Kielidialogua Suomes
(OM 2013/39-41)

Hos Suomi ei ole ylen monikieline mua, julgizes paginas menöy 
rinnakkai mondugi kielidialogua. Yksi teemu liittyy
uuzih muahmuuttajih. Tullahgo hyö nimidä ruadamattah syömäh
meijän leibiä, vai tullahgo hyö meidy syöttämäh ruadamal
ruadoloi, kudamat suomelazile jo ei kelvata, da kui assimiliiruija
heidy suomelazih. Toine hiilavu teemu liittyy ruočin kieleh,
pidäygo kaikkien sidä maltua. Kolmas aijankohtaine teemu 
koskou vahnoin kodimazien kielivähembistölöin oigevuksii.

Suomenruoččilazet buito ollah geneettizesti samua rahvastu ku
suomelazetgi, hyö vai ammui vaihtettih kieli. Valdivolline
toimindu nouzi Ruočis enne ku Suomes, da sentäh Suomi puuttui
Ruočin valdah. Mugai Suomeh kazvoi ruočinkieline herrulisto.
1700-luvul suomen kieldy vie mainittih kuolijannu kielenny. Konzu
Ven'a rodih Ruoččii vägevembäkse, se otti Suomen Ruočilpäi, da Suomen
herrulisto kaimai yhtevyön Ruoččih. 1800-luvul nouzi suomelaine
natsionalizmu, kudamas Karjaluagi käytettih ruadobrujannu.
Vuonnu 1863 tsuari hyväksyi suomen kielen virrallizekse kielekse,
ga herrulisto vie enimyölleh oli ruočinkielisty. Sendäh iččenäzes
Suomesgi ruočin kieli sai lujat oigevuot. Konstitutsies se on
suomen rinnal "kansalliskieli", kudamal on samat oigevuot kui 
suomel. Virguniekoi pidäy maltua ruoččii, da kunnat, kus on 8%
libo 3000 ruočinkielisty, ollah kaksikielizet. Kaikkiedah 
ruočinkielizii on nenga 5% rahvasluvus. Ga suasviijeskymmenes
vuvves suomi on kazvanuh "tapettavas kieles" iče "tappaikielekse".

Jälgivuozinnu joukko rahvastu, monet heis toimitah Perussuomalaiset
puolovehes, on korgiel iänel ruvennuh prizmimäh ruočin kielen
stuatusan heikendämisty. Semmite se koskou ruočin kielen opastustu
školas. Yhtet sanotah, ku ei tarviče opastuo muudu kieldy ku anglii,
a toizet tahtottas ku ven'a pidäs voija ottua ruočin vaihtoehtokse.
Suomenruoččilazet, heijän nimis Svenska Folkpartiet (Ruoččilane
Kanzanpuoloveh), lujah riputah kiini konstitutsien "status quos",
kanzalliskielistuatusas.

Suomen da ruočin ližäkse konstitutsii mainiččou saamen da
romanin kielet. Saamelazis sanotah, ku heil on kandurahvahannu
oigevus "ylläpidiä da kehittiä omua kieldy da kul'tuurua".
Sanomattah jiä, ku yhtenjyttyöh suomelazet, karjalazet da
suomenruoččilazet ollah kandurahvastu, hos ei pietä pedrua.
Kandusuomi jagavui saamekse da baltiekkumeren suomekse da se
ielleh suomekse, karjalakse, vepsäkse da toizikse kielikse.
Nämis kielis saami, suomi da karjal ollah Suomes kodoperäzii,
yhtelläh net ollah eriarvozet.

Jälgiaijal, 17-22.9.2013 Helsingin Sanomis käydih mieldykiinittäjiä
dialogua kodoperäzis kielis. Oululaine saamen kielen professoru Ante
Aikio paheksi sidä, ku halličus meinua pienendiä saamen elvytysdengoi,
kielipezätgi puututah varavonalazikse. Häi vie sanoi, ku pakottamal
voinan jälgehizel aijal saamelazii lapsii suomenkielizih
internuattuškolih Suomen valdivo käytti dengua saamen kielen
hävittämizeh, nygöi pidäs löydyö dengua tuholoin kohendamizeh.

Aikiole vastai jovensuulaine histourien professoru Jukka Korpela
kirjutuksel "Taantuvien kielten elvytysinto ihmetyttää", aiga
provokatiivizeh tabah. Häi jättäy huomivottah Aikion argumentan
vähembistökielien aktiivizes hävittämizes da andau ellendiä ku
net iče myöstytäh, da niilöin kannattamine on muga kui luonnon
zakonoin vastustamistu. Häi viärittäy vastuottomikse vahnembii,
kuduat työnnetäh lapsii kielipezih opastuman kuolijua kieldy.
Nenga lapsii pakol pannah, vahnembien idejolougien däh, opastumah 
suomen lizäkse vie vähäpädözembiä kieldy, saamie libo karjalua, 
da nenga hyö ei putilleh opastuta niyhteh nämis. Pidäs käyttiä 
opastunduaigu suuren muailmankielen opastumizeh, sendäh ku kielen 
tarkoitus on kommunikatsii da vaiku se.

Korpelale vastattih. Sami Lakomäki, kul'tuuruantropolougu Oulus,
kudai on tutkinuh Pohjas-Amerikan indianiloin etnohistouriedu,
sanou ku saman argumentan kuolijois kielis häi on moni
kerdua kuulluh. Eigo suomigi pienenny kielenny joudas kuolemah?
Da pienihäi ven'agi on anglien da kitain kieleh verraten.
Pienys rippuu sit, ku kolonialistizet da kanzallisvaldivot
jo sadoi vuozii opitah hävittiä kandurahvavien kielii - net ei
olla häviejät a tapettavat. Kandurahvahien "idejolougii" on
oppie iče piättiä omas tulijas aijas.

Anneli Sarhimaa, germuaniilazen Mainzan yliopiston professoru
da vastevai loppunuon ELDIA-projektan johtai, kiistäy 
vähembistökielien pakkosyötändän da sanou ku sehäi on sama
protsessu, kudamal suomen kieli pellastettih da Suomi nostettih
iččenäzekse muakse. Häi sanou, ku nygözen tiijon mugah net ristikanzat,
kuduat lapsennu opastuttih kahtu libo monii kielii, myöhembigi
parembi opastutah kielii. Karjalan da saamen kielien vähäine
malto on tarkoituksellizen  kieli-, kazvatus.- da kul'tuurupoliitiekan 
tulos. Kyzymys on oigevukses omah kieleh.

Vähembistökielien da nimenomah kielipezien tutkii Annika Pasanen sežo
kiistäy sen, puaksuh Ven'algi kuullun väittehen, ku kielipezä haittuas
toizien kielien opastumistu - se on päinvastoin. Pezäs kieli opastutah
kebjieh, ei pakottamal. Kielien suuruon skualua häi selgendäy sanomal,
ku muailman kielien pagizijoin lugu on keskimiärin 5000. (Ga tämän
kirjuttajan aritmeetiekan mugah seiččie miljardua pagizijua juattu
seiččemäle tuhandele kielele andau keskimiärin miljounu pagizijua kieldy
kohti.) Pasazen mugah Korpelan paginat ei olla nimidä muudu ku
assimilatsiipoliitiekkua.

Iče kuulun sih joukkoh karjalazii, kudai školah menendässah
pagizi vaiku karjalakse. Silloi ei kyzytty, tahtongo opastuo
karjalakse, suomekse, libo muul kielel - Suomen kanzallizen
idejolougien mugah karjalan kieldy ei ni olluh. No školas
sain opastuo kahtu kodimastu da kahtu ulgomuan kieldy.
Školan jälgeh olen menettänyh aigua monen muungi kielen 
opastundah. En voi tiediä, midä muailmu menetti minun kielien
opastundan däh, omas mieles äijäl on jiännyh aigua muuhgi.
Da äijäl kielien malto on elaigua čomendannuh.

Kielioigevuksii šeikuijes iče ainos otan tugie Yhtynnyzien
Kanzukundien ristikanzanoigevuksien deklaratsies. Sen mugah
kai ristikanzat ollah samanarvozet roinduperäh, kielehgi
kaččomattah. Kaikil pidäy olla oigevus kazvatukseh omal kielel.
YK:n deklaratsien lizäkse kielivähembistöt voijah ottua tugie
kanzoinvälizis sobimuksis, moizis kui Europan Nevvoston 
vähembistökielien peruskirju. Europan Liitos kielelline da
kul'tuuralline diversitiettu on talohuollizen ingegritietan
rinnal fundamentannu rauhanomastu elaigua lujittamas.
Sendäh Europan Nevvosto oppiu reguliiruija kanzallisvaldivoloin
vähembistökielipoliitiekkua. 

Kielioigevuksis ei ole kyzymys vaiku oigevuos paista omal kielel,
toine puoli on tulla ellendetykse omal kielel. Suomen školasistiemas 
tämä otetah huomivoh nenga, ku muaman kielen lizäkse pidäy opastuo
tostu kodimastu kieldy - tädä erähät sanotah "pakkoruočikse" da 
vastustetah toizen kodimazen opastundua. Minun mieles printsippu on
oigie, a se pidäs levendiä koskemah kaikkii kodimazii kielii - suomen
da ruočin lizäksehäi kodimazii ollah saami da karjal. Ku ken pidänöy
karjalua muamankielenny da ottanou saamen toizekse kodimazekse, se ei
muadu kua, a toizen kodimazen printsippu parandau vähembistökielien
käyttömahtuo.

Ei pie duumaija, ku kanzoinvälizet deklaratsiet, sobimukset libo
zakonat piettäs hengis kielii. Net ollah vältämättömät, a niilöin
mahtoloi pidäy käyttiä - kielen da kul'tuuran säilymine da kehittymine
kaikkii enimbän riputah iče rahvahas. Ongo karjalazis kielen
pidäjikse? Ku karjalazus ollou vaiku pruaznuiččemistu perindehellizis
ruutis, se ei ole ezivahnembien perindöin kunnivoiččemistu, se on
bohatan koin perindön poltamistu. Parastu perindölöin kunnivoiččemistu
on hyvin olla kiini täs aijas omal kielel, tundie toizii kul'tuuroi,
vallita parastu midä net taritah, lizätä parastu omua perindyö da
kehittiä uuttu. Kieli eläy täs aijas da se eläy vaiku käyttämäl.
Zakonoil pidäy andua mahto käyttiä omua kieldy, ga net ei voija meidy
edehpäi työndiä, ičel pidäy astuo. Meil ičel pidäy käyttiä da kehittiä
kieldy, viijä sidä tulieh aigah.