazeh huomneksella tartutettih traktorojh pluugat kuuven lemehan kera i työnnettih hoduh.

Mänöy traktora peldoloja myöte, tazaziè, levièlöja lajnehiè kiändäy. Puolen päjvän ajgah murginojttih kolhoznikat. Pohodnoj kuhnja toj pellolla hijlavan murginan. Murginojttih traktoristat, i uuvestah traktorat ruvettih puhizemah i liikuttih pelduo myöte. Ildah suate kynnettih suuri peldo.

Kuluj kezä. Fedotalla lejbiä rodiuduj vähä. A kolhoza Keräj bohatan urožajn. Nägi Fedotta, čto kolhozassa ruadua on kebièmbi i kajkki on parembi. Ènnen kevättä stuppi Fedotta kolHozah.

Yhtehizen hyvyön puolesta.

Valmistettih kolhozassa sièmenet kylvöh nähte. Pandih ne ambarih i sejzatettih Stepana diädä vardejččemah nijdä. Tahtottih vihollizet mešajja kolhoznojlla kylvöllä: varrastua kujn-tahto sièmenet.

Midä ruadua, čtobì lähtis diädä Stepana ambarilda päjn. Pridumajttih vihollizet poltua hänen perti. Možet, lykkiäy yhtehizet hyvyöt i juoksou omiè hyvyziè piästämäh.

Kujn duumajttih muga i ruattih. Sejzou Stepana vardeiččemassa. Hilljajsta on ymbari. I vdrug kuulou iänet kylän puolelda. Nägöy: požara. Rahvas juoksou. Iännetäh hänellä: Juokse, terämbi juokse, Stepan, siun perti palau!

No Stepan ni sijasta ej lijku. Hajruttih vihollizet. Èj lähtenyt Stepan diädä omiè hyvyziè piästämäh. Kajkki pohjah suate hänellä paloj, a kolhozan sièmenet hän piästi.

Kolhoza premirujčči Stepanua: Perti hänellä uuzi stroittih i sovat uuvet kajkella hänen perehellä annettih.

Kiuru.

Jo päivä mečän ruskondi,
i logol" höyry nägyy hièno.
I kiuru ajvojn zavodi
nyt laulua pajuo ylen viènoh.

Kiuru laulau čomembah
i päjvän sugahissa palau:
— Miè laulan tässä keviäh näh,
mejl kevät vesselyttä valau!

Sanat i dièlot.

Miän vihollizet kajkilla vägilöjllä starajččivutah keskustua stroiè mejllä uutta èlosta. Olettelou, čto kulakat pejtoči tungeuvutah kolhozah. Hyö luaitah tämä, čtobì vrediè kolhozalla.

Puuttuj kulakka kladovšikaksi kolhoznojh skluaduh. Sanou häi sobranièlla:
— Pidäy dobejččiuduo kolhozassa korgièloja urožajloja. Pidäy kylviä pellot valittulojlla sièmenillä.
A midä hän ruadau?
— Annas vajn miè puhdistettulojh sièmenih liziän murduo. Anna kylvetäh murdo sièmenillä — urožaj pahembi liènöy.

Kulakka puuttuj konjuhaksi kolhozah. Pagizou iäneh kolhozassa:
– Hevot kolhozassa pidäy olla kylläzet, pidäy olla porjadkassa, ajna ruadoh valmehet.
A midä hän ruadau?
Syöttäy heboziè pahojn. Juottau heboziè èj aijoissa i èj täyvelleh. Kagroja varrastau. Hevot pahetah, a hän on hyvässä mièlessä.

Kulakka traktoristaksi puuttuj. Hänen sanat: – Kynnämmä pellot srokkah suate, miän brigada on udarnoj!
A midä hän ruadau? Missä gajkkazen, missä vintazen traktorasta kiskou. Murennettu on traktora. Ruadua èj voj. Ruado on keskustettu. Srokkah suate sidä èj vìpolnittu.

Slučaj kolhozassa.

Ajvojn huomneksella konjuha lähti andamah hebozilla kagrua. Stojlat, missä sejzottih parahat hebozet, oldih tyh'jat. Kojrat viruttih kuollejna, otravljonnojt.

Hvattiuduj konjuha piästä, rubej vongumah:
— Lejkattih! Parahat hebozet vièdih!
Juostih kolhoznikat. Midä ruadua?

A kolhozan predsedateljalla ammujn jo Silantij i Petra primetalla oldih. Hot' i tuldih hyö kolhozah da ajna pejtoči kolhoznolojn dièlolojn piällä muristih. Konza kolhozassa on vahingo — hyö oldih ihastuksissa.
Predsedatelja kahten kolhozan členan kera lähtièttih Silantièn luo. Èule händä. Hyö Petran luo. I händä èule. Vot on slučaj! Parahiè heboziè èule, Silantièda èule, Petrua èule.
Ruvettih èččimäh. Löyttih Silantiè i Petra, a hejjan kera i heboziè. Silantij i Petra okaziuvuttih èndizinä kulakkojna. Heboziè kiännytettih kolhozah, a varrastaiè suudoh annettih.

Varraskuuričalla šuapka palau.

Yhtessä kylässä hävittih krest'juanalda dengat. Keräyvyttih krest'juanat i ruvettih suudimah, kyjn hejllä vojs varras löydiä. Vdrug yksi gu rängähtäy:
— Bratanat, varraskuuričalla šuapka palau! Yksi briha gu hvattiu omasta šuapkasta!
Nenga kajkki i tijjustettih, čto hän on varras. Sijdä ajjasta i ruvettih sanomah: – Varraskuuričalla šuapka palau-

Ènzi maj

Aldojlou jo uuliččä
šumiu, greiy hän.
Virduau pitkin uuliččua
nyt aldo rahvahan.
Likujččou i uuvistuu
nyt muga ynnah mua.
Virduau pitkin uuliččua
nyt aldo suuri tua.

Mišane pruazdnièkalla.

Pervojna Majjana Mišane Oman školan kera lähti vastuamah Krasnojda Armièda. Lenneltih aèroplanat, rubej kuulumah muzìka. Vot lähtièttih vojskat — pešojt, konnojt. Aettih puuškat, ryömitäh tankat. Kajkki iännettih "Ura" i Mišane iändi kajkkièn kera. Ylen äjjallä händä mièllytti Krasnoj Armija!

Ruskiè pruazdnièkka

Oli Pervoj Majja — velikoj kajkkièn ruadaièn pruazdnièkka. Muamo suoritti Pikkarazen Marusjan ruskièh pluattjazeh, i tuatto vedi Marusjan pihua myöte. Suuret rahvahièn joukot sijryttih pihua myöte, kandaen ruskièloja znamjonoja. Ruskièt flagat lepetettih kajkilla kodilojlla. Sanou Marusja: — Kujn on vesselä uuličojlla rabočolojn pruazdnièkkana.

Pervoj Majja lojttozessa poh'jazessa.

Päjväne päjvä päjviè ajna korgièmmaksi i korgièmmaksi nouzou, a yöt ajna lyhemmät i lyhemmät. Terväh nijdä ni vouse èj rodiè. Rodièu yhteläne pitkä päjvä. Päjvä pajstozen alla lumi i jiä blesnitäh muga, čto silmillä on kibiè.

Vot i Pervoj Majja tuli, no sejzotah vièlä vilut. Poh'jazen lapset kylmäh har'jauvuttih. Bojkosti i vesseläh männäh hyö yhtessä suurièn kera pervomajskojlla demonstratsièlla. Hyö varustettih pruazdnièkaksi fluagat, plakatat, kruasittih škola. Ihastuksella astutah hyö fluagulojn i plakuatojn kera sovièttah päjn, pajatetah pervomajskoloja pajoloja.

Loppuj demonstratsiè. Kijrehtetäh lapset školah radiuo kuundelemah, Moskovskolojlla škol'nikojlla kir'jasta kir'juttamah. Himottau hejllä kerduo lojttozilla tovariššojlla, kudamilla nyt on kevät i tsvetat, kujn hyö, poh'jazen lapset, lumen i jiälöjn keskessä pruazdnujjah Pervojda Majjua.

Tuaton kera pruazdnièkalla

Huomena on pruazdnièkka Pervoj Majja. Tuatto demonstratsièlla lähtöy, i Tanja lähtiè tahtou.
— Tata, hej tata, ota miuda siun kera.
— Hyvä, otan.

Varuau Tanja: lähtöy tuatto ilmajn händä. Midä mojsta vojs priduumajja, čtobì havaččuo?
— Pridumajčin, pridumajčin!
Yjnoj tuatto. Tanja postelista hyppäj, otti nuorazen, yhten ag'jan sidoj tuattoh kengäh, tojzen ičellä kädeh kiäri i rauhassa ujnoj.

Havaččuj huomneksella tuatto. Vedi kengän — èj tule, myös vedi — a èj tule. Kaččou — nuorane on sivottu.
— Mibo šuutkiè Tämä on?
Vedi nuorasta kovembah, riuhtoj, riuhtoj. Tanja čut postelista èj langennut. Ringahti. Kujn nägi nuorazen, muga kajken i mujsti.
— Tämän miè sivojn. Varajn, čto èt nostata.

Nagrau Tanja: ihastuj, čto i hän tuaton kera rabočolojn pruazdnièkalla mänöy...

Kylästä linnah

Pöly dorogua myö, pitkiä
Venyy lenta obozan.
Tämä linnah rabočolojl'
matkuau lejbä kolhozan.

Vanja ajau dièdon kera,
gordo nostau yläh piän.
Vanja, linnah?
Lejvän kera.
Nouze regeh, istuo, viän!

Esli villjua rabočolojl
kezällä myö ruamma,
ga sijah traktoran i sijččua
Hejldä päjn myö suamma.

Enzi kerran linnassa.

Petrun'kalla on kuuzi vuotta: linnassa hän ni konza èj ollut.
– Nu, Petrun'ka, – sanoj kerran Tuatto, – ajamma linnah.
Aettih poezdalla. Petrunja ajna ikkunah kaččou. Nägöy: peldo, meččä, kylä, jovet. Lopulla tuldih.
— Petrunja, kačo, tuossa on se linna, sanoj tuatto. Lähtièttih poezdasta i astutah.

Nägöy Petrun'ka: koit suurièn ikkunojn kera kolmeh, nelläh riädyh. Kodilojssa magazinat.
A tuatto sanou:
– Linnassa on äjja kajken luaduziè magazinoja. Tässä jallaččiloja myyväh, rinnalla on buločnoj. A vot sièlä knijga magazina. Myö siun kera huomenna sinne knijgojn piällä lähtemmä.

Sijriči kodilojsta i magazinojsta trotuaroja myöte ihmizet astutah, kijrehtetäh. Èj nähnyt Petrunja kylässä tämän mojsta ihmizièn äjjyttä. Kačo uuliččua myöte tramvaj mänöy, sijnä rahvasta on täyzi. Da vièlä avtomobiljat ièlleh-jarilleh ihmiziè veellah. Ruvettih uuličasta pojkki mänemäh. Vdrug Petrunja hypähti, pöllästyj: tagua päjn fìkajčči i ajoj strašnoj zvièri.
– Se on avtobussa, — sanoj tuatto.

Minutan kuluttuo Petrunja äjjallä ringahti:
— Tjatja, tjatja! Kuut! Kačahta-vajn! — i hän ozutti tuatolla jarkolojh èlektričeskolojh fonarilojh päjn. Kiändyj tojzella uuličalla.

— Min mojzet korgièt truvat! Naverno suuret päčit ollah tässä koissa, ozuttau Petrunja.
– Se on fuabrikka. Sièlä sijččua kuvotah, – selitti hänellä tuatto.

Yöksyttih.

Astutah lapset èkskursièlda päjn. A Tanja bokkah kačahteliuduj i jaj lapsista. Mäni Tanja tojzella uuličalla. Kačahti sinne tänne — lapsiè èj nävy. Kunne männä? Èj tijja. Pihalla sejzou militsionera postalla. Varuau Tanja kyzyö häneldä, da hän iče tytön dogadi.
— Siè midä, yöksyjt?
Tanja vajn piällä smotkaj.
– Adresan oman tijjat?
— Tijjan.
Selitti militsionera, kujn hänellä pidäy männä. I koista hän èj ollut lojttuona.

Esli èttä tièdäne dorogua, kyzykkiä militsioneralda. Hän ajna tejllä avuttau.

Tramvajssa

Äjja rahvasta on tramvajssa. A ostanovkilla vièlä tulou. Ènzimäzet nellä pajkkua on kijni najzilla lapsièn kera. Sušestvujččou mejllä pravila, čtobì nellä ènzimästä ustuppiè lapsilla.

Vot i vièlä ostanovka. Tuli najne lapsi käessä. Jugiè hänellä on pidiä lasta. Kačahti ymbäri — èule pajkkua. Kajkki detskojt sijat on zajmitut. Nägi Vasja, čto tuli najne lapsen kera, a svobodnojda sijua èule. Nouzi i sanou: – Istukkua, a miè sejzon.

Linna kylässä.

Kačahtamma, èjgo zaberiudunut linna kyläzeh pertih. Vot lampa stjoklan kera i karasina lampassa — se on linnasta. A astièt. Esli on metaličeskojt, - kajkki on linnasta, a vot puuhiziè i saviziè luaitah kylässä.

Istumma myö stolan tuaksi i rubièmma čuajua juomah. Nu, tästä työ iče sanotta, midä linnasta on tuodu. Mänemmä kolhoznojh sarajh. Vot kirves, stojkka, pluuga, mašinat: molotilka, vejalka, sejalka i muut. Kajkki on linnasta, kajkki on luaittu linnalazilla rabočolojlla. Kačahtamma sel'sovettah, izba-čital'njah. Joga sijassa mejllä rubièu kaččomah linna.

I učitelja tože on linnasta, i douhturi i agronoma. Kajkki hyö opastuttih linnassa.

Linnojssa pečatojččiuvutah knijgat, žurnalat, gazetat. Nijstä vojbi tijjustua, midä luaitah meillä muassa, kujn ihmizet èletäh tojzissa mualojssa. Hejstä voj tijjustua, kujn parandua èlos i naluadiè hozjajstva.

Žurnala počtua myöte

Mitja èli kylässä. Juuri vajn tuli hän školasta. Vdrug uksi avauduj. Tuli počtal'ona.
— Tiälä-go èläy Mitja Kasatkin?
— Muamo muga i ahnij.
— Myös stjoklan kus-tahto murenzit?
— Mittymän stjoklan? — dijviydyj počtal'ona. — Vot hänellä žurnala Moskovasta, ottakkua.
– Mitjalla? Možet, èj hänellä?
— Kir'jutettu on: "Mitja Kasatkinalla, Komsomol'skojn uuličča, kodi No 7".
— Mejllä vujdiu.
— Nu i ottakkua!

Počtal'ona lähti. Mitja otti žurnalan, rubej kaččomah kartinaziè i lugemah.
— Miksibä hyö miuda Moskovassa tiètäh?
Neuželi miuh nähte pisateljat sočinittih i tipografièssa pečatojttih žurnala?

Murginan ajgana Mitja kyzyj tuatolda:
— Tjatja, a miuda Moskovassa Tiètäh?
— Nu vièbo se. Kajkki vajn siusta i duumajjah, — nagroj tuatto.
— A kujn ba Moskovassa miun adressatijjustettih?
- Èn tijja miè, armas, Ken tämän siulla udruži. A jo ken tahto da andoj siun adresan. Muuten počta èj tuonus.
— Tjatja, a razve počta vedelöy? Miulla počtal'ona jalgazin toj.
— Počtua rauda dorogua myöte tuodih.
— A rauda doroga mistä miuda tièdäy?
– I rauda doroga siuda èj tijja. Kontorassa žurnalah klejjah adresnojt jarlìčkat. Sijdä annetah počtalla. Sièlä počta razberitah i työtäh rauda dorogua myöte joga puolella. Vot i siun adressua myöte tuodih, kujn on ozutettu konvertalla. Vajn adressa pidäy kir'juttua ojgejn.

Tojzena päjvänä Mitja saj kir'jazen diädä-krasnoarmejtsalda. Diädä kir'jutti, čto hän vìjpišši Mitjalla žurnualan.

Dojdiu-go?

Pani Nikita Otkrìtkan juaššièkkah, i adressa oli tälläne:
"Kyläh joven tuakse, vanhah mökkih, Ignatta dièdalla"

Lapset.

Mintäh nygy kajkki lapset
školah kerras astutah?
Sentäh, kujn nyt èliä lapset
uudeh tabah tahtotah.
Vanja liènöy
traktorista
Petja liènöy
mašinista,
a Sereža – Pionera,
lujah, liènöy inženera.
Kolhozassa traktorista
kyndäy pelduo traktoral.
Poezdoja mašinista
vedäy rauda dorogal.
Inženerat tuletellah,
stroiè zavod tahtotah.
Sentäh nyt gi kajkki lapset
školah kerras astutah.

Lapsièn očkat
(šuutka)

Sanou brihačču tuatolla: "Osta miulla, tata, očkat; miè tahton siun jyttyöh kniigoja lugiè."
— Hyvä, — vastaj tuatto, — miè ostan siulla očkat, vajn lapsièn, – i osti brihačulla knijgan.