Sotsialine meedii, asotsialine rahvas

Foruman tarkoitus, registriiruičendu, näppäimistöazetukset

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Sotsialine meedii, asotsialine rahvas

Viesti Kirjuttai mp »

Äijän on paginua informatsii- da kommunikatsiitehnolougies da jälgiaijal sotsializes meedies. Vikse on kyzyndiä ku nenga paistah, a mih da kelle se pädöy. Täl forumal himoittas tiediä, pädöygo se opastundah.

Iče olen yhtelaigua aigaine omaksui (early adopter) da jälgimäine hyväksyi. Sähköpoštua käytin jo 1970-luvul, tiedokoneh on olluh nenga kolmekymmen vuottu, verkosivuloi luajiin 1990-luvul, konzu livain oli Mosaic. Kannatan standartoi da varuan monopoliloi da moudoloi. Facebookkua da Twitterua en ole käyttänyh, toinah voizingi käyttiä gu olis hyvä syy. Samas syys minul internettugi on prostoi 10e/kk 3g. Myöjän mugah juamanlevevys on max. 2 Mb/s, käytändös 40 KB/s (ts. 400 Kb/s) parembua siirdoravevuttu en ole nähnyh. (Nygöi pyhäillal 5 MB tiijostuo siirdäjes andau nenga 20 KB/s. Ku kačon pingal vastavusaigua google.com:aspäi, se on nenga 400 ms). Sähköpoštan luvendah, tiijostoloin siirdelyh da verkosivuloin livuandah (ku ei olle multimeediedy) pädöy. Kahtelkymmenen kilotavun sekundas juamanlevevyöl videkuvuagi siirdäs, ku se olis hyväluadustu, ga eibo ole. Ku olis selgei internet-telefonan libo videonevvottelun tarve , tiettäväine vois luadie 4g sobimuksen libo hankkie kiindien internet liinien. Vieljärven buabal ongo 4g libo valgokuidu?

Erähien meedielöin käytös probliemakse nouzou yhtevyksen luadu. Oli vahnalgi telefonal huonombua da parembua yhtevytty, ga piäjago on "yhtevykselline" libo "yhtevyksetöi". Langutelefon on yhtevykselline - paginan aijan langu menöy suus korvah - se on vaiku tämän paginan käytös, paistanneh libo ei. Internet on yhtevyksetöi, viesti siirdyy irallizinnu pakiettazinnu, net voijah hätkestyö, tulla perile viäräs jälletykses libo hävitägi. Sendäh luavul on merkičysty. gsm-telefon tehnillizesti on yhtevyksetöi, ga sistiemu on luajittu nenga, gu pakietat siirrytäh tazazennu virdannu, se ozutahes yhtevyksellizenny. Se ei vältämättäh päi 2g:h, 3g:h da 4g:h, no tiettäväine suurembi juamanlevevys parembi ruadau.

Jälgivuozinnu meedielöin taričendu on äijäl lizennyh. Opin täs sellittiä midä on da mih net pätäh. Ku teil ollou omua kogemustu, kirjutakkua da ehtottakkua, kui sidä vois käyttiä kielen opastundah. Internetan ominazuksis tiettäväine on eruo mualoin välil da mualoin sydämesgi.

Vahnua da uuttu meediedy

nenäkkäi vastavundu
Mi se on. Kävelet susiedalluo da pagizet
Mih pädöy. Hyvin voi sobie da sellittiä, monisadatuhatvuodine kogemus.

kirjaine/sähköpoštu
Mi se on. Kirjutat tekstan, työnnät (nygöi internetači), vuotat vastavustu.
Mih pädöy. Hil'l'u kommunikatsii, on aigu duumaija. Ruadau huonolgi internet yhtevyksel.

telefon
Mi se on. tilattu realiaigaine iäniyhtevys. Nygöi sih enimyölleh käytetäh langatoindu gsm telefonua, mobil'niekkua, ga samua voi tavoitella internetačigi.
Mih pädöy. Samantabaine kui nenäkkäi vastavundu, a kiirehellizembi. Pidäy keskustua toizen hommat. Paginat alletah: "Oletgo pahas paikas, voitgo paista?"

tekstuviesti
Mi se on. lyhyt tekstuviesti gsm-telefonači, gsm-telefonan signaloindukanualan kauti. Maksimupiduhus SMS:l on 160 merkii, multimeediiviestil MMS 300 KB (libo 600 K)
Mih pädöy. Puaksuh täydyy vaiku sanuo "muga", libo "tulen 17:15". Helpo da huogei, ei mešaiče toizen ruaduo. Toimiu sie mis mobil'niekku.

voip-telefon da nengomat
Mi se on. telefonpagin internetači. (Voice Internet Protocol) Puhtasoppizesti täh pidäy yhtevyksenluajinduprotokollu, siirdoprotokollu da vie kučistai koudekku a kaikenjyttymiä ebästandartnoidu (proprietary) protokollua on käytös. SIP da VoIP standartoi puaksuh mainitah. Internet-telefon on "yhtevyksetöi", pakietoin työndelyh perustui. Parahite iäni on parembi migu tavallizes telefonas, aku pakiettazet hätkestytäh libo yöksytäh, paginas ei sua tolkuu. Internet-telefonal paistah "ilmai" net, kel on rajoittamattoman datan kiindei internet, wifi, 3g libo 4g. Jälgiaijal popularnoit ollah oldu Viber da Skype (kuvanke libo ilmai).
Mih pädöy. Telefonakse, ku ollou tarbehekse hyvä internet-yhtevys. Viber tarviččou nenga 40 kb/s, latensan pidäs olla 80 ms libo pienembi, sežo "jitter" (siirron ebätazazus) häiriččöy. Viberua käytetäh iPhone, Winphone, Android, da erähis S60 da S40 telefonois. Skypie enämbi tiedokonehen vuoh.

videotelefon, videonevvottelu
Mi se on. Parembi libo huonombi kaksisuundaine iäni- da kuvayhtevys kahten libo monengi paikan kesken. Vehkehenny tiedokoneh libo sih niškoi luajittu vehkeh, hinnal ei ylärajua. Hyvä internet-yhtevys pidäy olla. Kiindei linju olis parembi, a kallis, kallis. Erähis sistiemois on palvelin, toizet ollah verdaisverkos (peer-to-peer). Kuvansiirros pidäy olla hyvä kučistuskoudekku. Parahite tundiettu nygöi on Skype. Vagavembah käyttöh on hyviä standartua da vehkehty, kel vai on dengua da hyvä yhtevys.
Mih pädöy. Nevvottelu kuvanke, ku kel ollou tarbehekse hyvä internet-yhtevys. Ga edukädeh pidäy suunnitella da sobie.

verkosivut
Mi se on. Kui lehti libo kirju Internetas. Sivusto palvelimel, sidä kačotah aziekasohjelmal, livaimel. Sivustol on hipertekstuominazus, linkin kauti piäzöy toizile sivustoile, http-protokolan vuoh. Nygözes html5 formuatas on standartanmugainekuva da iänigi
Mih pädöy. Tiedomaterjualoin julguandah. No tämä on yksisuundainemeedii, ei ylen sotsialine. Toimiu huonolgi internetal, gu vai sivuloin luadii ei ole liigua ruvennuh čomendelemah.

paginforumu
Mi se on. Prototiippu on Hyde Park Londonas, taburetku puustos kudaman piäle kentahto voi nosta pagizemah. Internetas se on palvelin, kudai kirjuttau nägyvih foruman jäzenien kirjutuksii. Pidäy olla mitahto forumuohjelmu, ezim Phpbb, kudai tallendau pagintekstat tiedokandah da ozuttau verkosivul.
Mih pädöy. Forumu pädöy syvällizehgi tiedoloin da mielien vaihtoh. Ezimerkikse tiedotehnillizih probliemoih voi löydiä avun sen alan forumoil. Ga ei roi forumua kirjuttajittah, vuoropaginua pagizijoittah. Voibi sanuo, ku foruman jäzenet luajitahes yhteizö. Foruman kirjutukset voijah olla kaikile libo vaiku foruman jäzenile nägyjät. Toimiu mis vai internettu ruadau.

blogu, verkopäivikkö
Mi se on. Päivikkö internetas, yksi kirjuttai, moni lugijua, kudamil voi olla mahto kommentiiruija. Blogua voi pidiä verkosivulgi, ga on sih niškoi omua ohjelmuagi, ezim. wordpress.
Mih pädöy. Yksisuundazeh tiijottamizeh, ei ylen sotsialistu.

facebook, LinkedIn
Mi se on. Verkosivut, kudamal hengilö libo yričys/organizatsiigi voi kuvata oman profiilan. Ku toizet palvelun käyttäjät annetanneh luvan, voi panna linkan toizeh käyttäjäh. Facebookas heidy sanotah ystävikse. Nenga rodih sotsialine verko. Tehnillizesti se on tiedokandu käyttäjien profiilois da ohjelmu, kudai ozuttau profiiloi da haldivoiččou yhtevyksii.
Mih pädöy. Facebookan profiilu on yksityine, ken midägi ičes tahtou toizile ozuttua. LinkedIn on ammalline verko. Käyttäjät ozutetah, midä ruatah, midä maltetah da toinah vuottau gu toizen moizet lugiettas libo ruatuttai lugis da ottas korgiesti palkattuh ruadoh. Yričys voi ozutella iččeh toimindua da muga eččie ruadajii. Palvelun ylläpidäi torguiččou käyttäjien tiedoloi mainostajile.

twitter
Mi se on. Internettah riputettu tekstuviesti. Viesti voi olla kaikile nägyi libo vaiku tiluajile nägyi. Viestilöi voi kaččuo libo Twitteran kodisivul libo tekstuviestinny telefonal.
Mih pädöy. Tapahtumis tiijoittamizeh. Kuuluzat ezimerkit Libyan da Egiptan vallan vaihto.


Tiijän, en ole hyvin kuvannuh nämii meedielöi. Ku teil ollou hyvii kogemuksii, kudamis vois olla hyödyy opastajat.netan piämierien todevuttamizes, kirjutakkua. Mittuine internet-yhtevys teil on?
Jälgimäi muutti 1 päivänny mp, muutettu kaikkiedah 9 kerdua

Olói

Re: Sotsialine meedii, asotsialine rahvas

Viesti Kirjuttai Olói »

Vieljärvel jo pidäs olla valokuidu minun mieles.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Sotsialine meedii, asotsialine rahvas

Viesti Kirjuttai mp »

Sithäi Vieljärven KKK:h pidäy kerras vediä valgokuidu, ku vai sähköt on suadu, da Suomesgi löydiä kodine, kus voimmo pasportattah vastavuo vieljärveläzien ker.

Olói

Re: Sotsialine meedii, asotsialine rahvas

Viesti Kirjuttai Olói »

Opin suaha tieduo enne tuliedu subotniekkua. kuumaksu da rajatoi internet-yhtevys - ei pidäs äijiä maksua

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Sotsialine meedii, asotsialine rahvas

Viesti Kirjuttai mp »

Lizäin luvetteloh LinkedIn verkon Facebookan rinnale.

Sotsialine meedii "ystävinneh" juohatetah mieli pienen muailman ilmivöh. Sen mugah kestahto kenehtahto muailmas löydyy lyhyt "ystävien" čieppi. Ezimerkikse arbaillah ku čiepin piduhus kestahto amerikkalazeh kehtahto amerikkalazeh on nenga 6. Ongo se kummu. Ku tundennen tuhat ristikanzua, hyö jogahine tuhat uuttu da muga ielleh, tavottazin miljardu ristikanzua 3:n piduhizel čiepil. Tiedotehniekas verdaisverkot (ezim. Skypen yhtevyksieneččo) käytetäh hyväkse pienen muailman ilmivyö.

Ičele pienen muailman ilmivö on tuttavu Erdös-luvun kauti. Paul Erdös oli omaluaduine mad'ari matemaatikku, Suomen lehtetgi hänes kirjutettih. Jälgivuozikymmeninny hänel ei olluh kodii, häi vai kierdeli tuttavien tutkijoilluo muailman yliopistolois da kirjutti julgavoloi yli kahtensuan matemaatikan ker. Kellelienne juohtui mieleh sellittiä, loittongo häi on Erdösas julgavoloin kauti, se on Erdös-lugu. Minul se lugu on 3 sendäh gu minul on julgavo Jan van Leeuwenan ker, hänel Shmuel Zaksan ker, kudamal jo on yhtehine bumuagu Erdösan ker. (Minul on toinegi čieppi oman opastajan Arto Salomaan da Solomon Markusan kauti). Ga voibi jatkua ielleh. Erdösal oli julgavo Ernst Srausan ker, kuda sežo julgai Albert Einsteinan ker. Sendäh minun loittozus Albert Einsteinas on viizi julgavuo, no tuttavan tuttavakse en voi sanuo. Toizielpäi, ollahhäi abinatgi (oblez'anat) minun rodn'at, ga heih verraten Einstein on aiga läheine.

Olói

Re: Sotsialine meedii, asotsialine rahvas

Viesti Kirjuttai Olói »

Ellendingö hyvin, nygöi sinun kauti minulegi on Einstein läheine rodnú

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Sotsialine meedii, asotsialine rahvas

Viesti Kirjuttai mp »

Pidäs olla yhtehine julgavo. Oblez'anan kauti tiettäväine olet, ga ei muga läheine.

Olói

Re: Sotsialine meedii, asotsialine rahvas

Viesti Kirjuttai Olói »

Kyzyizin ylläpidäjiä: ongo mahtuo avata Karjalan kielen kodih kuulijat kirjutukset omah gruupah? Kui Uudizet, Kniigat i m.i?

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Sotsialine meedii, asotsialine rahvas

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Voibi algua "Karjalan Kielen Kodi" foruman da siirdiä sinne "Vieljärven KKK" ciepin "Uudizet" forumaspäi, mugahäi?

BUTTON_POST_REPLY