Karjalaine kirjaimikko da näppäimistö

Foruman tarkoitus, registriiruičendu, näppäimistöazetukset

Valvoi: verkomuagari

Käyttäjän avatar
verkomuagari
Viestit: 17
Liittyi: 05 08 2008, 19:42

Karjalaine kirjaimikko da näppäimistö

Viesti Kirjuttai verkomuagari »

Forumuohjelman phpBB3 tiedokannas kai tekstat ollah UTF-8 koodavuksel. Sendäh yhtes tekstasgi voi sevoittua kaikkii kielii da niidy voi hyvin lugie livaimel, ku vai livaimes oldanneh kai tarvittavat fondat: abc äöü čšž да! (Tieduo koodavuksis voit lugie tämän tekstan lopus: http://opastajat.net/sivut/tieteh/intro.html)

Kirjuttamizeh niškoi tiedokonehen näppäimistö pidäy muga azendua ku se luadis kai karjalazet merkit. Voi sanuo, läs kaikis tiedokonehis da operuattorusistiemois net merkit nygöi lövvytäh, ku vai käyttäi maltau net konehes ečč­ie. Pahakse ozakse joga operuattorusistieman joga versies se ei mene yhtenjyttyöh. Yleine siändö on tämä: Vallič­e kielekse "suomi" da näppäimistökse "pohjas-saame" libo "suomi kotoistus".

Ičel anglienkielizen Windows XP:n näppäimistön viritys meni kudakui täh tabah:
- Avua "Control Panel", Valliče "Regional and Language Options"
- "Regional Options" kohtas vallič­e "Finnish" gu vai jo ei olluh
- "Languages" kohtas valliče "Details" da sit "Finnish" da vie "Keyboard".
Sen jälgeh "Add" nybläl liziä sie Suomen rinnale Suomi saamenke (Finnish with Sami).
Salbua kai ikkunat. Nygöi ekruanan alareunas pidäs nägyö FI nybly da sen vieres näppäimistön kuva, kudamua painaldamal näppäimistökse voi vallita saamen. Kirjaimet tullah painaldamal alt-c, alt-s da alt-z. (A ku ei lövvytty, eči painamal vuorotellen kaikkii näppäimii.)

Karjalazet c, s, z šliäpänke tožo lövvytäh pol'šalazes da č­ehiläzes näppäimistös, ga silloi voi roita vaigevuksii č­ökkehellizien kirjaimien ä da ö kele.

Ič­e enimyölleh käytän Linuxua. Uvvembis Linuxois Pohjas-Saame löydyy yhtenjyttyöh kui Windowsas, ga iče puaksuh olen muuttanuh edittoral tiijostos /usr/share/X11/xkb/symbols/fi kolmie rivie täh muodoh:
key <AB01> { [ z, Z, zcaron, Zcaron ] };
key <AB03> { [ c, C, ccaron, Ccaron ] };
key <AC02> { [ s, S, scaron, Scaron ] };
Sen jälgeh suomelazes näppäimistös šliäpällizet kirjaimet roitah Alt-näppäimenke.

Karjalazen kirjuttajan pidäs yhten kerran istavuo da azendua näppäimistö muga, ku se rubies oigieh luadimah karjalazet kirjaimet da tekstoi tallendajes käyttiä UTF-8 koodavustu. Ga forumale niittähgi voi kirjuttua hos ASCII-merkilöil ilmai čökkehii da šliäpöi, enimät lugijat arvatah, midä "kazi kormanis" merkiččöy.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Karjalaine näppäimistö ven'alazes Windowsas

Viesti Kirjuttai mp »

Windowsas ei ole karjalastu näppäimistyö, a karjalazet merkit lövvytäh pohjas-saamelazel näppäimistöl. Jälgiaijal ližäin pohjas-saamelazen näppäimistön läs kymmeneh tiedokoneheh kudakui alkirjutetul taval. (Salbavomerkilöis anglienkieline vastineh):
  1. Painalda Мой компютер (My Computer)
  2. Valliče Изменение параметра (Change a Setting)
  3. Painalda Язык и региональные стандарты (Regional and Language...)
  4. Ylembäs men'us valliče Саамский северный (Финляндия) (Sami Northern (Finland))
  5. Painalda ОК (OK)
Tämän jälgeh painalda alapanelis olijua kielinybliä (RU, EN, FI libo muu), valliče SM da rubie kirjuttamah karjalakse. Erähät ohjelmat voijah iče muuttua kieldy, sit pidäy vallita SM uvvessah.

Ezivokalit ö, ä lövvät näppäinrivil asdfghjkl näppäimen l oigiel puolel. Šliäpällizet čšž azut pidämäl alahal AltGr nybliä da painaldamal csz.

Prostikkua ku ei kai lienne tulluh ihan putilleh. En pagize ven'akse engo käytä Windowsua.

Irounine huomaičus. Midä kerdou karjalazien tilandehes tämä? Ammui 1000-luvun ymbäril, karjalazien vägevyön aigah, hyö ajeldih saamelazien mualoile da otettih nalogoi. Nygöi jo kelbuau kehitysabu saamelazispäi. :twisted:

Käyttäjän avatar
verkomuagari
Viestit: 17
Liittyi: 05 08 2008, 19:42

Re: Karjalaine kirjaimikko da näppäimistö

Viesti Kirjuttai verkomuagari »

Kieli suvaiččou käyttäjii. Forumu on karjalankieline, a harvatbo meis tävvelleh maltammo paista libo kirjuttua. Sendäh jogahine paiskah da kirjuttakkah kui maltau.

Yhtelläh puaksuh sitä diivuičen, ku harvat kirjutetah nygözien oigiehkirjutussiändölöin mugah, hos tunnustetahgi kirjaimet. Kui piäl on sellitetty, eihäi pidäs ylen vaigei olla azendua näppäimistö karjalazii merkilöi kirjuttamah. Ilmai moizii azetuksii karjalakse ei voi putilleh kirjuttua sendäh, ku normualizes ven'alazes libo suomelazes näppäimistös kaikkii karjalan kielen kirjaimii ei lövvy. Ga toinah erähičči kyzymys on, ollahgo siännöt hyvät. Yhtet suvaijah kirjuttua tš kirjaimen č sijas da toizet ü kirjaimen y sijas. Siändölöis voibigi olla mondu mieldy, a parembi kirjuttua siändölöin mugah. Muga on dorogal ajajesgi.

Jälgimäzes siändölöin muutokses muututtih ü -> y da ǯ -> dž. Oldihgo nämmä muutokset hyvät? Minun mieles oigiehkirjutusta voi miärätä kolmel kriteeril: ongo se tarku, ongo se lougilline, ongo se käytännölline. Voi sanuo: tarkus ei pahendunuh eigo parendunuh, lougillizus da käytännöllizys ollah kyzymyksenalazet.

Minun mieles ü->y muutos oli huondondus sendäh ku se murendi aou / äöü lougiekan. Sanottih, ku suomesgi on y ei ü. Tozi on, suomes muga on, a toizih kielih verraten y on pahoi vallittu. Sanottih ku tiedokonehes ü ei lövvy. Tämägi argumentu on pädemätöi. Niilöis merkijoukkolois, kudamis lövvytäh ä da ö, lövvytäh (ezim. Latin1 da Latin2, Win-1250, Win-1252) tožo ü löydyy.

Sibilantoin oigiehkirjutus on mieldykiinnittäi. Karjalas on kumei da helevy (alveolarine) sibilantu, s da z, niilöin šuhizijat (palato-alveolarizet) variantat š da ž, da vie nämmien affrikuatat ts, (dz,) č da dž. Ts löydyy sanas tsuari, affrikuattua ds karjalas buite ei lövvy? Oligo muutos ǯ -> dž hyvä? Kirjain ǯ on probliemalline sendäh ku sen käyttö on segavua. Kanzoinvälizes foneetiekallizes kirjaimikos ʒ tarkoittau samua ku karjalan ž. Uuzi dž on lougilline sendäh ku se on ž:n affrikuattu. A sitbo č jo ei ole lougilline. Sehäin on š:n affrikuattu, sendäh sen pidäsgi olla tš muga kui puaksuh kirjutetahgi (ezim. Pohjanvalon sanakniigas). Sendäh s, z, š, ž, ts, dz, tš, dž olis lougilline sistiemu. Täh tožo pädis tiedokonehargumentu sendäh ku nämmä merkit kai lövvytäh suomelazien käytetys Win-1252 merkijoukos. Nygözes s z š ž ts č dž sistiemas ts tavallah pidäs kirjuttua c, a sitbo dž ei ole lougilline.

Piälekirjutetun mugah ä ö ü s z š ž ts dz tš dž olis tarku, lougilline da käytännölline sistiemu. Yhtelläh minä iellehgi kirjutan nygözen standartan mugah sendäh ku se on standartu.

sarikku

Re: Karjalaine kirjaimikko da näppäimistö

Viesti Kirjuttai sarikku »

Hyvä Veikki!
Sinul ylen on comat duumat da olet moine molloccu ku tahtot putilleh kirjuttua. Minä ice duumaicen muga, ku täs foorumal voi kirjuttua ken kuigi malttau. Ei minul ole aigua ecciä oigeiloi s-bukvii libo sanoi. Jesli sanakniigas kacon kui pidäs kirjuttua, sithäi jo unohtan midä tahtoin sanua. Olen erähiin tuttavienke paissuh, hyö luvetah fooruman tekstoi, no sanottih, ei hyö malteta kirjuttua karjalakse. Kaccokkua kui äijän on rahvastu registriiruinnuh, no ylen vähän on meidy ken rohketah kirjuttua! Sezo minä en malta putilleh kirjuttua, kaccokkua kui äijän on minul hairehii ja oscibkazii. Ellendäy ken ellendäy, a ken ei ellendä voibi kyzyö midä tahtoin sanua. Minun karjalan kieles on ylen äijän ven'an sanoi, moine on se kieli kudaman opastuin.
Hyvä rahvas, kirjuttakkua omal kielel!

Käyttäjän avatar
verkomuagari
Viestit: 17
Liittyi: 05 08 2008, 19:42

Re: Karjalaine kirjaimikko da näppäimistö

Viesti Kirjuttai verkomuagari »

Huomain, ku uuzis Linuxois on valmehennu fi "kotoistus" näppäimistö, "suomalainen kansainvälinen näppäimistö". Senke š roih näppäilemäl AltGR-' s da ž i č mugaže. Kirjaimet ä, ö, ü tožo voi luadie painamal "u i m.i. Yhtenjyttymän "kotoistus" näppäimistön voi Windowsahgi azendua gu jo ei olle. A ken enämbi kirjuttau, voi Linuxas iče muuttua näppäimistyö piälnevvotul taval da luadie š, ž, č painaldamal AltGr-s i m.i. Minun konehen Windows XP:s "suomi saamenke" näppäimistö luadiu š, ž, č kirjaimet samal taval.

Käyttäjän avatar
verkomuagari
Viestit: 17
Liittyi: 05 08 2008, 19:42

Re: Karjalaine kirjaimikko da näppäimistö

Viesti Kirjuttai verkomuagari »

Piälekirjutetut nevvot karjalazien kirjaimien luadimizekse ollah kudakui pättävät, a kirjutan net vie täs yhteh tukkuh. Minun nygözes vuvvennu 2009 ostetus tiedokonehes tuli keral suomenkieline Windows XP home. Näppäimistöt vallitah alovehellizis da mua-azetuksis. Täs konehes lövvin kolme kudakui kebjiedy tabua luadie karjalazet merkit:

Enzimäine taba:
Valliče mua-azetuksis muakse (Suomen rinnale) Pohjas-Saame (Suomen versii). Šliäppykirjaimet roitah näppiämäl AltGr-c, AltGr-s, AltGr-z.

Toine taba:
Valliče mua-azetuksis muakse Suomi da muan olles Suomi valliče kohtas kielet/tiedot/näppäimistö näppäimistökse
- suomi ja saame. Šliäppykirjaimet AltGr-c i m.i. Libo
- saame (suomi ja ruotsi). Šliäppykirjaimet w=š, x=č, Fn-z=ž. Libo
- suomi kotoistus, ku ollou: Šliäppykirjaimet = AltGr-' c i m.i.

Ven'alazes näppäimistös kudakui saman mallin mugah.

Linuxas šliäppykirjaimet voi luadie piälkuvatun suomi-kotoistus mallin mugah libo voi muuttua tiijostos
/usr/share/X11/xkb/symbols/fi kirjaimien c, s, z kohtal
key <AB03> { [ c, C, ccaron, Ccaron ]};
Täs ccaron tarkoittau kirjaindu č da nengozel azetuksel sen voi luadia painaldamal AltGr-c.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Karjalaine kirjaimikko da Windows-7

Viesti Kirjuttai mp »

Minä joga kuudu Windowsua en ni avua, ga ostin uvven tiedokonehen, kudamas tuli Windows-7. Pidihäi kačahtua, kui luadie karjalazet kirjaimet. Täs konehes näppäimet on sijoiteldu suomelazeh tabah. Näppäimistön karjalastamine (libo saamelastamine) meni täh tabah:
- painalda huran alačupun menuikonastu
- painalda "ohjauspaneeli"
- painalda "AIka- kieli- ja alueasetukset"
- "vaihda näppäimistöä"
- Painalda "Lisää" da men'us "+" merkii Suomen kohtal. (A ku Suomi jo oli, voit hävittiä da lizätä libo hypätä edehpäi)
- Painalda "+" sanan "Näppäimistö" kohtal Suomen al. Men'us valliče "Suomi ja Saame". Voit lizätä monigi näppäimistyö
- Kieliigi voi olla mondu. Ga sit pidäy ylembänny "Oletuskieli" men'us vallita ezim. Suomi
- Painalda vie menunybliä "Kielipalkki" da valliče kus tahtot eččie näppäimistönvaihtonybliä, ezim. "tehtäväpalkki"
- Painalda OK da salbua ikkunat.
- Kirjuttajes merkit čšž luajit painamal AltGr da csz.

Linuxas karjalazet kirjaimet voijah löydyö suomelazes näppäimistös. Iče brutualizesti liziän/vaihtan edittoral nimet c-caron, C-caron i m.i. kirjaimien csz rivilöile tiijostos /usr/share/X11/xkb/symbols/fi

Minuu aijembi čakattih, ku ei pie painostua käyttämäh karjalazii merkilöi. Prostikkua, minä dorogalgi ajan oigiel puolel sendäh ku se on standartu.

Gagarin

Re: Karjalaine kirjaimikko da näppäimistö

Viesti Kirjuttai Gagarin »

Maltoin jo muga ruadua i mie: č ž š
A vot!

il'l'u

Re: Karjalaine kirjaimikko da näppäimistö

Viesti Kirjuttai il'l'u »

"Minä pagižen, hyö paištah." Meile muga sanotah. :)
Se minä vai kačoin, tullahgo oigiet kirjaimet. Muiten iče olen harjavunnuh kirjuttamah s,z,c ilmai hattuu, ga nygöi voibi kirjuttua oigieh.

Pekoi
Viestit: 356
Liittyi: 18 09 2008, 20:54

Re: Karjalaine kirjaimikko da näppäimistö

Viesti Kirjuttai Pekoi »

Jygiedy on!Opin tellätä kirjaimikkuo Vistah - nimidä.Ajele muagari-gora Öllölän kauti! ;) Kylyn lämmitän da cuajut keitämmö! :)

BUTTON_POST_REPLY