Sivu 1, 2:s

Tämän foruman tarkoitus

Työnnetty: 14 11 2012, 09:33
Kirjuttai verkomuagari
Tämän foruman tarkoitus on kerätä yhteh tukkuh paginua karjalan kielen kois: idejoi, tiijotuksii, mielii i m.i. Enzimäine viesti, ainos piälimbäzenny pyzyi viesti, oppiu olla kuvavus Karjalan Kielen Kois, ga se on vie eskiizu - kohendan gu suannen hyviä nevvuo, kui. Vieljärvi-čieppii tänne siirdäjes petties tyhjeni luvendulaskuri, sidä oli nenga 600 kerdua lugiettu.

Päiviä myöhembi. Kohendin Vieljärven KKK luvendulaskurin endizelleh (nenga).

Re: Tämän foruman tarkoitus

Työnnetty: 07 01 2013, 20:40
Kirjuttai ylläpidäi
Samal kerdua, ku muuttelin forumoin jälletysty täl forumulavval, muutin tämän foruman nimekse "Yhtistykset, seurat ... ruatah". Kodvan aigua foruman nimi oli "Karjalan Kielen Kodi". KKK on iellehgi opastajat.net:an paras ystävy - KKK:n perustamine oli opastajat.netan perspektiivas paras uudine da opastajat.net oppiu olla KKK:le hyövylline. Ga kumbazelgi oma elaigu. Täl forumal ollah tervehtulluot kirjutukset toizisgi yhtistyksispäi, ga ainos karjalakse. Olgah tverikse, lyydikse, livvikse, suvikarjalalakse libo vienakse, ga karjalakse. Kui jo olemmo nähnyh, tämän forumulavvan forumoile ei ole vie tulluh kirjutuksii halgiendassah.

Re: Tämän foruman tarkoitus

Työnnetty: 24 06 2013, 20:37
Kirjuttai mp
Karjalan Kielen Ystävät Ruočis kyzyttih, mit ollah nämmä opastajat.net sivut, kui net ollah roittu. Vastain, pidäy sellittiä, kui täh tulin. Ga toinah se histourii pidäygi tänne opastajat.net:tah riputtua, hyö kyzykkäh omii kyzymyksii omih verkosivuloih niškoi. Linki tekstah löydyy nygöi opastajat.net:an ezisivulgi.

Re: Tämän foruman tarkoitus

Työnnetty: 25 06 2013, 17:29
Kirjuttai Olói
Eihäi Ruocin karjalazile pie uuttu forumua luadie ku tädä olizi hyvä yhtes kehittiä. Terveh tulgua Ruocin, Suomen da Ven´an karjalazet omal kielel kirjuttamah omah virtualizeh Karjalah!

Re: Tämän foruman tarkoitus

Työnnetty: 25 06 2013, 22:19
Kirjuttai mp
Tämän kirjutuksen algusyy löydyy täs teemas. Minä ellendän, ku Stokholman karjalazet tahtotah kirjuttua kodisivuloi, hyöhäi omat dielot parahite tietäh. Ku vai heil ollou vägie iče kirjuttua da ylläpidiä sivustuo, sit voimmo tännegi panna linkin: "kačokkua kui Ruočin karjalazet kirjutetah!". A kui sanou sananpolvi: "pidäy čurata omal perziel".

forumu 5v

Työnnetty: 17 08 2013, 11:31
Kirjuttai mp
Tämä forumu lähti 5.8.2013 kuvvendele vuvvele, pruaznuiččemattah. Allus kirjuttajien da lugijoin miärät kazvettih tazazesti. Kirjuttajien miäry on huipputazos pienennyh, lugijoin miäry on ielleh kazvannuh. Sen olen jo moni kerdua sanonuh, ku moine muutos loitondau forumas da lähendäy blogah. Toinah kirjuttajakse rubiemine on nygöi vaigiembi migu vähembien lugijoin aigah. Da toinah erähii vietäh facebookan da vkontakten jyttymät peitetyt verkot. Iče en ole nengomih mennyh. Yksi syy on ku en suvaiče nengomua biznessua. Toine syy on ku jo ammui, toinah ruavon periä, olen omaksunnuh julgizen elätin roulin. Se julgizus liittyy rouliloih: ruadoh, luonnonvardoičendah, ristikanzanoigevuksih, karjalan kieleh, ... Yksityine persounu jiägäh peittoh. Karjalan kieli -dielosgi en tahto olla moine persounu, kudai ylbeilöy omil karjalazil juuril. Parembi tahtozin olla ladvu, kudai levittäs Karjalan siemenii loitosgi. No, huabu leviey juuresgi, a Darwinan oppiloin mugah risteyttämine on varmembi reproduktsien metodu migu kloniruiččemine.

Re: Tämän foruman tarkoitus

Työnnetty: 18 08 2013, 08:50
Kirjuttai Olói
Erähici olizi hyvä ollla persounannu Karjalan kielen dielois. Tänäpiän kylilöis voit joga päiviä kuulta karjalan kieldy humalniekoin suus, ku sidä kuulizi joga päiviä omal pihal libo internetas professoran libo suuren piällikön libo ministran suus, se nostattas parembi karjalan kielen stuatussua. Vkontakte da facebook ollah ylen hyvät tiedoloin levittämizeh, nenga voi suaha maguaji karjalazii havaccumah. Erähät varatah eiga malteta karjalakse kirjuttua, da jo karjalankielizen tekstan nägemine sosiaalizes medias andau sen tiijon, ku tämä kieli ei ole vaiku buaboloin

Re: Tämän foruman tarkoitus

Työnnetty: 18 08 2013, 12:19
Kirjuttai mp
Jogahine omah luaduh verkuo punou. Humalniekal yhtistäi linki on butil'ku, toizii ruadi, kolmanzii forumu, matemaatikkoloi yhtistäy Erdös-lugu.

Re: Tämän foruman tarkoitus

Työnnetty: 19 08 2013, 11:35
Kirjuttai Olói
Muga on, taboi on äijy, jogahine omah luaduh ruadau. Piämiäränny on karjalan kieli da tiijon levittämine. Opastajat.net tavoittau yhten joukon, toizile voi suaha tieduo tv-uudizien, verkkoloin libo gaziettoin kauti. Nenga voi tavoittua nuorii da vahnembii.

Re: Tämän foruman tarkoitus

Työnnetty: 19 08 2013, 12:45
Kirjuttai mp
Eläjy kieli on sie, kus rahvasgi on. Humalniekoil buito kielidielo hyvin on - karjal järilleh buti'lku butil'kal. A se viga sit on, ku heijän prestiižu ei ole ylen korgei - sih joukkoh puututah, ei pyrgiyvytä. Ijän mugah luokittelu minuu nikonzu ei ole miellyttänyh. Nuorembannu vouse en suvainnuh iččie täytty "nuorižokul'tuurua". Ozakse nuorus on viga kudaman aigu kohendau. Vie vähembi himoittau kuuluo stereotiippazeh eläkkeheläzien joukkoh. Kielen pidäs kuuluo joga kohtas, ruavos, välläl aijal, yhteiskunnas, televideniesgi hos televizorua minul ei ole. Ajatuksien vaihtandah kielidielolois forumugi pädöy.