Pidäygo karjalankielisty forumua?

Foruman tarkoitus, registriiruičendu, näppäimistöazetukset

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
Sinilind

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai Sinilind »

mp kirjutti nenga Statistiekkua-teemas:
mp kirjutti: Kui jo enne olen sanonuh, tämä forumu mustoittau enämbi blogua migu paginforumua. Tiedokonehien käyttäjät lizetäh, ga onnuako rahvas enämbi suvaiččou tarattua peitoči facebookas libo vk:s migu avvonazel forumal.
Toinah rahvas tänäpäi kebjiembäh kirjutetah Facebookah libo VK:h sendäh, ku sih kirjutandu buite ku on lähembä paginua. Vällembiä, moužet, ei mostu ”virrallistu”. A ket kai luvetah forumua? Tiijetähgo potensiallizet kirjuttajat, ku se on olemas? Äijygo on niilöi, ket luvetah, ga ei ruohtita kirjuttua?

Minus Facebook da VK ei voija korvata forumua. Tävvelleh karjalazennu sivustonnu opastajat.netal on tärgei rouli kielen nägyvyös, säilytändäs da nostandas. Forumu on ylen tärgei vuitti täs kogonažuos sendäh, ku se tariččou kogonah karjalankielizen ymbäristön tiijoittamizeh da enne kaikkie syväindön luadimizeh: se sežo andau lugijale mahton ottua ozua. Blogas lugijat voijah kommentiiruija kirjutuksii, a blogu ainos on vaiku erähän ristikanzan (libo gruupan) platformu, eigo moine yhtehine, kui forumu.

Sotsializes meedies onnuako paistah enämbi omis gruupis, da, kui mp sanoit, peitoči. Nämmisgi paginois toinah erähät ollah Facebookas, erähät VK:s. Ga kui oli Riimal forumat, muga pidäy Karjalale oma välly forumu Internetas, moine yhtehine vastavundupaikku. Facebook da VK ei olla nigo avvonazet nigo rippumattomat – nigo iguzet. Viijen vuvven peräs käytetähgo vie? Voi olla tullah uvvet saitat, da käyttäjät ku heinyčirkat rouno vaihtetah elopaikkua, sen mugah, mi konzugi ollou moudas.

Forumu on tärgei sendähgi, ku sen vuoh opastujat voijah kehittiä omua kielimaltuo sego lugemal sego iče kirjuttamal forumale. Sehäi ei ole biznessu, kudai enämbi ei maksa eigo tuou hyödyy ilmai klijentoi da sendäh pidäs salvata. Se on enämbi kui kirjasto, kudai institutsiennu ainos on tärgei olla olemas, hos toiči olisgi vähembi kävijiä. Pidämine ei ole ilmaine, a kebjieh sen arvoine. Hos Suomes salvatahgi pikkarazii kirjastoi mollembil käzil.

Minus sotsialine meedii vois olla hyvä platformu reklamiiruija opastajat.netua da kuhkuttua rahvastu kirjuttamah forumalegi. Toiči Moisein pidäy mennä mäillyö.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai mp »

Passibo kannatukses!

Nygöi kačon opastajat.net:an da foruman kehitysty aiga "stoalazel" mielel, erähiči piin suurembua zobottua. Nimi "opastajat"häi rodih sit ku taričin verkosivustuo karjalan kielen opastajien yhtesruavon forumakse da forumua nengoman yhteisruavon paginforumakse. Ei käynnyh muga. Minun karjalan kieli interesan kaksi merkikohtua ollah oldu huomata ku karjalakse pagizijua vie on, semmite Ven'an Karjalas. A toizeh suundah on olluh šokki nähtä kui karjalan kielen opastajan perehes, kus mollembien vahnembien muamankieli on karjal, vahnembat voijah keskenäh paista karjalakse, a lapsele niyhty sanua. Kuibo kieli sit voi siirdyö ku kielenopastuksesgi tavoittehennu on se, ku putilleh ei sua opastuo da karjal ei sua roita muamankielekse?

Minun omien duumien pohjannu on muga kui YK:n ristikanzanoigevuksien deklaratsien toizen stat'an mainindu kielellizes taza-arvos olis vagavakse tarkoitettu, ei vaiku pruazniekkupaginakse. Opin olla liigua čiihuomattah täs dielos; pyzyö ratsionualizennu da keskittyö omah ruadoh. En ole optimistu engo pessimistu, kai rippuu sit midä ruatah. Opin ruadua oman vuitin. Jälgiaijal olen jäzendänyh karjalan kielen dieluo kuubikal valdukieli-karjal, mennytaigu-tuliiaigu, pruazniekku-argi. Minule ozutahes ku valduvirdu etnokul'tuuran harjoittajis da "elvyttäjisgi" viihtytäh (0,0,0)-čupus, minun mieles ehto kielen säilyndäle on toimindu (1,1,1)-čupus. Silloi-toiči opin mustoittua ičelkielastamizes. Ei kai ole mustuvalgiedu, ga ammuzen karjalazen etnokul'tuuran valdukielizel pruaznuiččemizel ei karjalan kieli eigo ni kul'tuuru säilytä.

Lähiaijal minul ei ole radikualizii pluanoi täh forumah (vai ongo tämä jo blogu) näh. Omis hommis (sanakirjua, kielioppiloi, tiedotehniekkua) en keksi engo kergie joga päiväkse suurdu sensatsiedu luadie. Iänettömii lugijoi on enämbi migu kirjuttajii, sen tiijän. Ga onnuako sie Hyde Parkan forumalgi joga päiviä ei ole massiivizii rahvasjoukkoloi välliä sanua kuundelemas.

Pekoi
Viestit: 356
Liittyi: 18 09 2008, 20:54

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai Pekoi »

Hil'l'akkazeh tiä eletäh!Karjalan kieldy pidäy paista ku elavuu!Mugai pidäy kirjuttua ku elavuis! Nuamukniigois i m.i kirjutetah muga ku paistah,sanotah.(Enne kirjutetah,jälles duumaijah.)
En tiijä,enga tahto nenih puuttuo.Nämmät forumat minul pätäh,ga laskannu vähä kirjutan,nerokkahii riskanzoi hyväsmieles luven.
Kirjutakkua,armahat... :)

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Pluanoi keviäl 2016

Viesti Kirjuttai mp »

Opastajat sivusto sai allun nenga kymmene vuottu tagaperin ezmäi opastajat.karelia.ru ozuttehes, sit nenga vuottu myöhembi opastajat.net ozuttehes. Forumale roih kaheksa vuottu igiä 5.8.2016. Duumaičen ku se ongi hyvä aigu loppie forumu. Kirjuttajat ollah vähetty da 2:n potensat ollah tiedoloinkäzittelijäle pruazniekallizet luvut (8=2^3). Onnuako sotsializet meediet vietäh rahvastu. Printsipannu hajavuttamine minuu enämbi mielyttäy migu keskittämine, a kui lienne täs dielos minus tunduu kui vedäjät kuvan jyttyöh viändömomentu hajuou hajavuttamal. Rooman imperuattorugi tiedi, "divide et impera". Yhtelläh, rubien kiinittämäh enämbi huomivuo opastajat.net sivuston materjualoih.

Huomenenjälles minul pidäy lähtie butkiremontan däh nelläkse kuukse evakkoh da nomadannu piäzendy internettah vaihteleh. Yhtelläh muata ei tarviče kogo sidä aigua (sih niškoihäi pidäs olla magavosijagi). Nengomii pluanoi minul on lähikuuloikse, toinah vuoziksegi.

opastajat.net sivustuo pidäy kehittiä, ku se parembi palvelis ičeopastujii. Tehnillizesti olen duumainnuh, pidäsgo ičen ruveta ylläpidämäh verkopalvelindu, ku suaha niilöin toimindu parembi omih hantuzih. (Vähäzen olen kačelluh moizii brujii kui QNAP NAS verkopalvelimet, ga pidäy duumaija hyödylöi da kustannuksii - dengua da aigua.) Ga syväindö tiettäväine on piädielo. Pidäs uvvessah kirjuttua verkokielioppi da riputandupačas da levendiä iändämisharjoitus lyydih da suvikarjalah. Pidäs sidägi duumaija, kui vois todevuttua verkokursoi, tekstannu, audioči libo videoči. Teemoinnu ei vaiku kielikursat ga moizet uvvet maltotgi kui ezim. ohjelmoindu, da vie - kogonaine internetturahvahanopisto.

Kezäl, kui i lähivuoziksegi, hommua on kielioppiprojektas. Minun rouli projektas on "agituattoran" da rahvahale tiijoittajan rouli, da materjualoin haldivoičendu. Mieldykiinittäi tapahtumu kezäl on Tverin karjalazielluo käyndy. OM-testat ei suorah liitytä täh projektah, a samantabaine kazvatukselline tavoiteh niilöilgi on.

Loppuvuvven kirjalline projektu on "Tiedotehniekku" kirjan päivittämine. Sen ilmahpiäzendäs on 7 vuottu da täs aijas internetan tehniekku da käyttö ollah äijäl muututtu. Äijäl on opastuttavua, ga "opastun vie". En rubie kirjuttamah vuvves libo kahtes vahnanijua tavaroppii a metodolougiedu kudai avvuttas ellendämäh da valliččemah omih tarbehih pättäviä tehnolougiedu da resursuvuadimuksii.

Sanakirjufrontal pidäs ruveta kehittämäh karjal-anglii-karjal sanakirjua nygözen karjal-suomi-karjal sanakirjan pohjal. Se suau jiähä tädä pienembäkse - ammuine heinärgisanasto joudau lykätä iäreh, se ei päi Amerikan libo Austraalien peldoloil. Suuri motivatsii on avata karjalan kieli mierole. Nygöi on kaksi muadu, kuduat pietäh karjalan kieldy syväinaziennu, kudai ei toizile kuulu: Suomi, kus on vie äijy piättäjiigi kudamien mieles nengomua kieldy vouse ei ole eigo olluh, da Ven'a, kudai myöy Karjalua etnotuottehennu da kaikel väil oppiu hävittiä kielen. Paul Austinan "The Karelian Phoenix" ozuttau Karjalan eri nägözenny ulgomuan perspektiivas kaččojen.

Täs onnuako jo ongi ruaduo monekse vuvvekse.

Sinilind

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai Sinilind »

Aijembi pakkaskuus jo kirjutin täh čieppih omat mielet foruman salvandah näh da argumentat sidä vastah. Net ei olla muututtu. Minus forumu on tärgei olla olemas. Parembi olis jättiä avvoi, hos sinä mp tuliel aijal vähembi kirjuttazitgi. Lugijuahäi tiä vikse on, vai pidäs suaja heidy kirjuttajikse. Kuni forumu on avvoi, sini uvvet lugijat voijah löydiä sen da uvvet kirjuttajat voijah ruveta kirjuttamah. Salvatanneh, ga sit jo ei voija, hos olisgi tahtuo da mielenkiinnitesty.

Sivuston kehittämine ielleh ičeopastundah niškoi tiettäväine on tärgei ruado. Ga sivuston kehittyjes da kazvajes voibi roita enämbi foruman käyttäjiägi. Hyvä olis voija paista forumal ”opastajien” da toizien opastujien kel, gu kehittiä omii kielineroloi. Kieli ved’ kohenou vaigu käyttäjes.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai mp »

Mainittu kaheksas roindupäivy on tagan, mindäh forumu vie on? Mindäh se pidi hävittiä da mindäh se vie on?
Mindäh hävittiä? Kirjuttamine on vähennyh. Toine syy on se ku erähät käyttäjät ollah suadu varaitus ku forumal on haittuohjelmua. Ongo toven vai ongo varaitus kielas, en tiijä engo nikenespäi ole kuulluh tovellizes haitas. Voisgo olla injektsii tiedokannas, vai toinah viärät ajatukset syväindös? Elämmö verkokriminualoin da verkotrolliloin aigua. Ei ole olluh kiireh salvata. Eigo selgiedy idejua midä tilale.
Mindäh jatkuu? Opastajat.net:an syväindön kehittämizeh näh on jatkopluanoi da sen bokkah tarvitah kommunikatsiikanualu. PhpBB:s toinah on 99% nengomua midä emmo tarviččis. Vois i luobuo verkohotelis da luadie oma verkopalvelin, sit kai olis omis hantuzis. Pidäy vie duumaija.
Olen duumainnuh ottua tulien talven ruavokse "Tiedotehniekku" kirjan päivittämizen da sie nimenomah verkon toimindu, verkosoveldukset da verko-ohjelmoindu. Toinah ideju foruman jatkos kirkastuu sidä ruadajes.

Pekoi
Viestit: 356
Liittyi: 18 09 2008, 20:54

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai Pekoi »

Muga,eule kirjutustu äijiä,icegi olen Lashku-Pekoi ku vai lugie tahtozin.Sen tiijän,karjalazii feisbuukois,vkontaktis,tvitteras i m.i. nähtäh,a minuu nenet ei himoita.Vahnale taki vältäy myöstyö kuuzen ual da uinota. :? Postuagi taki enämbi ei loudah tuuva,anna ollah ilmai!

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai mp »

Huomuattogo minun avataran al: Tälle forumale täydyy 10 vuottu. Voi ozuttuakseh muga vahnale da väzynyöle kui avatargi, a ruadau vie. Tavoittehennu ei ole kirjuttua kuuttu kerdua päiväs, a vaiku silloi konzu on kirjutettavua. Opastajat.net:ale täydyi 12 vuottu.

BUTTON_POST_REPLY