Vil'čah mennytty biznessua

Tänne paginat kuduat ei synnytä piälolijoih forumoih

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Vil'čah mennytty biznessua

Viesti Kirjuttai mp »

Tämä on paginua printerois, černiläs da ylläpivos

Nel'l'ändes vuozisada tagaperin ostin enzimäzen oman printerin. Se oli HP Deskjet, voibi sanuo enzimäine tavallizele rahvahale tarkoitettu černilsuihkuprinter. Hämmästytti kui hil'l'ah da hyvin se kirjutti da piirdi graafiekkua mustuvalgiennu. Allus kummastutti, mindäh černilsuuttimet oldih černilkasietas da nenga moine "kallis" komponentu oli kerdukäyttötavarua, ga sehäi oli vaiku hienoine metallukalvo da nenga yhty huogei kui muutgi kasietan ozat, da helpo valmistua tevollizesti. Sit lövvin kuslienne vihjehen, ku černiliä voi lizätä iče, nenga kasiettu ei ni ole kerdykäyttötavar. Rubeingi ostamah butilkas tavallistu černilručkale tarkoitettuu černiliä - mustua, sinisty, ruskiedu, ... da nenga voin käyttiä printerii läs ilmai.

A biznessu kehityi. Oligo se ičetäytön däh vai muite, a HP muutti kasietan rakendehtu ku täyttämine rodih vaigiembakse hos ei mahtottomakse. Kai printeran valmistajat ruvettih tariččemah černilsuikuprinteroi, sit jo monel väril printuiččijua. Allus eri värit oldih yhtes kasietas, sit erillizis kasietois. Valmistajat huomattih, ku toinah černilkasietoin myöndy ongi parembi biznessu migu printeroin myöndy. Vähitellen toimistotarvikehlaukois rubei löydymäh printeričernilplualičču - nygöi myödävänny on sadoi, toinah tuhanzii, erilazii černilkasiettoi, kudamis myvväh černiliä, puaksuh tuhanzien euroloin litruhinnal (20€ 6 ml kasietas = 3333 €/l). Puaksuh printer loppou ruandan konzu kasietas ei vie ole loppumas, da vaihto-operatsii kuluttau äijän černiliä uvves kasietas. Printerinvalmistajat ruvettih andamah printer läs ilmai, a korotettih černilän hindua. Erähii vuozii tagaperin havačuin tilandeheh, ku olis olluh huogiembi ostua černilkasietat printeranke migu ilmai, ts. ostua printeripakiettu, avata se laukas, ottua kasietat da jättiä printeri laukkah. Nygöi valmistajat ollah viizastuttu. Printteripakietan kasietois on vaiku sen verran černiliä migu tarvitah käyttöhottoh, täyttämäh printterin "butket", a konzu pidäs ottua printteri hyödykäyttöh, sit pidäygi lähtie ostamah černilkasiettoi.

Printeroin valmistajien černilän hinnoittelu nostatti uvven pienen černilkasiettuindustrien - myvvä černiliä da kasietantäyttöbrujii, libo kogonazii kasiettoi murdo-ozal merkivalmistajien hinnois. Diikoloin valmistajien černil voi olla huonombua libo parembua migu merkivalmistajien černil, a se voi olla i ihan samuagi černiliä migu merkivalmistajil. Printeroin valmistajat huolestuttih - "varrastetahgo" diikoit černilänmyöjät heijän paras biznessu? Hyö ruvettih liziämäh jogahizeh černilkasiettah mikropiiri, kudai tiedäy kenen myödy se on da äijängo sil kasietal jo on kirjutettu. Ku sil tarbehekse kirjutettu, se käsköy vaihtamah kasietah da toinah azettau kai printeran toimindot. Diikoit černilänmyöjätgi ruvettih keksimäh kui net mikropiirit toimitah da luadimah omii, nengomii kudamat voi nol'ata da käyttiä uvvessah. Nenga diikoit valmistajat iellehgi voidih myvvä uvvelleh täytettävii kasiettoi. Ga printerit yhtelläh tunnustettih omat "alguperäzet" kasietat da printerit ruvettih varaittamah käyttämäs diikoloi kasiettoi, kudamat "tukitah černilsuuttimet" da valmistajat varaitettih ku hyö ei ruveta kohendamah printeroi kudamat on sportittu pahal černiläl. Nygöi Frantsies, Nanterres lähäl Parisua, viärittäi on ruvennuh tutkimah, pettäygo Epson klijentua, konzu se salbuau printerin, hos černiliä vie on da sidä vois käyttiä, da nenga pakoittau tuhluamah resursua. Oigevusprotsesua onnuako levendetäh Canonah, HP:h da Brotherah. Toivon ku protsesu hyvin eistys da sit EU:gi pakoittas nämien firmoin hinnoittelun oigiele raizivole, nenga EU oigevuttas oman olemasolendan.

Ga sen verran printerinvalmistajat ollah kuunneldu kritiekkua, ku ollah ruvettu valmistama printeroi "ekotankan" libo "megatankanke", kudamis černiliä voi ostua nenga detsilitran butilkois 5 libo 10 millilitran kasietoin azemes. Moizet printerit toinah ollah kolme libo nelli kerdua kallehembat migu kasiettoi käyttäjät printerit. Yhtelläh, konzu černiltanku enzimäzen kerran tyhjenöy, hinduero jo on siästynnyh monikerdazesti.

Järilleh omah starinah. Puolikymmendy vuottu tagaperin oma moni vuottu hyvin palvelluh skanner murei, äijän käytön periä. (opastajat.net:as on tuhanzii sivuloi skanniruittuloi vahnoi kniigoi.) Ečin sen sijah uuttu A3-skannerii. A A3-skanneroibo on vaigei löydiä - midä on ollah ylen kallehet ammattilazien vehkehet. A huogielgi voi ostua monitoimilaittehii, kudamis on A3 printeri da skanneri. Kuibo nenga voi olla? Net käytetäh pienii värikasiettoi. Vehkeh maksau saman verran kui 2-3 černilsettii! Vuvves kergiet maksamah monen monitoimilaittehen hinnan! Sendäh tilain diikois firmas ičetäytettävät kasietat, kudamien mikropiirin voi nol'ata da täyttiä kasietan uvvelleh. Kolme nelli vuottu se hyvin ruadoigi, hos kasietoin täyttöoperaties sudre kului černiliä suuttimien puhtastamizeh, da silloi toiči vehkeh čakkai, ku nägöjäh et käytä Epsonan černiliä da sendäh emmo vastua printerin toimindas. Sit vuottamattah vehkeh kogonah loppi toimindan, ei ni skanner toiminuh hos sit nimidä vigua ei olluh.

Pidi ruveta eččimäh uuttu A3 skannerii da printerii. Da piädyö samanlaizeh Epsonan luajitun monitoimilaittehen uudeh versieh. Tämän vehkehen myöndypakietas tullah černilkasietat, kudamil ei voi kirjuttua niyhty omua sivuu! Käskiettih juoksemah laukkah ostamah firman černilöi. Ga kerras ostin diikoin jatkujan černilänsyöttöbrujan, da Epsonan černiliä 70 ml butilkois. Hos černil on Epsonan, vehkeh čakkuau ku en käytä Epsonan kasiettoi. Da silloi toiči se varaittau ku pidäy vaihtua kasietat. Silloi pidäy painua syöttöbrujan nybliä, kudai nol'uau čotaiččijan. Ga rodih probliemu, vähäzen käytön periodan jälgeh erähän värin erähät černilsuuttimet tukkevuttih da kuvih jiävittihes valgiet juomut. Vehkehen omat suuttimenpuhtastustoimindot ei avvutettu, net vaiku kulutettih černiliä. Suurdu monitoimilaitettu on vaigei työndiä muahtuojale, da hyö onnuako ei suvaija jatkujan černilsyötön brujua, hos černil olisgi Epsonan. Syy suuttimien tukkevundah ei ripu nimenomah černilänsyöttölaittehes libo černiläs. Sama probliemu voi jiäviekseh mihtahto čerinilprinterah, hos käytät valmistajan černilöi kuldazis kasietois. Černil kuivuu, printerua pidäs siännöllizesti käyttiä. Midä ruadua? Internettu avvuttau. En ole enzimäine kel on tämä probliemu, probliemu on yleine. Printeran myöjänke toinah vois sobie ylläpivos maksuu vastah. Valmistajan huoldo käyttäy omua puhtastusainehtu, kudamua vois kuslienne ostua korgieh hindah. Yksityzel käyttäjäl ei ole liigua dengua eigo tostu printerua, kudamua käyttiä sinny aijannu, konzu printeru on huollos. Voibigo sidä iče ruadua? Nämmä ohjehet ollah Epson printeroih niškoi, toizetgi merkit onnuako ei olla ylen erilazet.

Midä pidäy olla?
Erähät tietäh kaupallizii stoklanpezoainehii, kuduat pätäh printerin suuttimien puhtastamizeh, a mitah pezoaine ei päi, pidäy tiediä mi pädöy. Vetty ei sua käyttiä! Kahtu hiimiellisty ainehtu mainitah, ammiakku NH3, da isopropanol (propylialkohol) C3H8O, libo niilöis sevoitus. Kusbo niilöi suau? Aptiekas toinah? Suomes isopropanolua suau huogiel Puuilo nimizes laukas "Polaric GO" jiäneston nimel. Se on tarkoitettu poltoainehen ližäkse, ga on puhtastu isopropanolua, 3 €/l. Sežo ostin "Ajax Crystal Clean" st'oklanpezoainehtu, nenga 3€ 750 ml. Täs on ammiakkua da tensidoi. Nämis sevoitin suuttimienpezoainehen. Tarvitah i ruadobruja, liečehšpritsu. Sen nieglugi on hyövylline černilan siirdelys, a täs sen piäh pidäy sovittua palaine plastmassu- libo silikonibutkie, kudaman voi sumbah azettua černilänsyöttöbutken piäh. Vie tarvitah bumuagukäzipaikkoi da plastmassukalvuo.

Algutoimet
Käynnistä printer da rubie kirjuttamah libo "vaihtamah kasiettua". Kirjutandan libo kasientanvaihton aijannu nyhtiä virdučökin čökkehespäi. Nygöi kirjutuspiädy (sidä ozua, kudai tulostajes liikkuu ielleh-järilleh) voi välläh käzil liikuttua eigo tarviče varata ku se ičepiälleh rubies liikkumah. Kirjutuspiän pohjas ollah černilsuuttimet, tovennägöine tukkevundukohtu. Suuttimien yläpuolel on se tehniekku, kudai työndelöy černilpizarehii suuttimien läbi. Sen piäl ollah černilänsyöttöbutket, kudamien piäle černilkasietat tungietah.

Livotus
Varovazeh liččua viivattimen jyttyine kaidaine plastmassuviibaleh kirjutuspiän al, sih kohtah kus kirjutuspiä ajelou ielleh-järilleh. Tunge vie yhty leviet bumuagupyhkimes taivutellut pielukset plastmassuviibalehen da kirjutuspiän välih. Kastele bumuagu pezoainehel da siirrä kirjutuspiä märgäh kohtah. Anna livota tarbehen mugah, toinah 24 čuassuugi. Voit i tungie vähäzen pezoainehtu syöttöbutken kauti kirjutuspiän sydämeh.

Suuttimien avuandu
Livotuksen jälgeh kuivu černil toinah on pehmennyh. Paina piälmainittu bruja sumbah černilänsyöttöbutken piäh da pumpua ielleh järilleh, nenga luadijen yli- da alipainehtu kirjutuspiä. Nenga černilät da pezoainehet valutah bumuagupyhkimeh. Ku käzil ollou samua černiliä täyttöbutilkas, tunge brujal vähäzen uuttu mustettu kirjutuspiäh - nenga printer raviembah rubieu kirjuttamah.

Testu
Ota iäreh bumuagupyhkin plastmassualustanke, pane černilkasiettu (libo jatkuvan syötön bruja) kirjutuspiäh da siirrä kirjutuspiä sen normualah azetuskohtah. Pane bumuagua bumuagansyöttöh, čökkiä virdučökin da käynnistä tulostin. Aja printeran oma testu- ja puhtastusrutiinu kaksi kolme kerdua. Puhtastuigo? Ku ei, opi uvvessah. Toinah pideli livottua hätkembi?

Nengomal metodal sain uvvistettuu omah kuolemah suuditun printeran.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Vil'čah mennytty biznessua

Viesti Kirjuttai mp »

Dokumentiiruičen vie kuval černilsuihkuprinterin černilsuuttimien puhtastandua:
Kuva
Keskel on špritsas luajittu bruja da pienes butil'kas pezoaineh, lippuzes sen retseptu. Pezoaineh on luajittu suurien butil'koin nestehis, kudamat ostin magazinois. Ičegi vie hämmästelen, kui sain avattuu jo ammui tukkevunnuot černilsuuttimet, kudamat ei avavuttu lugemattomil printerin puhtastuskomendoloil. Juohtuu mieleh pezoainehen mainos "XXX räjähyttäy lijan iäreh". Ozakse tämä ei räjähytä, livottau. Mustoitan vie, ku černilsuuttimet voijah tukkevuo, hos midä černiliä käytät. Tiettäväine, tervu niilöin hienozien loukkozien läbi ei mene, a printerin valmistajan oma černilgi voi kuivuo da tukkie suuttimet. Laserprinter ei korvua černilsuihkuprinterii kuvien tulostukses, sendäh pidäy maltua eliä černilsuihkuloinke.

BUTTON_POST_REPLY