Tiedokoneh töllöi

Tänne paginat kuduat ei synnytä piälolijoih forumoih

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Tiedokoneh töllöi

Viesti Kirjuttai mp »

Nenga kaksi nedälii tagaperin minul tiedokoneh väzyi elämäh da "koput oijendi". On minul pahan päivän varannu toinegi tiedokoneh, a tämä töllönnyh oli se keral kannettavu, kudaman kauti olen yhtevyksis muailman ker. Kaksi kolme päiviä kaččelin ga ei lövvy vigua. Minbo ruat, dengukukkaron ker pidäy ruveta kohendamah. Valličendua helpotti, ku nygöigi suau ostua samua mallii nelländes jälgeläzien sugupolves. Ga tiedokonehien muailmas kai muuttuu terväh. Hos endizel ei vie olluh järin mondu vuottu igiä, da uuzi oli piälpäi endizen nägöine, komponentat sydämes ollah vaihtuttu. Terväh huomain, ku kodvan suan sidä opastua taloin tavoile. Ozakse on tämä tiedotehniekku cdrom. Kopiruičin sen kynnen kogozele usb-puikkozele. Töllönnyös tiedokonehespäi otin kovalevyn da kopiruičin ruadotiijostot samale mustopuikkozele. Piäzin bedas, nygöi minul oli kudakui normualu ruadoymbäristö. Jäi aigua syvendyö probliemoin luaduh...
Jälgimäi muutti 1 päivänny mp, muutettu kaikkiedah 19 kerdua

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Taustutieduo: Midä kovalevyl on?

Viesti Kirjuttai mp »

Tiedokonehenke nygöi pidäy ostua Windows-peruattorusistiemu, ku se ei olle Mac libo Chromebook. Hos en sidä tarviče, ga duumaičin säilyttiä, ku myöhembi himoittanou myvvä koneh. Olis äijiä kebjiembi pyhkie levy tyhjäkse da azendua Linux ilmai rajoituksii, a tässahgi minul on olluh Windows da Linux (da vie Linuxan eri versielöi) rinnakkai - käynnistäjes pidäy piättiä kumbazeh mennä. A täl kerdua moine rinnakkai azendamine oli vaigiembua migu enne.

Pakietas otettuu konehes oli 500 GB kovalevy, kudai buitogu oli täyzi. Tarkembi kaččojen Windows 8 da valmistajan Lenovon tiijostoile täydyi nenga 48 GB, a Windowsan partiitiel oli nellipuolenkesadua gigua tyhjiä, voi puolendua. A täl kerdua oli uuzi zobottu - levyy ei ole juattu endizen MBR-partiitiisistieman mugah, a uvven GPT-partiitiisistieman mugah. Pidäy sih opastuo.

Endizes MBR-partiitiisistiemas (Master Boot Record - käynnistystiedo) libo Legacy-partiitiisistiemas levyn allus on 512-tavuhine MBR, kudamas 440 tavuu sanelou kui ruveta lad'd'uamah operuattorusistiemua. Ga täh tilah ei äijii ohjehii synny, tiä vai sanotah, kus lövvytäh tarkembat ohjehet, toinah operuattorusistieman partiities libo muijal. Lopuškois MBR:n tavulois on tiijot nelläs partiities. Yhten partiitien sijas voi olla luvettelo "lougiellizis" partiitielois. Nenga MBR-partiitiisistiemas on libo 4 "enziluokkastu" partiitiedu, libo 3 enziluokkastu da n lougiellistu partiitiedu. Uvves GPT-partiitiisistiemas (GPT tulou sanois GUID Partiitii Taulu) libo UEFI-partiitiisistiemas on muga kui yhtehsobivuon däh säilytetty MBR, ga se jo ei ole piäroulis. Sen jälgeh levyl on partiitiitaulu, ei vähembi 16 kilotavuu. Sie voi luvetella "rajoittamattoman" miärän enziluokkazii partiitieloi. Sen jälgeh tullah partiitiet da lopus on vie koupii partiitiitaululois. Partiitieloil on yksikäzitteine GUID nimi (Globally Unique IDentifier). Enzimäzien partiitieloin joukos on ESP (EFI Sistiemu Partiitii - Extensible Firmware Interface), kudamas ollah operuattorusistiemoin käynnistysohjehet. (Voi olla ku nengomii tiijostoloi on muijalgi, ga piäohjehet ollah tiä.). Tarkah sanojen terminy GPT vihjua vaiku partiitiitauluh, kogo sistiemua koskiju teminy on EFI (libo sen uvvembi versii Unified EFI, UEFI).

Ga EFI-levysistiemas on vie yksi uuzi ominazus - Secure Boot, kudai käsköy varmendamah käynnistysohjelman peittoavaimel - operuattorusistiemu käynnistyy vaste vaiku varmenduspalvelu - Microsoft - hyväksyy avaimen. Toinah monopouluzakonoi varaten Microsoft uskaldau hyväksyö toiziigi operuattorusistiemoi, a kenbo tahtos rippuo yhten firman palveluksis. Sendäh laitehvalmistajat ollah lizätty alguazetuksih mahto jättiä huomivottah tämä varmendus. Nämien pohjutiedoloinke voimmo ruveta sovittelemah tiedokonehtu omah käyttöh.
Jälgimäi muutti 1 päivänny mp, muutettu kaikkiedah 19 kerdua

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Etappu 0: enzimäzet minuutat

Viesti Kirjuttai mp »

Enzimäine dielo tiedokonehpakietan avattuu oli mennä BIOS-azetuksih:
 • Paina F1-nybliä (täs konehes) da painalda virdunybliä. F1 painajen vuota kuni men'u tulou nägyvih.
 • Security azetuksis ota iäreh Secure Boot varmendus
 • Startup azetuksis muuta luvendujälletys: ezmäi cdrom, sit mustopuikkoine, sit kovalevy
 • Startup azetuksis UEFI / Legacy Boot kohtas vallice Legacy Boot (ts. MBR). Myöhembi sit voimmo muuttua UEFIkse.
Tämän jälgeh sit jo voi ruveta käyttämäh Tiedotehniekku cdromua. Kopiruiččemal cdroman mustopuikkozele (nevvottu cdromal) ei tarviče kandua cdrom-azemua keral. Ielleh cdromale voi luadie ruadopartiitien da miäritellä se "persistence" partiitiekse, mustopuikkoine toimiu kui kovalevy. (Käynnistyskomendoh pidäy kirjuttua sana "persistence", "peristence" partiitien nimenny on "persistence" da sen tyves on tiijosto persistence.conf kudaman ainavo syväindö on "/ union" ilmai laihinmerkilöi.) Nenga, puoles čuasus minul oli läs tävven palvelun tiedokoneh, hos kovalevy ei olluh ni käytös.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Etappu 1: Suuren levyn kopiruičendu pienembäle

Viesti Kirjuttai mp »

Enne operuattorusistieman azendeluu piätin vaihtua konehen 500 GB kovalevyn 120 GB SSD-levyh. SSD-levy ilmai liikkujii ozii on lujembi, raviembi da iänetöi. Kallehembigi se on, ga jälgiaijoinnu äijäl huovistunnu mehaanizien kovalevylöin jyttyöh. A kovalevyl tulluon Windowsan siirdämine pienembäle SSD-levyle on piänkivistys. Uvven tiedokonehen 500 GB levy oli täyzi, ga ozutihes ku sie olijat viizi partiitiedu tarvittih:
1. ntfs Windowsan pellastusbrujat 1 GB
2. fat32 ESP 260 MB
3. formatoimatoi Windowsan käytös 128 MB
4. ntfs Windows 8 31 GB
5. ntfs Lenovo levykuva 16 GB
Kaikkiedah nämis on nenga 48 GB. Duumaičin ku jälgimästy partiitiedu en siirrä uvvele levyle, a nelli enzimästy ollah vältämättömät. Niilöis on vähembi 33 GB.

Partiitieloin ker kižates ylen ruttoh voi hävittiä ylen suuret miärät tieduo da ohjelmii. Täs operatsies varavon al oldih vaiku Windows 8 da operatsii oli tuttavu da helpo, tavallahhäi olin vaiku ottamas varmuskoupiedu kovalevys. Ruado meni nenga:
 • gparted brujal kučista da siirrä nelli enzimästy partiitiedu levyn alguh. (gparted on tiedotehniekku cdromal)
 • pane tiedokoneh BIOS-azetuksis UEFI-moudah da käynnistä Windows.
 • Sangevusleikkavuksen jälgeh Windows rygiy kodvan, a toibuu uudeh hoiskieh tilah.
 • Pane koneh järilleh MBR-moudah da käytä cdromal libo mustopuikkozelpäi.
 • Pane uuzi (pienembi) levy ulgozen levyn juaššiekkah (moizii kui tavarlaukas myvväh 50-100 eurol levynke) da liitä tiedokoneheh. Varmistu, min nimizenny se nägyy. Konehen oma levy vois olla /dev/sda da ulgoine levy /dev/sdb (Pidäy varmah tiediä mit ne ollah!!!). Anna komendo
  dd if=/dev/sda of=/sdb bs=1024 count=34000
  Tarku tänän komendonke ku ei tulis vahinguo! Tämä kopiruiččou enzimästy levyy toizele tavu tavul duumaiččemattah syväindyö. Muite hyvä, ga onnuako partiitiitaulun lopus olii koupii jiäy kopiruiččemattah. Kohendammo sen:
 • Azenda ičele gdisk (da senke sgdisk) ohjelmu - löydyy ezim. packages.debian.org ozuttehes, da suorita
  gdisk /dev/sdb da sen sydämes anna komendot 'x', 'e' da 'w'. Komendo 'e' kopiruiččou partitiitaulukon loppuh. Suorita vie
  sgdisk -G /dev/sdb Se andau partiitieloile GUID nimet.
Tämän jälgeh uvvel SSD-levyl on Windowsan tarvitut GPT-partiitiet da läs 70 GB tilua Linuxale. Endizen konehen kovalevyn da uvven konehen alguperäzen 500 GB kovalevy voi panna ruokkoh varmuskoupieloikse.
Jälgimäi muutti 1 päivänny mp, muutettu kaikkiedah 20 kerdua

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Etappu 2: Linux GPT-partiitiele

Viesti Kirjuttai mp »

GPT-partiitiele kopiruičendah niškoi Tiedotehniekku-cdromas pidäy luadie versii, kudamas arhitektuurannu on amd64, "-a amd64", da azendustoimindo "--debian-installer live", da vie ohjelmupakiettu "debian-installer-launcher". Täs sežo tarvitah debian verkoinstaloindu cdrom amd64 arhitektuurale, minul se oli debian-7.2.0-amd64-netinst.iso. Azendamine menöy kudakui täh tabah:
 • Luaji uudeh levyh 5 GB ext2 partiitii debianale da toine partiitii omile ruadoloile /home luvetteloh niškoi. (Kergies luadie myöhembigi)
 • Sammutetus konehes paina f12 da painalda virdunybliä, kuni men'u jiävihes. Valliče cdrom.
 • Valliče debianan men'us installoindu. Mene kui men'u nevvou. Partiitii-kohtas valliče jälgimäine, luaji iče kohtu.Verkoyhtevytty ei tarviče eigo grub käynnistysohjelmua.
 • Sammuta koneh, da yhtenjyttyöh rubie azendamah netinst cdromua. Partitiiruičendas valliče sama juuripartiitii da /home partiitii, a älä formatiiruiče niilöi. Debianah roih kirjutetukse grub käynnistysohjelmu
 • UEFI-moudas käynnistäjes pidäs jiäviekseh grub-menu, kudamas voi vallita libo debian linuxan libo Windows 8:n
Tämän jälgeh tiedokoneh rubieu ruadamah kovalevylpäi samannägözenny kui "Tiedotehniekku" cdromalpäi.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Jälgiduumat

Viesti Kirjuttai mp »

Jälgehpäi kaččojen ei se muutos ylen vaigei olluh. Vaigevukset johtuttih 1) alan standartoin muutokses MBR -> GPT da 2) kovalevyn vaihtandas pienembäh. Tieduo pidi ečitellä Internetas, suabru on suuri, nieglu pikkaraine. Wifin sain toimimah tiedokonehen omal kartil, iändy en vie suannuh, a tiijän ku se löydyy. (Moizengi linuxan jo azendin samale kovalevyle, pidäs vie panna täh omah "Tiedotehniekku" linuxah). Koneh on jo tävves ruadokunnos a sie tiä on pikkarastu kohendettavua joudavan aijan ruavokse.

P.S. Jälgiduuman jälgiduumu. Azendukseh jäi moine viga: Käynnistystiijot ollah "hyödy-linuxan" tyves. Sidä ei voi hävittiä menettämättäh (helpuo) yhtevytty toizih operuattorusistiemoih. Pidäs luadie erilline partiitii käynnistämizeh niškoi, sit hyödysistiemoi vois muutella toizii haittuamattah.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Etappu 3: Grub-efi käynnistyspartiitii

Viesti Kirjuttai mp »

En voi sanuo, ku tädä kirjuttazin suurien rahvasjoukkoloin alallizien pakičuksien periä. A pidäy kirjuttua mustoh kogemuksii tiedokonehen vaihton operatsieloin jälgimäzes etuapas, toinah on ičele hyödyy myöhembi.

Kui aijembi sellitin PC-tiedokonehis on jälgimäzien puolenkymmenen vuvven aijannu tapahtunnuh muutos käyndähpanendas. Enne PC:n käynnistys ainos tapahtui MBR:n (Master Boot Record) kauti, Windows 7:n ker sen sijah rubei nouzemah EFI (Extensible Firmware Interface), libo sen uvvembi versii UEFI (Unified EFI). EFI on rippumatoi operuattorusistiemois, moizis kui Windows libo Linux, a se andau operuattorusistiemale mahton piästä yhtevyksih tiedokonehen (laittehen, kovon) ker. Laitehtehniekan kehittymine da operuattorusistiemoin kazvamine pakoitettih eččimäh korvuajua MBR:le. EFIn bokas tuli toine muutos, Secure Boot (turvalline käynnistys), kudai estäy allekirjuttamattoman operuattorusistieman käynnistämizen tiedokonehes. Turvu tiettäväine on hyvä tavoiteh, a täs onnuako tagan oli sežo monopolutavoittehii - allus vaiku Microsoft taričči pättäviä allekirjutuspalveluu, da allukse vaiku Windowsale. Ozakse tiedokonehien valmistajat ollah annettu käyttäjäle valdu, tahtotahgo ottua SB käyttö vai ei. Ga on vie kolmas muutos: mustolaittehen kapasitietan haldivoiččemine - enimyölleh täs pagizemmo kovalevyn partiitielois da partiitiitaulukos. Kovalevyl voi olla MBR-partiitiitaulu, GPT-partiitiitaulu (GUID (Globally Unified IDentifier) Partition Table) libo segamuodo. MBR-mustovehkehel MBR:n loppuozas on partiitiitaulu, kudai sellittäy kovalevyn javon partiitieloikse, GPT-mustovehkehel on yksi partiitii ESP (EFI System Partition) kogonah omistettu käynnistystiedoloile da partiitiitaulule. Hibridas on mollembat, MBR da ESP. Enimät tiedokonehet nygöi onnuako tullah hibridukovalevynke.

Operuattorusistiemoin valmistaja(t) tahtotah, ku tiedokonehen käyttäi tois kai dengat heijän firmah libo heijän dovarišoile. Enne sidä sanottih monopolakse, hyö iče taritah nimitysty "ekosistiemu". PC-tiedokonehis se tarkoittau sidä, ku kovalevy kogonah on Windowsale varattu. Ga käyttäi voi ličata Windowsan sumbembah da tungie sinne partiitieloi toizih operuattorusistiemoih niškoi, kui aijembas viestis sellitin. A sit rodieu uuzi probliemu - kui vallita se, mittumua operuattorusistiemua konzugi käyttiä moizes "multiboot" tiedokonehes. Se on minun teemu täl kerrGPT-partiitiisistiemas on ičessäh mahto operuattorusistieman valličendah, ku vai net operuattorusistiemat oldas varustettu sih niškoi. Ezimerkikse Linuxas ydindy kiändäjes pidäs vallita moine EFI-ominazus. Enne GPT-aigua operuattorusistieman valličendu tapahtui muga, ku MBR ei siirdänyh kontrolii suorah operuattorusistiemale, a käynnistyksenlad'd'uandu (boot loader) ohjelmale, kudamal operuattorusistiemu vallitah, da kudai siirdäy kontrolin operuattorusistiemale. Moine ohjelmu on ezimerkikse GRUB (GRand Unified Boot loader). A voibigo Grubua käyttiä EFI-tiedokonehis? Pidäy olla eri versii Grubas.

Minun tiedokonehes laukas tuoduu oli MBR da nelli partiitiedu, yksi partiitii laitehvalmistajan brujile, ESP (EFI partiitii), MSR (MicroSoft Reserved partition) da Windows-8:n partiitii. (Oli viijesgi ei vältämätöi, kudaman voi pyhkie). Täs tuligi jo sanottuu ku koneh oli hibridu - EFI MBR:nke.

Ihan ezmäi muutin alguazetuksii - poistin käytös SB-ominazuon (allekirjutuksen tarkistuksen), valličin MBR-käynnistyksen (ei EFI) da panin mustolaittehien luvendujällityksekse 1) cdrom 2) usb 3) kovalevy. Sen jälgeh rubein käyttämäh konehtu "Tiedotehniekku" usb-mustopuikkozelpäi. Windows-8:n voi käynnistiä vaiku EFI-tilas. Sendäh lopullizennu tavoittehennu oli panna EFI-tilas rinnakkai vallittavakse Windows-8 da kaksi Linuxua (karjalastettu da mitah muu). Internetas ečittelyn da lugemattomien hairavoloin jälgeh piävyin nengomah kompozitsieh:
- laiteh EFI-tilas ilmai SB:dy
- MBR (myöhembi ei tarvita)
- EFI, MSR, Windows-partiitiet
- 1 MB da 1 GB partiitiet (voi pienendiä!) Gruban käyttöh
- kaksi partiitiedu Linuxoile, swap-partiitii (ei vältämätöi)
- ruadopartiitii omile tiedoloile
Tavoittehennu on ku operuattorusistiemoi vois vaihtella sen haittuamattah konehen käyndähpanendua da muudu käyttyö.

Ku kaikkii operuattorusistiemoi, Windows-8:uagi vois käyttiä, pidi vallita gruban EFI-versii grub-efi, da sen azendamizeh da ohjuamizeh pikkaraine 64-bittahine Linux-azendus. Grub azendus tarviččou 1 MB partiitien, kus on bios_grub pečatti. (Voi luadie ezim. Tiedotehniekku-cdroman gparted ohjelmal.) Linuxan azendamizeh valličin 220 MB kogohizen "Debian net installation amd64" versien. Sen voi azendua ilmai verkoh piäzendiägi (a myöhembi verkoh piäzendy olis hyövylline). Linuxan azendamine meni nenga:
- Debian netinst cdrom azemah, F12 da virdunybly, vastailla kyzymyksih
- Vallita manualine partiitiiruičendu, kaččuo ku 1 MB partiities on bios_grub pečatti, da juureksi 1 GB partiitii.
- Tämä cdrom azendau tiedokoneheh pikkarazen Linuxan da grubas grub-pc versien, ei grub-efi versiedy, kudaman tahtommo. Vouse ei ollus pakko azendua grub-pc:dy, gu ollou muu taba käynnistiä koneh täh linuxah, ezim. chroot piälmainitul Tiedutehniekku usb-puikkozelpäi.
- Käynnistiä tiedokoneh vastevai azendettuh Linuxah. Toivottavasti verkoyhtevys toimiu, libo grub-efi pakietat on tuodu edukädeh, libo Linuxah on tuldu chrootal muus sistiemas, kudamas verkoyhtevys toimii.
Nygöi azendammo grub-efi:n nenga:

Koodu: Valliče kai

# mkdir /boot/efi
# mount /dev/sda2 /boot/efi
Minun konehes EFI-partiitii on /dev/sda2 - liitimmö sen Linuxan boot-luvetteloh.

Koodu: Valliče kai

# modprobe efivars
# apt-get install grub-efi-amd64
# grub-install /dev/sda
# update-grub
# mkdir /boot/efi/EFI/boot
# cp /boot/efi/EFI/debian/grubx64.efi /boot/efi/EFI/boot/bootx64.efi
Tämän jälgeh, konzu koneh uvvelleh käynnistetäh, se tariččou men'un, kudamas voi vallita operuattorusistieman. Ainos, konzu operuattorusistiemoin käynnistystiedoloi muutetah, libo lizätäh libo hävitetäh operuattorusistiemoi, pidäy täs Linuxas ajua piämainittu update-grub. Men'un tekstoi voi muuttua tiijostos /boot/grub/grub.cfg
Nygöi tiedokoneh on valmis multiboot elaigah.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Tiedokoneh töllöi

Viesti Kirjuttai mp »

Keyhänny tiedoloinkäzittelijänny käytän tiedokonehes Linux-operuattorusistiemua. Ga tiedokonehes ostajes on mitah kaupalline operuattorusistimu, puaksuh se on Windows. Jälgiaijal Microsoft on tarinnuh ilmastu Windows 10 -päivitysty. Pidihäi päivittiä hos puaksuh sidä en rubie käyttämäh. Ga tapahtui se mi oli vuotettavis, päivityksen jälgeh konehes rubei käynnistymäh vaiku Windows, ei Linux. Ozuttihes ku päivitys oli lizännyh uvven partiitien da nenga luadi Grub käynnistysmenun toimimattomakse. Ozakse kirjutin tälle forumale, kui azendua mondu operuattorusistiemua yhteh tiedokoneheh. Niilöin ohjehien mugah erähien čuasuloin ruavon jälgeh koneh myös ruadau.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Uuzi tiedokoneh

Viesti Kirjuttai mp »

Konzu keviäl näin tiedokonehlaukan myöndyluvettelos Acer Aspire ES1:n hinnan, 185€, hämmästyin, nenga huogielgo tiedokonehii nygöi myvväh. Hyvä 14" 1366x768 ekruanu (hos läpettäi), pättävy näppäimistö, WiFi, Bluetooth, iäni da lujantundoine rakendeh. Vois hyvin pädie opastuskäyttöh konzu pien kursua KKK:s. Ga hindu nägyy mustos, 32 GB eMMC, 4 GB RAM. Operuattorusistiemannu Windows 10 Home. En voi kuvitella kui vois ruadua tiedokonehel, kudamas ei ole Linuxua. A kuibo sen suau syndymäh Windowsan rinnale, kudamal on alalline muston nälgy? Pidäy oppie "varrastua" Windowsaspäi vähäzen tilua Linuxale.

Kodih kannettuu enzimäzenny päivänny rubein kaččelemah, midä joudavua Windowsas on da proubuija Linuxan azendamistu live-Ubuntan vuoh. Kui lienne, kolme čuassuu laukas tulendan jälgeh olih hävittänyh tiedokonehes Windowsan, da kaiken, engo ellendä kui se tapahtui. Alguinnostukses en ni olluh kerrinnyh ottua koupiedu konehen eMMC:s, engo tuotehkoudua - oli aigomus ottua net myöhembi vie samannu päivänny. Menin samah laukkah kyzymäh, kui voin suaha Windowsan järilleh. Hyö olis myödy uuzi lisenzii 2/3 konehen hinnas. En ostanuh. Soitin muahtuojale. Hyö sanottih ku sen voi kopiruija ilmai MS:n kodisivul. Azendin, onnuako jälgi tuotehkoudas vie löydyi? Sit jo otin levykoupien Linuxan dd:l. En sudre, sen jälgeh jo kaksi muudugi kerdua olen pannuh konehen "siliekse" algutilah da lähtenyh tyhjäspäi srojimah.

Kui allus arvain, Windows 10, 32 GB eMMC, EFI Boot, WiFi:n, ekruanan, da iänen ohjaimet ennustetah vaigevuksii. Tiedokonehien valmistajat maltetah tukuta tiedokonehen uskomattoman huogiel, a firmwarenke kählätäh kui puuttuu kus aidu on madalin, standatois välittämättäh, ku vai suahah koneh ruadamah senaigazen Windowsan versienke. Olen ainos propaguinnuh slouganua "igä elä, igä opastu" a täs dielos kerral opastutus ei ole hyödyy toizel kerral. Ga toinah sen voi opastuo, mittuzien troppazien kauti azendus menöy da internetan kauti voi löydiä hyövyllizii tiijon muruzii. Hos EFI-boot ei mennyh kui pidäs, Internetan vihjehet da efibootmgr ohjelmu avvutettih käynnistämäh Linuxan. Sen jälgeh pidi vie löydiä nengoine uuzi Linuxan versii, kus ollah pättävät ohjainpakietat WiFile da iänele. Onnuako proubuičin läs kymmendy Ubuntun da Debianan versiedy, a jälgimäi Acer on "valmis".

Linuxan azendamizeh on kolmenluadustu meediedy:
 • azendusmeedii, kuduan pidäy olla EFI-bootattavu, uuzis konehis
 • Live Linux, EFI-bootattavu ISO pakiettu cdrom:al, dvi:l libo usb-puikkozel, kudamas on "täyzi" Linux, da abuohjelmu kudai kopiruiččou sen kiindolevyle.
 • debootstrap ohjelmu (Ubuntus libo Debianas), kudai luadiu toizes (ezim. live) Linuxaspäi minimualizen Linuxan kiindolevyle, kudamas sit voi jatkua azendustu.
Kaikkii proubuičin, kaikkiedah nenga kymmendy Ubuntu da Debian versiedy. Allus algajen suuri hyödy oli Live-Xubuntus, kudai hyvin ruadoi da kaiken aigua oli tuvennu proubuičendas. Hos Ubuntu on Debianan perilline da sih raviembi tulou uuzii laitehohjaimii, minuu enämbi miellyttäy Debianan stiilu da toimindukul'tuuru. Pahakse ozakse nygözes "Jessie" Debianas en suannuh WiFii da iändy toimimah. Ozakse tulijas "Strech" Debianas löydyi "ebävirralline" juandumeedii firmware-testing-amd64-DVD-1.iso, kudamas oli kai tarvittavat "non-free" ohjaimet. Nenga sain azendettuu Acerah pättävän uvven Debian Linuxan. Nenga Windowsaspäi "varrastettuh" 5 GB:h syndyy hyödyohjelmii kudamii Windowsas ei ni lövvy da ruadotiluagi jiäy vie kylläl. Hyvä da huogei tiedokoneh!

BUTTON_POST_REPLY