Uvvele vuozikymmenele

Foruman tarkoitus, registriiruičendu, näppäimistöazetukset

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Uvvele vuozikymmenele

Viesti Kirjuttai mp »

Vuonnu 2016 opastajat.net:ale täydyi kymmene vuottu da opastajat.net/forum:alegi kaheksa vuottu. Tiedotehniekan muailmas se on aiga pitky aigu. Opastajis algujah pidi tulla opastajien "jarmanku", ga nengozennu se ei ruvennuh elämäh. Ga rodih opastundan resursu. Minul ei ole tieduo käyttäjien miäräs, a tiijän ku käyttäjii ainos on olluh. Foruman algujah perustin verkosivuston tuvekse. Sit se kehittyi paginforumannu, a jälgivuozinnu internettumoudoin vaihtujes uvvessah ilmoituslavvan roulih verkosivustuo tugemah. Kuibo täs edehpäi? On aigu duumaija, mittuzil pluanoil opastajat.net lähtöy toizele vuozikymmenele.

Minul vuonnu 2017 on kaksi piähommua: kielioppiprojektu da "Tiedotehniekku" kirjan päivittämine. Kielioppiprojektas on kaksi puoldu: rahvahallizen puolen tarkoituksennu on vediä yhteh eri murdehien pagizijoi, tiijollizen puolen tarkoituksennu on kerätä tieduo kielen kehittämizeh niškoi. Tiijollizes puoles ei ole vie julgizuoh pandavua. Rahvahallizen puolen tapahtumis on vähäzen karjalankieliopit.net sivustol. Vuvven allus sinne jiävihes murdehien iänikartu, vähitellen muudugi. Minun rouli on andua tehnillisty abuu, vediä rahvahallizii tapahtumii da tuliel aijal toinah kudamidä tiijollistu anualizuagi.

Tiedotehniekku kirjan uuzi editsii käsköy minuu iččiegi opastumah uuzii foukussiloi. Tässah opastajat.net (kui i karjalankieliopit.net) on toiminuh verkohotelis. Rubien šeikuiččemah, olisko tolkuu ottua palvelin omih hantuzih. Laboratouriennu käytän Raspberry Pi 3B kartii. Tavoittehennu olis luadie opastajat.net:as https sivusto tsertifikuatanke. Kyzymyksii ollah, täydyygo polosan levevys, verkon nimi dinuamizen verko-adresinke, kriptuičendu da tsertifikuatan suandu, ilmai libo huogiel hinnal.

Ga vie suurembi kyzymys on opastajat.net:an syväindön kehittämine. Nareko liijoittelen sanomal, ku otan tavoittehekse "internetturahvahan opiston" kehittämizen. Tavoittehiihäi suau azettua. Ga midä sil tarkoitan da mindäh? Kieli rubieu elämä vaiku sit ku se andanou leivän. Hos kaikkii lapsii ainos školankäyndy ei interesuiče, rahvas sen ellendäy ku toimehtulendu vuadiu 10-20 vuvven školaskäyndän. Hos etnokul'tuuru pajatandan da plässindänke ollougi lystii, vaiku harvan se elättäy da harvale se pädöy syykse opastuo kieli. Vienalazet da rajakarjalazet pajettih muah, kus heidy pakoitettih vaihtamah kieli, ven'ankarjalazet pakoitettih vaihtamah kieli kodirannal. On sudre vuottua, ku valdivoloin vallanpidäjät nygöi riähkientunnos omal initsiatiival perustettas karjalankielizet päivykoit, školat da yliopistot da pakoitettas karjalazien jälgeläzet niilöih da pandas karjal ruadokielekse. Ku karjalazet toven tahtotanneh pyzyö karjalazinnu, pidäy heijän se tahto ozuttua - tahtuo pidiä oma kieli, toizin sanojen tahtuo karjalankieline opastusčieppi da yhteiskunnallizet palvelut taza-arvozinnu kanzalazinnu. Pidäy i omal maltol ozuttua se mahto, ku se kieli pädöy nygyaigazeh yhteiskundah. Toizin sanojen eri ruadoloin maltajien pidäy ozuttua, ku karjal pädöy sil alal ruandah.

Järilleh muan pinnale. Vuvven 2017 aigua rubien uvvelleh organizuimah da tävvendämäh opastajat.net:an materjualoi, alan mugah. Enimän sie on kielehopastundan materjualua ga on vähäzen muudugi. Toinah voin iče panna sinne enämbi tiedotehniekan, matemaatiekan da luonnontiijon materjualua da toivozin ku tulis toizien aloin maltajatgi kirjutettas. Parahite karjalan kieldy maltajat opastajat voidas kirjuttua sidä midä ollah jo toizel kielel opastettu. Tiettäväine niken ei rubie sit maksamah, palku tulou hyvänny mielenny. Sit ku olis hyvii opastundumaterjualoi, toinah vois kehittiä mittuinetahto taba tovestua malto da siirdyö edehpäi opastundas. Nenga kieli kehittys da aijoin aloh vois tapahtuo moinegi ihme ku valdivot tunnustettas karjal taza-arvozekse kul'tuurukielekse toizien valdivollizien kielien rinnal.

BUTTON_POST_REPLY